СТАТІВКА Анна Олександрівна


доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, кандидат філологічних наук

Освіта:

  • У 2012 році з відзнакою закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, перекладацьке відділення факультету іноземних мов.
  • https://orcid.org/0000-0002-1274-1426

Професійна кар’єра:

  • 2011-2012 – старший лаборант кафедри теорії та практики перекладу англійської мови;
  • 2012 – викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови.
  • 2018 по теперішній час доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Сфера наукових інтересів: перекладознавство

2018 р. - захист кандидатської дисертації на тему «Стратегії та способи відтворення фонографічних стилізацій мовленнєвих аномалій в англо-українському художньому перекладі» за спеціальністю 10.02.16 – Перекладознавство

Викладає курси:

  • Практика перекладу англійської мови (синхронний переклад)

Основні наукові публікації:

1. Медведєва А. О. Особливості відтворення фонографічних стилістичних засобів у перекладі англомовної дитячої літератури українською мовою / А. О. Медведєва, О. В. Ребрій // Studia Methodologica. – 2014. – № 38. – C. 197–202.

2. Медведєва А. О. Особливості відтворення мовлення персонажів із розумовими вадами / А. О. Медведєва // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Стефаника. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2016. – Вип. 5. – С. 20–24.

3. Медведєва А. О. Перекладознавчий аспект графону у світлі стилістичних теорій / А. О. Медведєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. – Одеса, 2016. – Вип. 21. – С. 125–129.

4. Статівка А.О. Особливості відтворення іноземного акценту в англо-українському перекладі / А.О.Статівка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – Вип. 85. – С. 52–57.

5. Статівка А. О. Функціональний аспект дослідження перекладу фонографічних стилізацій / А. О. Статівка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – Вип. 86. – С. 160–166.

6. Stativka A. Strategic Aspect of Translating Phonological Deviations / A. Stativka // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2017. – V (40), Issue 144. – P. 52–54.

7. Медведєва А. О. Стратегії відтворення фонографічних стилізацій діалектної вимови літературних персонажів / А. О. Медведєва // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : VII Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 вересня 2014 р. : тези доп. – Львів, 2014. – С. 48–49.

8. Медведєва А.О. Графон як очуднення: стилістичний прийом таперекладацька стратегія / А. О. Медведєва // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови: XV наук. конф. з міжнар. участю, 5 лютого 2016 р. : тези доп. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 115–117.

9. Медведєва А. О. Особливості перекладацького відтворення фонографічних стилізацій змінених станів свідомості у літературних персонажів / А. О.Медведєва // ІІ Таврійські філологічні читання : міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 травня 2016 р. : тези доп. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 88–90.

10. Статівка А. О. Переклад графонів у світлі функціонального підходу / А. О. Статівка // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XVI наук. конф. з міжнар. участю, 3 лютого 2017 р. : тези доп. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 124–125.

11. Medvedieva A. Translation of Phonographic Speech Stylizations / A. Medvedieva // Major Issues in Translation Studies and Translators’ / Interpreters’ Training : VII International Сonference, Kharkiv, 25–26 April, 2013.– Vinnytsya : Nova Knyha, 2013. – P. 116–119.

12. Medvedieva A. Specifics of Translating Phonological Deviations as Markers of Idiolects / A. Medvedieva // Major Issues in Translation Studies and Translator : / Interpreter Training VIII International Conference, Kharkiv, 23–24 April, 2015. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2015. – P. 37–38.

13. Stativka A. Specifics of Rendering Phonological Deviations Imitating a Foreign Accent / A. Stativka // Major Issues in Translation Studies and Translator / InterpreterTraining : IX International Conference, Kharkiv, 20–21 April, 2017. – Kharkiv, 2017. – P. 103–104.

14. Статівка А. О. Проблема іншомовного відтворення графонів на позначення діалектної вимови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Іноземна філологія». Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. Вип. 1(51). С. 37–39.

15. Статівка А.О. Класифікація фонографічних стилізацій в аспекті перекладу // І Міжнародна (V онлайн) науково-практична інтернет-конференція аспірантів та науковців з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи»: збірник матеріалів конференції, 18 березня 2019 р. Одеса: Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова, 2019. С. 255–258.

16. Фролова І. Є., Статівка А. О., Тищенко М. О. Стратегії відтворення мовленнєвих аномалій в англо-українському художньому перекладі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. Вип. 88. С. 85–91.

17. Статівка А.О. (Stativka A.) Strategic Aspect of Translating Phonological Deviations // Science and Education a New Dimension. Philology. 2017. V (40), Issue 144. P. 52–54.

18.Статівка А. О. Мистецтво синхронного перекладу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2023. № 59. Т. 3. С. 164‒167.

Контактна інформація:

E-mail: transengl@karazin.ua;

a.o.stativka@karazin.ua