Наукова робота кафедри ділової іноземної мови та перекладу


Науково-педагогічні працівники кафедри активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення .


Основними формами наукової діяльності кафедри є:

 • Проведення та участь у наукових та науково-практичних конференціях
 • Проведення та участь у наукових семінарах
 • Видання наукових статей
 • Видання наукових статей у співавторстві зі студентами
 • Публікація тез доповідей та участь у наукових та науково-практичних конференціях
 • Підготовка кандидатів наук


Конференції

Організація та проведення

"Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів".

Кафедра є ініціатором «Міжнародної наукової конференції Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» яка проводиться кожні два роки у березні. Проведено шість конференцій (2007, 2009, 2011, 2014, 2016, 2018), у яких взяли участь провідні науковці України, Росії, США у галузі когнитивістики і прагматики професійних дискурсів. Видані друком матеріали конференцій.

2018 р. Матеріали V наукової конференції "Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів

«Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі: студентські студії»

Кафедра організує і проводить щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію

2018 р. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції«Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі: студентські студії»Випуск 5

2019 p. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції«Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі: студентські студії»Випуск 6


Участь у конференціях

Тези доповідей

 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і мовних учених «Сучасні проблеми інтеграційних економічних процесів в Україні та світі»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах. Міжнародні зв’язки»;
 • Наукова конференція, присвячена 25-річчю факультету іноземних мов Кіровоградського педагогічного університету
 • Міжнародний науковий форум «Сучасна англійська мова в контексті культури».

Наукові статті

2018 р. Наукові статті

Семінари:

« Вербально-жестові висловлювання в англомовному телеінтерв’ю» (доповідач: Максименко О.В. )

«Стратегії неввічливості у дискурсі драм В.Шекспіра: когнітивно-прагматичний аспект» ( доповідач: Петренко О.М.)

Дисертації

Захист:

Петренко О.М. «Стратегії неввічливості у дискурсі драм В.Шекспіра: когнітивно-прагматичний аспект» Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Шевченко І.С.

Рецензування та опанування дисертаційних робіт:

 • Рецензування дисертації Петренко О. М. «Стратегії неввічливості у дискурсі драм В.Шекспіра: когнітивно-прагматичний аспект» на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук за спеціальністю 10. 02. 04 "Германські мови" (вересень 2018). (Медвідь М.М.)
 • Рецензії на автореферат дисертацій (Андрійчук, КНУ).(Шевченко І.С.)

Участь у спец. та експертних радах:

 • Голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю: 10.02.04 – германські мови;ХНУ імені В.Н.. Каразина (Шевченко І.С.)
 • Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями: 10.02.04 – германські мови;10.02.15 – загальне мовознавство,КНЛУ, м. Київ (Шевченко І.С.)
 • Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями: 10.02.04 – германські мови; (Змійова І.В.)
 • Редактор спеціалізованного видання ДАК – ВІСНИК ХНУ імені В.Н. Каразіна ( Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов). редактор специализированного издания ДАК – ВЕСТНИК ХНУ им. В.Н. Каразина (Шевченко І.С.)
 • Редактор спеціалізованого видання ДАК – міжнародного електронного журналу « Когніція, комунікація, дискурс» (Шевченко І.С.)
 • Робота у групі з проведення акредитаційної експертизи ОПП Германські мови та літератури (переклад включно) зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті (наказ МОН України № 1544-л від 16. 10. 2018) 22-24 жовтня 2018. (Медвідь М.М.)
 • Робота у експертної групі з французької мови при Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти (Дудка Л.А.)

Монографії

 • Шевченко І.С. Підготовка і видання монографії: Г.Г. Почепцов. Избранные труды по лингвистике : монография / Сост., общ. ред и вступ. статья И.С. Шевченко. — Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. — 556 с.
 • Шевченко І.С. Редагування монографії: Бондаренко Е.В. Время как лингвокогнитиный феномен в англоязычной карте мира : монография. — Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. —361 с.
 • Шевченко І.С. Мовленнєвий акт і дискурс в когнітивно-прагматичному та історичному ракурсі Переклад у наукових дослідженнях представників Харківської школи : Колективна мон. – В: Нова книга, 2013. – С.117–134.
 • Шевченко І.С. Вибачення як складова іншомовної комунікативної компетенції Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноз/ мови у ВНЗ: колективна монографія / за ред. В.Г. Пасинок. – Х. : ХНУ 2013. – 328 с. C.310–323