Навчальна робота на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу


Кафедра ділової іноземної мови та перекладу пропонує вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів економічних спеціальностей. Навчання здійснюється за дворічним та п'ятирічним планами. Відбувається викладання дисциплін: Практика професійного спілкування англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами для студентів за напрямом підготовки «Економіка», "Міжнародна економіка", «Міжнародні економічні відносини», "Туризм", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес" рівнів В2, С1 за європейською шкалою мовного володіння; Практика перекладу за фахом англійською мовою для студентів-бакалаврів та магістрів за напрямом підготовки «Міжнародні економічні відносини» (відповідно рівень В2 та С1 за європейською шкалою мовного володіння).

Навчання з використанням новітніх освітніх методик та технологій — мережевих комп'ютерних, відео-, аудіо- і мультимедійних програм — охоплює студентів денної та заочної, дистанційної форм навчання, які вивчають одну мову протягом 2 років (економічні спеціальності), одну мову протягом 5 років (спеціальність «Міжнародна економіка»), дві мови протягом 5 років (спеціальність «Туризм», "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес"), дві мови й переклад протягом 5 років (спеціальність «Міжнародні економічні відносини»).

Студенти з кваліфікацією спеціаліста з поглибленим знанням іноземної мови (спеціальність «Міжнародна економіка») або перекладача з іноземної мови (англійської) зі знанням другої іноземної мови (французької, німецької) (спеціальність «Міжнародні економічні відносини») отримують всебічну мовну підготовку з усного та письмового ділового спілкування, проходять перекладацьку практику. Кращі студенти залучаються як перекладачі до роботи у міській раді м. Харків тощо.

Навчальний процес організовано відповідно до вимог Болонського процесу. Всі дисципліни відповідають типовій програмі з англійської, німецької, французької мов для професійного спілкування, рекомендованій Міністерством освіти і науки України, загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти та національним кваліфікаційним рівням. Це передбачає створення необхідних передумов для забезпечення високої кваліфікації випускника за рахунок володіння основною іноземною мовою в обсязі, що відповідає рівню володіння В2+ для бакалаврів та С1 для магістрів.

Курс навчання поділено на тематичні блоки (в середньому 2–3 в семестрі), що наближує організацію учбового процесу до європейської практики. Контроль здійснюється в усній та письмовій формах. Під час проведення контролю знань перевіряється не тільки рівень засвоєння студентами активного матеріалу, а й ступінь оволодіння ними загальномовних навичок та вмінь, що дозволяє сформувати в них рівень мовної компетенції, достатній для ефективного спілкування на різні теми.

Студенти кафедри забезпечуються підручниками та навчальними посібниками з більшості дисциплін. Багато з підручників та методичних матеріалів створено і перевірено на практиці викладачами кафедри, що підвищує ефективність навчання за рахунок врахування потреб певної категорії студентів при створенні та використанні навчальних матеріалів. Більшість навчально-методичних комплексів (робочі програми, методичні матеріали до практичних занять, завдання для контрольних робіт і тестові завдання, екзаменаційні білети) наявні як на паперових, так і на електронних носіях, що дозволяє викладачам оптимізувати роботу з ними. Постійно проводиться робота з розробки і видання нових навчально-методичних матеріалів, що дозволяє враховувати новітні досягнення як в галузі лінгвістики та викладання, так в галузі дуже динамічних економічних дисциплін.

У розпорядженні кафедри знаходяться мультимедійні аудиторії, аудіомагнітофони, відеомагнітофони з телевізорами, наочні засоби навчання. Проводиться постійна і наполеглива робота з покращення науково-технічного забезпечення навчального процесу на кафедрі.