АНДРУЩЕНКО Аліна Олександрівна


Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри романської філології та перекладу.

Закінчила у 2006 році Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, перекладацьке відділення факультету іноземних мов.

Професійна кар’єра:

з 2007 року викладач кафедри романської філології та перекладу; з 2008 здобувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови.

Основні курси:

 • іноземна мова ІІ (французька);
 • методика викладання іноземних мов.

Основні наукові інтереси:
іноземні мови; методика викладання іноземних мов.

Захищена дисертація:

 • Методика формування франкомовної граматичної компетентності у майбутніх філологів (французька мова після англійської).

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 теорія і методика навчання: романські мови. – Київський національний лінгвістичний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2016.

Основні наукові публікації:

 1. Особливості функціонування граматичних навичок умайбутніх філологів, що вивчають французьку мову як другу іноземну // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету (Серія: педагогічні науки). – 2009. –№ 70. –С.99 -102.
 2. Джерела труднощів при вживанні структур Passé composé майбутніми філологами, що вивчають французьку мову як другу іноземну // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 848. –С.263-268.
 3. Міжмовна та внутрішньомовна граматична інтерференція у процесі засвоєння французької мови як другої іноземної // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. № 866. –С.150-155.
 4. Особливості перекладу дієслівних фразеологічних одиниць французької мови// Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Матеріали міжвузівської науково – методичної конференції 4 – 5 червня 2008р. –Х.:Вид – во „Кроссроуд”, 2008. - 212с.
 5. Психологічні та психолінгвістичні фактори формування граматичної компетентності майбутніх філологів з другої іноземної мови» / А. О. Андрущенко// Вісник СумДУ. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. № 1 (35).– С. 280-289.
 6. Методичні передумови формування граматичної компетентності майбутніх філологів із французької мови як другої іноземної /А. О. Андрущенко // Вісник Житомирського державного університету імені І.Франка. – Житомир: Вид -воЖДУ, 2014. – № 75. – С. 118-122.
 7. Модель організації занять з формування граматичної компетентності майбутніх філологів з французької мови як другої іноземної /А. О. Андрущенко // «Гірська школа Українських Карпат». – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – № 11. – С.181-187.
 8. Типи навчальної інформації для формування навичок вживання франкомовних дієслівних форм минулого часу /А. О. Андрущенко //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – № 3. – С. 116–123.
Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua