КОТОВ Михайло Володимирович


Доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук

Освіта:

 • 2013 p. — закінчив аспірантуру Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04. — «германські мови» (англійська).
 • 2010 р. — закінчив з відзнакою Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, англійське педагогічне відділення.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Адаптивні стратегії полікультурної дискурсивної особистості в англомовному комунікативному просторі» (2014 р.).

Професійна кар’єра:

 • 2015 - т.ч. — доцент кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 • 2010 - 2015 рр. — викладач кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів:
дискурс, лінгвоперсонологія, лінгвістична прагматика, невербальна комунікація, міжкультурна комунікація.

Викладає курси:

 • Історія англійської мови.
 • Англійська мова.

Публікації:

Дисертація та автореферат:

 1. Котов М.В. Адаптивні стратегії полікультурної дискурсивної особистості в англомовному комунікативному просторі : автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Михайло Володимирович Котов . – Харків, 2014 . – 20 с.
 2. Котов М.В. Адаптивні стратегії полікультурної дискурсивної особистості в англомовному комунікативному просторі : дис ... канд. філол. наук: 10.02.04 - Захищена 28.03.2014 / Михайло Володимирович Котов . – Харків, 2014 . – 263 с. : 1 схем., 4 табл. - Бібліогр.: С. 204–245.
Розділ у колективній монографії:
 1. Котов М.В. Конструювання смислу у міжкультурному дискурсі / М.В. Котов // “Omnes et Singulos: Посередництво мови у дискурсивній (спів)творчості” [колективна монографія] ; за заг. ред. Самохіної В.О. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 99–120.
Статті:
 1. Котов М.В. Національний характер мовної особистості в контексті міжкультурної комунікації / Л.В. Солощук, М.В. Котов // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / НАН України. Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов. – К. : Логос. 2010. – С. 216–223.
 2. Котов М.В. Дискурсивна особистість у ситуації міжкультурного спілкування / М.В. Котов // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 488–494.
 3. Котов М.В. Смислотворення і смисловираження при реалізації настанови «комунікативна обізнаність» у міжкультурному дискурсі / М.В. Котов // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид–во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 35. – 2013. – С. 171–174.
 4. Котов М.В. Особенности реализации тактики "гибкость в поведении" в межкультурном дискурсе / М.В. Котов //Проблемы лингвистики и лингводидактики : междунар. сб. науч. ст.. – Белгород : ИПЦ "ПОЛИТЕРРА". – 2013. – С. 129–135.
 5. Котов М.В. Особливості реалізації кооперативної стратегії полікультурною дискурсивною особистістю у міжкультуруній комунікації / М.В. Котов // Наукові праці Камянець-Подільського нац.. університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Камянець-Подільський :«Аксіома», 2013. – С. 214–218.
 6. Котов М.В. Конструювання смислу при реалізації настанови «навчання» у міжкультурному дискурсі / М.В. Котов // Вісник ЛНУ імені Т.Г. Шевченка: Серія „Філологічні науки. – Луганськ : Вид-во ЛНУ імені Т.Г. Шевченка. – № 14 (273). – 2013. – С. 111–119.
 7. Котов М.В. Особливості реалізації некооперативної стратегії у міжкультурному дискурсі / М.В. Котов // «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»: Серія „Філологічні науки. Мовознавство”. – Луцьк : Вид-во СНУ імені Лесі Українки. – №18(267) – 2013. – С. 165–169.
 8. Котов М.В. Комунікативна невдача у міжкультурному дискурсі / М.В. Котов // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна : Серія «Романо-германська філологія». – Х.: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна. – №1052. – 2013. – С. 55–59.
 9. Котов М.В. Функціонування універсальних кінесичних невербальних комунікативних компонентів у ситуації дискурсивної адаптації особистості / М.В. Котов // Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2015. – С. 94-97.
 10. Kotov M. NLP Resources for a Rare Language Morphological Analyzer: Danish Case /M. Kotov // Computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2017): proceedings of the 1st International conference. – Kharkiv, 2017. – 31–36

 11. Котов М.В. Особливості взаємодії тактик кооперативного та некооперативного спрямування у ситуації спілкування англійською як лінгва франка / М.В. Котов // Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. – Х.: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна. – №89. – 2019. – С. 7–11.

Окремі тези доповідей на міжнародних конференціях:
 1. Котов М.В. Роль универсальных кинесических невербальных компонентов коммуникации при межъязыковой интерференции у билингвов / М.В. Котов // материалы Первой междунар. науч.-практ. конф. «Коммуникация в поликодовом пространстве: языковые, культурологические и дидактические аспекты». – СПб.: Изд-во Политехического ун-та, 2011. – С.141–143.
 2. Kotov M. Self-identification Strategies in Siblings' Discourse in Intercultural Communication / L. Soloshchuk, O. Zvyeryeva, M. Kotov // 6th Lodz Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics NDLP2012: Book of Abstracts. – Lodz: Primum Verbum, 2012. – P. 139.
 3. Kotov M. Interculturality in Communication and Discourse / M. Kotov // Linguistic and Literary Approaches to Speech, Text and Discourse: Book of Abstracts. – Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012. – P. 27–28.
 4. Kotov M. L2 Learners' Meaning Construction in The Process of Communication within Peripheral Discursive Surroundings / M. Kotov // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали V Міжнар. наук.-метод. конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – C. 96–97.
 5. Котов М.В. Дискурсивна адаптація особистості у процесі вивчення іноземних мов / М.В. Котов // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : Матеріали VII науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2014. – С. 76–77.
 6. Kotov M. Redefining Adaptation for ELF Interaction: Discursive Adaptation / M. Kotov // Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології : тези доповідей. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 50–51.
Участь у конференціях:
1. Первая междунар. науч.-практ. конф. «Коммуникация в поликодовом пространстве: языковые, культурологические и дидактические
аспекты». Санкт-Петербург, РФ, 2011.
2. 6th Lodz Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics NDLP2012. Lodz, Poland, 2012.
3. Linguistic and Literary Approaches to Speech, Text and Discourse. Nitra, Slovakia, 2012.
4. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі. V Міжнар. наук.-метод. конференції. Харків, Україна, 2012.
5. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі. VII науково-методичної конференції з міжнародною участю, Харків, Україна, 2014.
6. Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології : тези доповідей. Харків, 2015.
7. Computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2017), Kharkiv, Ukraine, 2017
8. Восьмий міжнародний форум Сучасна германістика: наукові дискусії. Харків, Україна, 2018.

Членство у організаціях:

IATEFLUkraine

Контактна інформація:

email: mykhailo.kotov@karazin.ua

ORCIDID: http://orcid.org/0000-0001-8327-5197

тел.: 057-707-55-04