Mariia BOBRO

PhD in Philology, senior lecturer of at the Department of Business Foreign Language and Translation

2003 - Master Degree with distinction in “Applied Linguistics”, School of Philology, V.N. Karazin Kharkiv National University, qualification gained: Computation Linguist, Translator, Programmer, Teacher/Lecturer of Computer Science and the English Language

Theses Defended:

PhD thesis:

«Axiological and Linguocultural Parameters of the Concept LIFE as a Constituent of Ukrainian Concept Sphere»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=skk4jk8AAAAJ&hl=uk&authuser=2

Main Publications:

1. Bobro, M. P. (2014) Ukrainska istorychna ta dialektna leksyka iz znachenniam «biduvaty» [Ukrainian Historical and Dialect Lexis with the meaning “to live in poverty”] // Naukovi zapysky. Filolohichni nauky. Nizhynskyi derzhavnyi
universytet imeni Mykoly Hoholia. Knyha 1.. 90–93.
2. Bobro, M. P. (2014) Verbalni reprezentanty arkhetypu «zhyty bahato» v ukrainskomu linhvokulturnomu prostori [Verbal representatives of the archetype «to live wealthy» in Ukrainian linguistic-cultural space ] // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Ser.: Filolohiia.1127. Issue. 71. 82–85..
3. Bobro, M. P. (2014) Aksiolohichni paradyhmy u skladi leksyko-semantychnoi hrupy «zhyty, isnuvaty» v ukrainskii movi [Axiological paradigms within the lexical-semantic group with the meaning “to live, to exist” in the Ukrainian language ] // Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh: zb. nauk. prats. Kyiv: Universytet «Ukraina». Issue. 29. 28–35.
4. Bobro, M. P. (2015) Tsinnist zhyttia i zhyttievi tsinnosti ta yikh obrazno- smyslova reprezentatsiia v ukrainskomu linhvokulturnomu prostori [Values of life and life values and their figurative-semantic representation in Ukrainian linguistic-cultural space ] // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Ser.: Filolohiia. 1152. Issue. 72. 50–53.
5. Bobro, M. P. (2015) Diieslivna leksyka yak khudozhnii zasib verbalizatsii idei neshchaslyvoho zhyttia v poezii T. Shevchenka [Verbal lexis as an artistic means of verbalisation of the idea of unhappy life in the poetry by T. Shevchenko] // Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh
zakladakh: zb. nauk. prats. Kyiv: Universytet «Ukraina». Issue. 31. 18–27.
6. Bobro, M. P. (2015) Aksiolohichni parametry kontseptu «robota» v ukrainskii movnii kartyni svitu [Axiological parameterisation of the concept “work” and its verbalisation in modern Ukrainian] // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Ser.: Filolohiia. Issue. 73. 116–118.
7. Bobro, M. P. (2015) Zhyttia yak rukh i shliakh: ukrainskyi vymir (obrazni paradyhmy, linhvokulturni sensy, tsinnisni kharakterystyky) [Life as movement and way: Ukrainian perspective (image-bearing paradigms, linguistic and cultural senses, value characteristics)] // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Kolektivní monografie věnovana 20. výročí zahájení výuku ukrajinštyni jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy university v Brně. Jazyk. Brno.. 53–60.
8. Bobro, M. P. (2017) Opozytsii «verkh – nyz» ta «rukh uhoru – rukh vnyz» yak aksiolohichni markery kontseptu «zhyttia» [The oppositions “top – bottom” and “movement up – movement down” as axiological markers of the concept “life”] // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Ser.: Filolohiia.. Issue. 77. 39–42.
9. Bobro, M. P. (2018) Slovo, frazeolohizm ta paremiia yak zasoby eksplikatsii kontseptualnoi informatsii [Word, idiom and paroemia as means of explication of conceptual information] // Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Vitchyzniana nauka na zlami epokh: problemy ta perspektyvy rozvytku»: Zb. nauk. prats. Pereiaslav-Khmelnytskyi. Issue. 41. с.154–158.

Contact Information

Address: room 2-2, 1 Myronosytska St., Kharkiv, 61002
Telephone: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua