Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Мова та література»


Програма підготовки бакалавра за спеціальністю «Мова та література» включає:

 • теоретичне навчання (221 кредит ЄКТС) з дисциплін у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання, який забезпечує отримання базової кваліфікації з філології, складає 192,5 кредити ЄКТС. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку з філології, складає 163 кредити ЄКТС;
 • виконання курсових робіт за спеціалізацією (4,5 кредити ЄКТС);
 • проходження перекладацької практики (4 тижні, 6 кредитів ЄКТС) та практики за спеціалізацією (4 тижні, 6 кредитів ЄКТС);
 • проходження педагогічної практики (4 тижні, 6 кредитів ЄКТС);

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових та усних заліків або екзаменів з навчальних дисциплін, захисту курсових робіт, захисту звіту з практик. Підсумкова державна атестація включає комплексні державні екзамени з двох іноземних мов.

Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація, фундаментальних і професійно-орієнтованих знань та умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних із здійсненням навчально-виховної, науково-методичної та організаційної діяльності в різних типах середніх та дошкільних навчальних закладів. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «Мова та література» передбачає отримання таких професійних знань, навичок та компетенцій:

 • глибоке володіння українською та двома іноземними мовами;
 • практичне володіння іноземними мовами (аудіювання, говоріння, читання, письмо, переклад);
 • фундаментальні знання в галузі філології;
 • володіння методикою викладання іноземних мов та зарубіжної літератури в професійних закладах I–ІІІ рівнів акредитації;
 • володіння концепціями гуманітарних та суспільних наук та уміння користуватися методами цих наук у різних сферах викладацької і науково-дослідницької діяльності;
 • володіння сучасними науковими методами філологічних досліджень, достатня підготовка для проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук;
 • знання методики проведення експериментів у галузі лінгвістики, мовознавства, літературознавства та дидактики викладання;
 • вміння самостійно проводити науково-дослідну роботу, пов’язану з іноземними мовами;
 • уміння працювати з комп’ютерною технікою та ефективно використовувати її для обробки матеріалу і результатів досліджень у галузі філології;
 • вміння виховувати та розвивати учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (гурткова робота, клубна робота, секції за інтересами, проблемні групи, наукові гуртки тощо);
 • уміння проводити науково-методичну та організаційно-методичну роботу із запровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземним мовам, в тому числі інтенсивних методів навчання, індивідуалізованого навчання тощо;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички, досліджувати мовні явища та вирішувати практичні завдання в галузі філології;
 • здатність застосовувати та аналізувати педагогічний досвід, в тому числі інноваційний та власний досвід роботи;
 • вміння здійснювати самоконтроль, самооцінку, саморегуляцію, вміння виділяти типові недоліки в професійній діяльності, переборювати їх;
 • здатність коригувати та прогнозувати свою навчально-виховну роботу;
 • здатність застосовувати методи та засоби навчання, в тому числі в іноземній мові, що є ефективним у роботі середнього навчального закладу конкретного типу;
 • здатність виявляти індивідуально-психологічні особливості учнів, необхідні для успішного оволодіння іноземною мовою;
 • здатність проводити психолого-педагогічний аналіз уроку іноземної мови і навчально-виховного процесу в цілому;
 • здатність вивчати індивідуально-психологічні особливості учнів, необхідні для успішного оволодіння іноземною мовою в конкретному типі середнього навчального закладу;
 • здатність об’єктивно оцінювати зміст, засоби навчання іноземної мови в конкретному типі середнього навчального закладу.