RSS FeedАнонси

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 1176

26 червня 2020 року

Щорічний науковий наробок «Актуальні проблеми сучасної філології»!

Запрошуємо до участі!

Шановні колеги!

Редакція щорічного студентського збірника тез вітає Вас з травневими святами та пропонує Вам опублікувати свою працю в науковому наробку «Актуальні проблеми сучасної філології» № 16. 2020 р. Запрошуємо до співробітництва магістрантів (у співавторстві з науковим керівником) ЗВО та науково-дослідних установ, а також студентів, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.

Статті приймаються до 25червня 2020 р. Електронну версію збірки буде розміщено на сайті факультету іноземних мов fl.karazin.ua. Друковані примірники буде розіслано протягом 3 місяців після оприлюднення електронної версії видання.

Графік виходу: раз на рік.

Мови:українська, східно- та західноєвропейські.

1. Редакція приймає до друку статті виключно за умови їхньої відповідності вимогам ДСТУ 7152:2010 до структури наукової статті. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- мета, завдання, актуальність дослідження;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку

Статті, що приймаються до публікації у збірнику, мають охоплювати широке коло актуальних питань літературознавчого, фольклористичного та лінгвістичного спрямування, стосуючись, зокрема:

1. Іноземні мови в сучасному комунікативному просторі. 2. Мова в екологічному вимірі. Еколінгвістика. 3. Мова та культура у взаємодії. Етнолінгвістика. 4. Параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу. 5. Концепт та його мовна репрезентація. 6. Перекладознавство. Лінгвокомпаративістика. 7. Текст і жанр. Художні дискурси в літературознавстві. 8. Сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних ВНЗ .

Необхідні файли надсилаються на електронну адресу phileng@karazin.ua до 25 червня 2020 р.

Вимоги до участі та оформлення Ви можете переглянути за посиланням.