Olena SAPRUNOVA

Senior lecturer of the Department of Business Foreign Language and Translation and the Department of English Language of V.N. Karazin Kharkiv National University\ PhD in Education.

Education:

2003 — graduation from V.N. Karazin Kharkiv National University, School of Foreign Languages, Division of Philology.

2013 - 2016 — full-time post-graduate student, Department of Theory and Teaching Methods of Professional Education, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Thesis Defended:

PhD thesis: «Didactic conditions of intellectual giftedness development of primary schoolchildren».

Research interests:

Foreign language teaching methods

Professional Career:

•2005-2009— lecturer of the Department of Foreign Language of Kharkiv National TechnicalUniversity”KPI”.

2012-2013 — English teacher at school.

2018-2019 — English teacher at school.

•2019 – to p.d. — Senior lecturer of the Department of Business Foreign Language and Translation and the Department of English Language of V.N. Karazin Kharkiv. National University.

Teaching:

•Foreign language (English).

Business Foreign Language.

Scientific Works:

Сапрунова О.Г. Загальна характеристика мнемотехничніх прийомів як ефективних засобів навчання іноземної мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».2013. Вип. 29. Том V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читанняя». Київ: Гнозис. С. 274-279.

Сапрунова О.Г. Особливості інноваційних аспектів мнемотехніки у викладанні іноземних мов. Дослідження і викладання іноземної мови у глобалізованому економічному просторі: зб. матеріалів І Міжнар. конф., 19 верес. 2014. Київ: ВПЦ «Київський університет». С.105-108.

Сапрунова О.Г. Практична підготовка майбутніх вчителів до використання мнемотехнік на уроках іноземної мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2014. Вип. 31. Том IV(12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». Київ: Гнозис. С. 346-352.

Сапрунова О.Г., Коваленко О.А. STEM – освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та США. Рідна школа. 2016. Вип. 4. С.46-49.

Contact Іnformation

Address: room 10-10, 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022
Phone: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua