КРИВОРУЧКО Світлана Костянтинівна


 • завідувач кафедри романської філології та перекладу,
 • доктор філологічних наук, професор.

Освіта:

 • 1995 р. – закінчила філологічний факультет Харківського університету;
 • 1998 р. – закінчила аспірантуру при кафедрі історії зарубіжної літератури;

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Динаміка особистості героя у художній прозі Андре Жіда» (2006 р.);
 • докторська «Творчість Сімони де Бовуар у контексті літературного екзистенціалізму» (2014 р.).

Професійна кар’єра:

 • 1997-2000 рр. – викладач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології;
 • 2000-2008 рр. – старший викладач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології;
 • 2008-2014 рр. – доцент кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології;
 • з 2002 р. – працювала на кафедрі німецької філології та перекладу;
 • з 2014 р. – завідувач кафедри романської філології та перекладу.

Сфера наукових інтересів:

 • літературознавство;
 • вивчення напрямів історико-літературного процесу;
 • дослідження персоналій французької літератури ХХ століття.
 1. Аналіз нонконформістського мислення «сильного» героя у творчості Андре Жіда, еволюція персонажа від нонконформізму до конформізму, виявлення модерністських аспектів, які представлені філософськими гедоністичними мотивами; втілення елементів символістської поетики; передчуття письменником постмодерністської естетики; розкриття феномену літературного екзистенціалізму як проблеми вибору.
 2. Переглянуто «репутацію» Сімони де Бовуар (виведення здобутків письменниці із тіні Жан-Поля Сартра), перекодовано її роль і місце в історії літератури ХХ ст. Скорельовано синтагму «літературний екзистенціалізм» в аспекті семантичного наповнення терміну: розкрито феномен проблеми вибору в діахронії та синхронії. У літературних творах Сімони де Бовуар виявлено поєднання притчевого і публіцистичного пластів. Притчевий пласт виникає із «міфу» про Адама і Єву, публіцистичний – із осмислення історичних, соціальних, політичних і культурних подій. Єва увібрала архетипи давньогрецьких богинь. Архетипи богинь проявляються у художніх образах відповідно «фемінному» алхімічна богиня (Афродіта із архетипу Великої Богині), «феміністському» – незаймані богині (Артеміда, Афіна, Гестія), та «жіночому» уразливі богині (Гера, Деметра, Персефона) концептам. Виявлено вагомий внесок С. де Бовуар у створенні «фемінних» художніх образів ,які через проблему вибору впроваджують ідею важливості «кохання», позбавляються відчуттів і статусу «Іншої» як комплексу неповноцінності, виходять на рівень творчої самореалізації екзистанта. Феномен літературного екзистенціалізму С. де Бовуар реалізує як проблему вибору, яка ставиться перед героєм та сприяє його еволюції. Доведено, що створення С.де Бовуар впливових героїнь, відповідно «фемінному» концепту, вплинуло на літературні образи ХХ–ХХІ ст.
 • Вивчення тенденцій сучасної літератури ХХ–ХХІ ст. (франкофонної, германофонної, англофонної, норвезької, італійської, китайської).

У тенденціях європейської літератури межі ХХ–ХХІ ст. встановила формування мистецької парадигми «критичний вимисел», що утворився після постмодернізму, змінив постмодерністську естетику як «традицію» у протиставленні та наслідуванні. «Критичному вимислу» притаманні аспекти: відродження комунікації; відродження традиції зв’язок із традиційною літературою; відродження історії; відродження лінеарності; відокремленість персоналій минулого від естетики та напрямів, до яких вони віднесені; увага до «окремих» творів митців; відродження сюжету, інтриги; відродження віри, цінностей; знаходження зв’язків, ствердження існування системи та ієрархії; звернення до науки, релігії, психології, як до пояснювальних систем знання; спроба знайти істину; зображення-«винахідництво» довкілля як демонстрація іншого погляду на світ; оповідальна інстанція автора-героя; трансформація жанру; синтез стилів: наукового, художнього, публіцистичного, рекламного; соціальна детермінованість; поєднання матеріального і духовного: техніцизму із психологізмом; уникнення штампів; подолання комплексу «масовості» та «натовпу»; повернення історизму: копіювання з історії та вписування в історію; лініарність, замість кола; автофікціональність; оповідь-філіація – невпевнена нарація як нерішуче розповідання; період «не-знання»; контамінація; естетичний мінімалізм; завуальована інтертекстуальність; примарність.

 • Автор 3 монографій, 2 наукових посібників, більше 90 наукових публікацій.
 • Керує бакалаврами, магістрами, пошукачами.

Курси, які викладає:

 • Сучасна література зарубіжних країн межі ХХ–ХХІ ст.
 • Анотування текстів різних типів та жанрів.
 • Термінологічні особливості перекладу психологічної літератури.

Публікації:

Монографії:

 1. Історія кафедри романської філології та перекладу : історико-біографічний покажчик / уклад. С. К. Криворучко, А. О. Андрущенко, А. Ю. Лукашов, А. В. Пашкова, Н. К. Путівцева, М. О. Світлична, В. П. Чуб, Н. О. Шапарєва ; за заг. ред. С. К. Криворучко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с. ISBN 987-966-285-175-5
 2. Парадигма мистецтва Р. Роллана. – Х. ׃ Основа, 2000. – 160 с. ISBN 5-7768-0710-7;
 3. Еволюція особистості у творчості Андре Жіда / Криворучко С. К. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 188 с.
 4. Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія / Криворучко С.К. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2012. – 428 с.
Методичні посібники та підручники:
 1. Література країн західної Європи межі ХХ–ХХІ століття : підручник / С. К. Криворучко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 248 с.
 2. “Античність. Давньоримська література”;
 3. Сучасна франкомовна література межі ХХ–ХХІ століть. Методичні рекомендації. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 103 с.
Статті׃
 1. «Інша» у жіночих образах роману Шань Са «Гравчиня в го» // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ міжнародної конференції / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір В. Г., 2015. – С. 246-249.
 2. Світосприйняття героя як віддзеркалення індійської культури в оповіданні Салмана Рушді «Радіоприймач» циклу «Схід, Захід» // Дніпропетровськ // Література в контексті культури: зб. наук. пр. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 26. – С. 182–188.
 3. Лев Толстой как рецепция в произведениях французских писательниц С. де Бовуар и М. Барбери // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : Изд-во Таврийского университета имени Вернадского, 2014. – С. 48–52.
 4. Особистість у світі реклами у творі Фредеріка Беґбеде «99 франків» // Вісник Прикартпатського університету. Філологія. 2014-2015. Вип. 42-43. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 213–218.
 5. «Біографія» Фредеріка Беґбеде у творі «Я вірую – Я теж ні» // Питання літературознавства : Науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – Вип. 90. – С. 133–143. ISSN 2306-2908
 6. Esthetic paradigm of the literature at the turn of the ХХ–ХХІ centuries // The XIV Internahionel Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Modern World». United Kingdom Оxford 23-25 May 2015. – Оxford : Оxford University Press, 2015. – Volum II. – S. 701–706.
 7. Концепт «чужа» у романі Го Сяолу «Короткий китайсько-англійський словник коханців» // Література в контексті культури: зб. наук. пр. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 26 (2). – С. 110–117.
 8. Специфіка жанру оповідання «Симпозиум» М. Кундери // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 2 (81). – С. 139–149.
 9. Концепція феміністичної критики // Питання літературознавства : Науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 91. – С. 209–219. ISSN 2306-2908
 10. До проблеми сучасної методології: концептуальне поєднання феміністичної і психоаналітичної критики // Волинь філологічна: текст і контекст / упоряд. Т. П. Левчук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – Вип. 20. – С. 31-40.
 11. Парадокси у пʼєсі Клода Маньє «Блез» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 3 (82). – С. 72–82.
 12. Конфлікт Схід / Захід у романі Го Сяолу «Короткий китайсько-англійський словник коханців» // Вісник Львівського університету. Серія іноземна філологія. Вип. 24. – Ч. І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 128–136.
 13. Svitlana Kryvoruchko. Тhe phenomenon of literary existentialism // Massachusetts Review of Science and Technologies, 2016, № 1(13), (January - June). Volume VII. “MIT Press”, 2016. – Р. 545–552.
 14. Образ митця у романі Р.Роллана “Жан-Крістоф” // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Харків, 1999. – С.157-162 (0,3 друк. арк.)
 15. Моральний ідеал естетики Л. Толстого в інтерпретації Р. Роллана // Вісник Харківського державного університету. Серія: Філологія. – Харків, 1998. – № 399. – С. 154-161 (0,5 друк. арк.).
 16. Кохання як сенс життя // Быт, ритуал, традиция. Вестник Харьковского государственного университета. Серия: Филология. – Харьков: Лествица Марии, 1998. – № 406. – С. 100-103 (0,3 друк. арк.)
 17. Відображення естетичних поглядів в історико-літературних творах Р. Роллана // Вісник Харківського державного університету. Серія: Філологія. – Харків, 1997. – № 388. – С.19-22 (0,4 друк. арк.)
 18. Художнє сприйняття Р. Ролланом живопису Міллє // Вісник Харківського державного університету. Серія: Філологія. – Харків, 1998. – № 399. – С. 149 –153 (0,3 друк. арк.)
 19. “Народний театр” Р. Роллана // Суспільство-знавчі науки та відродження нації: Зб. наук. пр. - Луцьк, 1997. - Книга 2. – С. 7-10 (0,4 друк. арк.)
 20. Дихотомія правди і любові у філософії гуманізму на межі ХІХ-ХХ ст. (Л.Толстой і Р.Роллан) // Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції.– Чернівці: Рута – Митець, 1997.– Ч.2., – С.119-125 (0,5 друк. арк.)
 21. Толерантність і нетерпимість в естетичних поглядах Ромена Роллана // Актуальні проблеми вивчення мови та мовлення, міжособової та міжкультурної комунікації. - Х.: Константа, 1996. - С. 52-55 (0,3 друк. арк.).
 22. Р. Роллан – шанувальник і критик Л. Толстого (Правда і Любов) // Зб. наук. пр. 5-ї Міжнародної конференції “Франція та Україна”. – Д., 1998. – С. 128-134 (0,3 друк. арк.)
 23. Ромен Роллан і проблеми гуманізму культури // Дослідження і вивчення романських мов і літератур у контексті національних культур: Матеріали міжнар. наук. семінару. - К., 1996. - С. 28-29 (0,2 друк. арк.)
 24. Р. Роллан и его влияние на мировую культуру и литературу // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе: Материалы междунар. научн. конф. - Гродно, 1996. - С. 135-138 (0,2 друк. арк.)
 25. Р. Роллан: основні аспекти естетики мистецтва // Зб. наук. пр. 4 Міжнар. конф. “Франція та Україна”. - Д., 1997. - Т. 1, ч.2. – С. 43-46 (0,3 друк. арк.)
 26. “Народний театр” Р. Роллана. Функції і мета драматичного мистецтва // Вторые чтения молодых ученых памяти Л. Я. Лившица. - Х., 1997. - С.11 (0,2 друк. арк.)
 27. Філософія творчості Р.Роллана: Актуальність вічних істин // Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 23-24 верес. 1997 р. – Житомир, 1997. – С. 103-107 (0,4 друк. арк.)
 28. Взаємовплив музики, літератури, живопису у науковій творчості Р.Роллана // Культура у філософії ХХ століття, Матеріали 4 Харківських Сковородинівських читань. - Х., 1997. - С. 340-343 (0,2 друк. арк.).
 29. «Народний театр» Р. Роллана. Функції та мета драматичного мистецтва // Критика. Драматургія. Театр. Із докладів, представлених на І – ІV читаннях молодих вчених пам’яті Л. Я. Лівшиця. – Х., 1999. – С.134-149 (0,8 друк. арк.)
 30. Безответственное наслаждение и христианское сострадание// Западноевропейският модернизъм и славянските литератури.—Велико Търново ׃ Изд.унив.Св.Св. Кирил и Методий, 1999.—С.94-110.
 31. Синтез художніх образів (А.Моравіа “ Я та він”)//Знак. Символ. Образ. Матеріали Міжвузівського наукового семінару з проблем сучасної семіотики. Випуск четвертий. Черкаси׃ Брама-ІСУЕП, 1999. – С. 87–90.
 32. Між мрією та фантазією ( Я. Муакс «Свята кохання») // Вісник ХНУ № 572. Серія׃ Філологія. — Харків׃ ХНУ, 2002. – С. 231–236.
 33. Еволюція творчості Андре Жіда // Гуманітарний вісник. Серія׃ Іноземна філологія. — Черкаси׃ ЧДТУ, 2004. – С. 43–47.
 34. Діалогізм етичної концепції Андре Жіда (на матеріалі творів «Їства земні», «Іммораліст») // Мова і культура.—К.׃ Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004.—Вип. 7.—Т.7. Ч. 1.– С. 130–136.
 35. Домінанта сильної особистості у повісті А. Жіда «Пасторальна симфонія» // Гуманітарний вісник. Серія׃ Іноземна філологія׃ Всеукр. зб. наук. пр.—Г 94 Черкаси׃ ЧДТУ, 2005.– С. 39–43.
 36. Модерністичний дискурс у творі А. Жіда «Підземелля Ватикану» // Література в контексті культури׃ Зб. наук. пр./ Ред. кол.׃ В. А. Гусєв (відп. Редактор) та ін.— Вип. 15.—Д.׃ ДНУ, 2005.– С. 227–238.
 37. Концептуальне становлення особистості у творі А. Жіда «Їства земні» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія׃ Літературознавство.— 2005.—Вип. 3 (43).– Ч. 1. – С. 89–104.
 38. Проблеми егоцентризму особистості у творі А. Жіда „Іммораліст” // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство.—Х.: ХНПУ, 2006.—Вип. 2 (46). – Ч.2. – С.101–114.
 39. Конфлікт цивілізацій на межі ХХ–ХХІ століть у романі Амелі Нотомб „Страх і трепет” // Мова і культура. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10 – Т. Х (110). – С. 122–128.
 40. Злочин як пізнання дійсності та особистості митця на початку ХХІ століття (Т. Еґґен „Декоратор”) // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 75. – С. 155–163.
 41. Античні рецепції у творах Дж. Т. ді Лампедуза „Лігія” та А. Т. Аверченко „Русалка” // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство.—Х.: ХНПУ, 2008. – Вип. 3 (55). – Ч.2. – С. 72–77.
 42. Предмет-істота у творчості Патріка Зюскінда // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Х.: ХНПУ, 2008. – Вип. 4 (56 ). – Ч.1. – С. 148–152.
 43. Мотиви міфобіографічності у романі М. Кундери „Безсмертя”// Вісник ХНУ імені Каразіна В. Н. № 836. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – Вип. 54. – С.177–180.
 44. Мотив свободи в романі Мілана Кундери «Безсмертя» // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 77. – С. 41–48.
 45. «Чарівні картинки» Сімони де Бовуар: відчуття власної унікальності як спрямованість образу Лоранс // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 79. – С. 261–266.
 46. Античні рецепції в літературі ХХ століття (на матеріалі оповідань Дж. Т. ді Лампедуза «Лігія» та А. Т. Аверченко «Русалка» // Корж Наталья Григорьевна: сб. статей. – Х.: Студцентр, 2010. – С. 68–77.
 47. Жід Андре // Енциклопедія сучасної України: в 25 т. – К.: Інститут енциклопедични досліджень НАН України, 2009. – Т. 9. – С. 612.
 48. Система художніх образів у творі Сімони де Бовуар «Зламана» // Вісник ХНУ імені Каразіна В. Н. № 910. Серія: Філологія. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – Частина ІІ. – С. 227 – 231.
 49. Сприйняття Сімоною де Бовуар тенденцій доби у романі «Сила обставин» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Х.: ХНПУ, 2011. – Вип. 1 (65). – Ч. ІІІ. – С. 110–118.
 50. Екзистенціалістський умонастрій у жанровому концепті твору «Зламана» Сімони де Бовуар // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. Вип. 3. – Симферополь : Кримський Архів, 2011. – С. 140–146.
 51. Жанр твору Сімони де Бовуар «…Трансатлантичне кохання» як смислоутворюючий та формоутворюючий складник художнього образу // Література в контексті культури: зб. наук. пр. Вип. 20. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – С. 123–129.
 52. «Міф» Сімони де Бовуар (на матеріалі мемуарного роману «Сила обставин») // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 83. – С. 226–231.
 53. Екзистенціалістська система художніх принципів Сімони де Бовуар (роман «Чудові картинки») // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип. 18. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 153–157.
 54. Своєрідність жанру мемуарів Сімони де Бовуар «Сила обставин» // Вісник ХНУ імені Каразіна В. Н. № 953. Серія: Філологія. Вип. 62. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 138–142.
 55. Роман Сімони де Бовуар «Мандарини»: відчуття «іншості» в образі Поль // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Х.: ХНПУ, 2011. – Вип. 4 (68). – Ч. 1. – С. 80–86.
 56. Настрій: існування як буття у романі Сімони де Бовуар «Мандарини» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Х.: ХНПУ, 2011. – Вип. 4 (68). – Ч. 2. – С. 90–94.
 57. Образ Анрі – екзистенція митця у романі Сімони де Бовуар «Мандарини» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Х. : ХНПУ, 2012. – Вип. 1 (69). – Ч. 1. – С. 105–110.
 58. Фемінний пошук Сімони де Бовуар у книзі «Друга стать» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Х. : ХНПУ, 2012. – Вип. 1 (69). – Ч. ІІ. – С. 74–82.
 59. Екзистенціалістські аспекти на поетикальному рівні роману Сімони де Бовуар «Сила обставин» // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. Вип. 4. – Симферополь : Кримський Архів, 2012. – С. 160–166.
 60. Екзистенціалістський умонастрій роману «Мандарини» Сімони де Бовуар // Література в контексті культури: зб. наук. пр. Вип. 21. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 163–168.
 61. Гра смислів у романі Сімони де Бовуар «Мандарини» // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 85. – С. 215–221.
 62. Специфіка жанру оповідання „Симпозіум” М. Кундери // Михилёв А. Д. Избранные работы : [сб. науч. Тр.] / Сост. А. Д. Михилёв. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – С. 383–389.
 63. Криворучко С. К., Дьомушкіна М. С. Руйнація коду «роману виховання» у творі Вірджинії Вулф «Морем удалечінь» // Молоді фахівці – майбутнє науки : Зб. наук. праць студентів. Вип. 3. – Х. : Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 73–78.
 64. Любовний трикутник у романі Сімони де Бовуар «Мандарини» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Х. : ХНПУ, 2012. – Вип. 2 (70). – Ч. 2. – С. 62–72.
 65. Інтерпретація роману Сімони де Бовуар «Мандарини» : подолання «іншості» в образі Надін // Вісник ХНУ імені Каразіна В. Н. № 994. Серія: Філологія. Вип. 64. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 111–118.
 66. Криворучко С. К., Желєзовська І. Е. Злочинна ментальність у романі Е. Берджеса «Механічний апельсин» як форма іншості // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентівМолоді фахівці – майбутнє науки : зб. статей. – Вип. 8, Ч. 1. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 46–52.
 67. Художній образ Ганни у романі Сімони де Бовуар «Мандарини» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Х. : ХНПУ, 2012. – Вип. 3 (71). – Ч. 1. – С. 91–100.
 68. Образ ліричної героїні у романі Сімони де Бовуар «Сила обставин» // Вісник ХНУ імені Каразіна В. Н. № 1014. Серія: Філологія. Вип. 65. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 148–153.
 69. Idea of intellectual humanism in literary works by Simone de Beauvoir [електронний ресурс] // international-teacher.dk – 2013. – ITA Post March. – Р. 16–21. // http: // www.international-teacher.dk / /ITA%20blade/ITA%20Post.htm
 70. Архетипы древнегреческих богинь в художественных образах романа «Прелестные картинки» Симони де Бовуар // Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи. – Ч. ІІ. – Новосибирск : СибАК, 2013. – С. 122–128.
 71. Переосмислення моральних норм у творі Сімони де Бовуар «Дуже солодка смерть» // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Зб. наук. пр. – Вип. 6. – Симферополь : Кримський Архів, 2012. – С. 243–251.
 72. До проблеми літературного екзистенціалізму // Література в контексті культури: зб. наук. пр. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 22 (2). – С. 203–209.
 73. Функции пейзажа в романе Симоны де Бовуар «Сила обстоятельств» // Литература в диалоге культур – 10. Материалы международной научной конференции; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2013. – С. 87–93.
 74. Екзистенційна проблема вибору у романі Сімони де Бовуар «Мандарини» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип. 20. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 153–157.
 75. Проблема выбора – феномен литературного экзистенциализма // Духовное наследие отечественной литературы и искусства и ХХI век : сб. науч. статей по итогам II ежегодных региональных (с международным участием) гуманитарных научно-практических чтений, посвящённых Году Российской истории (Белгород, 26 декабря 2012 г.) / Под ред. М.А. Кулабуховой, С.В Полторацкой. – Белгород : Изд-во НИУ «БелГУ», 2013. – С. 161–167.
 76. Трансформація жанру у творчості Сімони де Бовуар // Література в контексті культури: зб. наук. пр. Вип. 23 (2). / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 48–56.
 77. Конфлікти у публіцистичному і притчевому пластах літературних творів Сімони де Бовуар // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Зб. наук. пр. – Вип. 7. – Ч. І. – Сімферополь : Бизнес-Информ, 2013. – С. 113–119.
 78. Математичний світогляд героя у романі П. Джордано «Самотність простих чисел» // Вісник ХНУ імені Каразіна В. Н. № 1078. Серія: Філологія. Вип. 68. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 205–201.
 79. Фемінна ідея у романі С. де Бовуар «Мандарини» // Питання літературознавства : Науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Вип. 88. – С. 392–405. ISSN 2306-2908
 80. Естетична парадигма літератури межі ХХ–ХХІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія іноземна філологія. Вип. 126. – Ч. І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 206–217.
 81. Сучасна перспектива наукових здобутків Володимира Григоровича Матвіїшина // Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. (На пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора М. В. Теплинського та доктора філологічних наук, професора В. Г. Матвіїшина). – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – С. 13–20.
 82. Специфіка конфлікту у романі Шань Са 山飒 «Та, що грає в го» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 1 (77). – Ч. 2. – С. 86–95.
 83. «Иная» в женских образах романа Шань Са 飒 «Играющая в го» // Проблемы литератур Дальнего Востока. VІ Международная научная конференция. 25–29 июня 2014 г. : Сборник материалов : в 2 т. / Отв. ред. А. А. Родионов, Гуань Цзисинь, П. Л. Гроховский. – СПб. : Изд-во Студия НП-Принт, 2014. – Т. 1. – С. 401–407.

Мемуари:

 1. Написаному вірити… / Криворучко С. К. // Фризман Л. Г. Наука и жизнь. – Х., 2010. – С. 36-37.
 2. «Не баріться! Життя дуже коротке!» // Література. Час. Постаті. Літературознавчі статті, спогади, матеріали до бібліографії на вшанування пам’яті Володимира Григоровича Матвіїшина / упоряд. Н. Яцків. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стафаника, 2013. – С. 535–537.
Контактна інформація

Адреса:ауд.7-73,майдан Свободи, 4,м.Харків,61022

Телефон:(057) 707-52-65

E-mail:phil.romane@karazin.ua