Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Переклад»


Програма підготовки бакалаврів за спеціальністю «Переклад» включає:

 • теоретичне навчання (218,5 кредитів ЄКТС) з дисциплін у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання, що забезпечує отримання базової кваліфікації з філології, складає 176 кредитів ЄКТС. Блок навчальних дисциплін, який забезпечує поглиблену підготовку з філології, складає 162,5 кредитів ЄКТС;
 • виконання курсових робіт за спеціалізацією (4 кредити ЄКТС);
 • проходження педагогічної практики (4 тижні, 6 кредитів ЄКТС) та практики за спеціалізацією (4 тижні, 6 кредитів ЄКТС);
 • проходження перекладацької практики (4 тижні, 6 кредитів ЄКТС).

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових та усних заліків або екзаменів з навчальних дисциплін, захисту курсових робіт, захисту звіту практик. Підсумкова державна атестація включає комплексні державні екзамени з двох іноземних мов і перекладу.

Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація, фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних із забезпеченням усної і письмової комунікації та інформації в різних галузях народного господарства, науки, техніки, культури через переклад різноманітних за змістом та жанром текстів іноземною та державною мовами.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «Переклад» передбачає отримання таких професійних знань і навичок та компетенцій:

 • досконале володіння українською та двома іноземними мовами, їх граматикою та стилістикою;
 • знання методики науково-технічного перекладу;
 • знання чинної системи координації перекладів;
 • знання спеціалізації діяльності установи (організації);
 • знання термінології з тематики досліджень і розробок мовами, що використовуються для перекладу;
 • знання словників, термінологічних стандартів, збірників, довідників;
 • знання основ наукового та літературного редагування;
 • вміння перекладати наукову, технічну, суспільно-політичну, економічну та іншу спеціалізовану літературу, патентні описи, нормативно-технічну та товаросупровідну документацію, матеріали листування зі зворотніми (в тому числі зарубіжними) установами і підприємствами, а також матеріали конференцій, нарад, семінарів тощо;
 • вміння виконувати в установлені терміни усні та письмові, повні і скорочені переклади;
 • вміння забезпечувати точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і смисловому змісту оригіналів;
 • вміння здійснювати редагування перекладів;
 • вміння готувати анотації та реферати іншомовної літератури і науково-технічної документації:
 • здатність брати участь у складанні оглядів з тематики матеріалів, які перекладаються;
 • здатність вести роботу з уніфікації термінів, удосконалення використовуваних понять/визначень у відповідній галузі економічної діяльності, науки, техніки;
 • здатність вести облік і систематизацію виконаних перекладів, анотацій, рефератів;
 • здатність логічно і стилістично правильно викладати текст усного мовлення під час перекладу з іноземної на рідну мову і навпаки;
 • здатність використовувати знання структурних особливостей термінологічних лексичних одиниць іноземної мови у перекладацькій діяльності;
 • здатність робити структурно-логічний аналіз синонімічних термінологічних одиниць.