Навчальна робота на кафедрі німецької філології та перекладу


Кафедра німецької філології та перекладу забезпечує підготовку фахівців з німецької мови і літератури, викладачів та перекладачів у рамках спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно)» за освітньою програмою «Німецька мова та література і переклад та англійська мова» на рівні бакалавра та магістра. Навчання проводиться за денною та заочною формами.

Після завершення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здобувач освіти одержує кваліфікацію «бакалавр філології» та отримує диплом бакалавра (одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 4 роки). Метою освітньої програми рівня бакалавра є підготовка кваліфікованих фахівців у галузі германської філології, здатних до виконання спеціалізованих завдань у професійній діяльності, пов’язаній з використанням німецької та англійської мов: викладання німецької мови та літератури, англійської мови; усний і письмовий переклад; організація комунікації; аналіз, створення і обробка мовного матеріалу. Освітня програма орієнтована на комплексну підготовку кваліфікованих філологів зі знанням німецької та англійської мов для здійснення професійної викладацької, перекладацької, дослідницької та комунікативної діяльності. Навчання відбувається через теоретичну, практичну та науково-дослідницьку підготовку фахівців шляхом набуття ними сучасних та актуальних знань і умінь у галузі германської філології у сфері мовознавства, перекладознавства, літературознавства, методики викладання, основ наукових досліджень. Практична підготовка здійснюється також через проходження педагогічної та перекладацької практик. Педагогічна практика проходить з відривом від навчального процесу на базі ЗСО, гімназій та ліцеїв, де проводиться викладання німецької та англійської мов і забезпечені керування роботою практикантів, відповідні методичні та технічні умови навчального процесу, безпечні умови праці. Перекладацька практика проходить з відривом від навчального процесу на базах практики, якими можуть бути підприємства та організації Харкова та Харківської області. Студенти можуть проходити практику в інших містах України за наявності листа-запрошення з обґрунтуванням необхідності присутності студента-практиканта на цьому підприємстві. Базою практики можуть також бути підрозділи ХНУ імені В.Н. Каразіна. Науково-дослідницька підготовка забезпечується викладанням теоретичного змісту предметної галузі, формуванням загальнонаукових компетенцій (зокрема, раціонального мислення, логіки, академічної доброчесності тощо), залученням студентів до участі у Науковому товаристві студентів факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, студентських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, написанні курсових проєктів.

Випускники факультету іноземних мов, які здобули перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Німецька мова та література і переклад та англійська мова», можуть працювати за фахом у закладах та установах освіти, бюро перекладів, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у сфері ІТ, у різноманітних установах і організаціях з потребою у викладацькій, перекладацькій, дослідницькій та комунікативній професійній діяльності, пов’язаній з використанням німецької та англійської мов.

Придатність до працевлаштування:

2310.2 Інші викладачі університетів та закладів вищої освіти (І-ІІ рівнів акредитації)

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі

2451.1 Літературознавці

2451.2 Письменники, редактори та журналісти

33 Фахівці в галузі освіти

334 Інші фахівці в галузі освіти

3340 Інші фахівці в галузі освіти

34 Інші фахівці

3431 Секретарі адміністративних органів

Після завершення другого (магістерського) рівня вищої освіти здобувач освіти одержує кваліфікацію «магістр філології» та отримує диплом магістра (одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці). Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі германської філології, що передбачає достатній рівень розвитку фахових компетентностей викладача і перекладача для забезпечення процесу міжкультурної комунікації з широким доступом до працевлаштування на українському та міжнародному ринку праці; підготовка до проведення самостійних наукових досліджень у сфері філології, зокрема у галузі германського мовознавства та перекладознавства. Програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної (фахової підготовки в галузі німецької та англійської філології) та наукової діяльності в рамках актуальних спеціальностей, що надає можливість подальшої професійної та наукової кар’єри. Програма фокусується на формуванні фахових компетентностей із теорії та практики іноземних мов і перекладу (німецька та англійська мови), із методики викладання іноземних мов у ЗВО, а також здатності здійснювати інноваційну діяльність і виконувати дослідження в галузі перекладознавства і німецької та англійської філології. Навчання відбувається у вигляді теоретичної та практичної підготовки за фахом із залученням асистентів-іноземців – носіїв німецької мови, а також стажувань за кордоном. Практична підготовка підкріплюється проходженням асистентської та перекладацької практик. Асистентська практика проводиться на базі закладів вищої освіти м. Харкова, у першу чергу, на факультетах ХНУ імені В. Н. Каразіна під контролем керівників практики, викладачів факультету іноземних мов, згідно з розробленими науково-методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. До оцінювання включено завдання з педагогіки й психології. Перекладацька практика, яка проходить без відриву від занять, проводиться під керівництвом досвідчених викладачів-керівників з кафедри німецької філології та перекладу. Практика дозволяє студентам отримати актуальний за сучасних умов досвід дистанційної праці. Науково-дослідницька підготовка забезпечується написанням кваліфікаційної магістерської роботи, а також залученням студентів до проектів Наукового товариства студентів факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, до участі в республіканських конкурсах наукових робіт, до публікацій у збірнику статей «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів» та інших релевантних виданнях.

Сферою діяльності випускників факультету іноземних мов, що здобули другий (магістерський) рівень вищої освіти, є наукова, літературно-видавнича, освітня галузі, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних і методичних дисциплін, а також проходженням асистентської та перекладацької практик; зокрема: заклади та установи освіти, заклади вищої освіти, друковані та електронні засоби масової інформації, сфера ІТ, PR-технології; різноманітні фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі і культурні центри та інші установи й організації з потребою у перекладацьких послугах.

Придатність до працевлаштування:

23 Викладачі

231 Викладачі університетів та закладів вищої освіти

2310.2 Інші викладачі університетів та закладів вищої освіти

232 Викладачі загальноосвітніх навчальних закладів

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів

2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)

2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі

33 Фахівці в галузі освіти

334 Інші фахівці в галузі освіти

3340 Інші фахівці в галузі освіти

З детальною інформацією щодо освітніх програм можна ознайомитися тут: http://foreign-languages.karazin.ua/academics/education_standards

Крім того, фахівцями кафедри забезпечується викладання на факультеті німецької мови як другої іноземної у рамках інших освітніх програм.

На кафедрі німецької філології та перекладу застосовуються новітні методики викладання матеріалу. Ознайомитися з методичними розробками викладачів та їх проектами можна за наступними посиланнями:

Проекти:

Проект «Сліди німецької культури у твоєму місті»

Методичні розробки:

Активуючі методи кооперативного навчання;

Використання CAT-програм;

Використання інтернет-тренажерів;

Рольова гра;

Проектна робота;

Використання флеш-карток.

Цифрові медіа на заняттях з іноземної мови (за посиланням можна завантажити презентацію, зроблену в межах методичного семінару факультету доцентом кафедри німецької філології та перекладу Оніщенко Н.А.. Підзаголовок "адаптація до українських реалій" визначив вибір інструментів, які можна використовувати на заняттях без додаткової апаратури, а саме за принципом Bring your own device.")