ВАРЕНКО Тетяна Костянтинівна


 • доцент кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук,
 • член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 64.051.19,
 • засновник студентської онлайн газети факультету іноземних мов FL.Int.

Освіта:

 • Диплом магістра з відзнакою (2004 р., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра перекладу та англійської мови),
 • Сертифікат (з відзнакою) про проходження курсу “Shaping the Way We Teach English: The Landscape of English Language Teaching” (2014 р., Орегонський університет),
 • Сертифікат (з відзнакою) про проходження курсу “Shaping the Way We Teach English: Paths to Success in ELT” (2014 р., Орегонський університет),
 • Сертифікат про проходження курсу Coursera “English Composition I: Achieving Expertise” (2014 р., Дюкський університет).
 • Сертифікат (з відзнакою) про проходження курсу "Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Fundamental English Writing)" (2015 р., Mt. San Jacinto College);
 • Сертифікат про проходження курсу підвищення кваліфікації «Researcher Connect» (2016 р., Британська Рада в Україні);
 • Сертифікат про проходження курсу для тренерів «Train-the-Trainer» (2016, Британська Рада в Україні);
 • Сертифікат викладача-тренера проекту для науковців «Researcher Connect» Британської Ради в Україні (2017 р.)

Захищені дисертації:

 • Кандидатська «Виховання педагогічної толерантності майбутніх вчителів на основі аксіологічного підходу» (13.00.07 – теорія і методика виховання, 2011 р., науковий керівник – Наталія Олександрівна Ткачова).

Професійна кар'єра:

 • 2004-2007 рр. — викладач кафедри перекладу та англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2007-2012 рр. — викладач кафедри англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2008-2011 рр. — аспірант (заочна форма навчання) кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
 • 2011-2014 рр. — перекладач першої категорії Центру веб-комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • з 2012 р. по теп. час — доцент кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2014 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • з січня 2015 р. — грудень 2017 р. — провідний перекладач Центру веб-комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • з вересня 2015 р. по лютий 2018 р. — заступник декана факультету іноземних мов з методичної та інноваційної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
 • з вересня 2015 р. по лютий 2018 р. — голова методичної комісії факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразін;
 • з лютого 2018 р. по теп. час — начальник відділу розвитку міжнародних зв'язків і євроінтеграції Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради.

Сфера наукових інтересів:

педагогіка, аксіологія, іноземна філологія, методика викладання, інтернет-технології у викладанні іноземних мов.

Профиль в Google Академии,
ORCID iD: 0000-0001-8090-3231
Профіль на ResearchGate

Викладає курси:

 • Практика англійської мови для студентів 3, 4 і 5 курсів факультету іноземних мов.

Членство

 • Член оргкомітету Міжнародного наукового форуму «Сучасна англістика», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Член редакційної колегії збірника науково-методичних праць «Проблеми сучасної освіти» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Літературна діяльність:

 • Паранормальний віршований роман англійською мовою "Ordeal", виданий у 2010 р.
 • Паранормальний віршований роман англійською мовою "Elfineness", виданий у 2014 г., нагороджений у 2015 р. срібною медаллю у номінації «Краща наукова фантастика/фентезі» у міжнародному літературному конкурсі "Feathered Quill Book Awards".
 • Почесний фіналіст третього щорічного конкурсу поезії “Rhyme On 2016” за вірш “Life Begins”.

Перекладацька діяльність:

 • Таємниці монастирів [Текст] = Тайны монастырей: [12+] / А. Білоусова; О. Гук, В. Железнякова; худож. ред. А.В. Ачкасова, худож. ред. Ю.О. Сорудейкіна, фот. О. Яремчук, фот. С. Ревера, пер. Т. Варенко. – Х. : Кн. клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 494 с., ISBN 978-617-12-1553-5

Наукові публікації:

 1. Varenko T. K. Boosting Students’ Motivation with Google Apps for Education / T. K. Varenko // Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць. – Вип. 8. У 2 ч.: Ч. 1. / Укл. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,2017 – С. 51-55.
 2. Dudoladova A.V., Dudoladova O.V., Varenko T.K. Boosting Students’ Motivation for Vocabulary Building with Original Movies / A.V. Dudoladova, O.V. Dudoladova, T.K. Varenko // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна : зб. наук. праць. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – Вип. 85. – С. 170-176.
 3. Varenko T. K. Raising Students’ Awareness of a Healthy Lifestyle through Blogging / T. K. Varenko // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (5-7 квітня 2017 р.). – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 77-79.
 4. Varenko T. K. Fanfic in Foreign Language Teaching / T. K. Varenko // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 26-27
 5. Varenko T. K. Contemporary Literature as a World’s Commensal / T. K. Varenko // Сьомий міжнародний науковий форум. Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал. Тези доповідей у 2-х ч. / За ред. проф. В. О. Самохіної. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 39-40.
 6. Varenko T. K. Technogeneous Literature / T. K. Varenko // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – C. 20-21.
 7. Варенко Т. К. Виховний потенціал студентських блогів / Т. К. Варенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 46 (99). – С. 54-60.
 8. Варенко Т. К. Мультимедийный учебник: определение и форматы реализации / Т. К. Варенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна : зб. наук. праць. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 82– С. 29-34.
 9. Varenko, Tatyana. Honing Future Teachers’ Evaluation Skills Through Blogging / T. Varenko // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52 / За заг. редакцією проф. Матвієнко О. В., укладач – доц. Кудіна В. В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 26-31.
 10. Варенко Т. К. Объективация оценки академической успеваемости / Т. К. Варенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІ (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – C. 399-410.
 11. Варенко Т. К. Гибридная система организации учебно-педагогического процесса с использованием веб-сервиса Google «Класс» / Т. К. Варенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна : зб. наук. праць. Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов". – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – №1125. – С. 86-93.
 12. Варенко Т. К. Сервис Google «Класс» на практике / Т. К. Варенко / Збірник наукво-методичних праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє» (Харків, 14-15 травня 2015 р.). – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 145-151.
 13. Варенко Т. К. Сервисы Google в разработке курсов дистанционного образования / Т. К. Варенко // Матеріали школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземної мови». –Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. – С.103-107.
 14. Варенко Т. К. Веб-сервис Google «Класс» в преподавании иностранных языков / Т. К. Варенко // Матеріали VІІ Всеукраїнсько-наукової методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 33-34.
 15. Варенко Т. К. Веб-сервис Google «Диск» в написании курсовых и дипломных работ / Т. К. Варенко // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу (з метою підвищення якості підготовки фахівців)». – Х. : ХНАДУ, 2014. – С. 253-256.
 16. Варенко Т. К. World Around Us : навчально-методичний посібник / Т. К. Варенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 60 с.
 17. Варенко Т. К. Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів внз України та англомовних країн) Т. К. Варенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – № 1052.– С. 16‑19.
 18. Варенко Т. К. Использование Интернет-ресурсов для развития навыков письменной и устной англоязычной речи / Т. К. Варенко // Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» : тези доповідей (21 листопада 2013). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 30–32.
 19. Посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 3 курсу факультету іноземних мов / Укладачі: Варенко Т. К., Меркулова Т. К., Набоковою І. Ю. ...– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 120 с.
 20. Посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 4 курсу факультету іноземних мов / Укладачі: Варенко Т. К., Меркулова Т. К., Паповянц Е. Г., Шпак О. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 116 с.
 21. Варенко Т. К. Аксіологічний підхід та доцільність його реалізації в сучасній системі вищої педагогічної освіти / Т. К. Варенко / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010. – Випуск № 11(64). – С. 161-164. (http://dspace.univer.kharkov.ua)
 22. Варенко Т. К. Аксіологічна толерантність як професійно-особистісна якість вчителя / Т. К. Варенко / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та професійної підготовки: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Випуск 3. – С. 21-25.
Тези у співавторстві зі студентами:
 1. Варенко Т.К., Пантикіна Н.І. Стан мультимедізації процесу викладання іноземної мови у вищій школі / Т.К. Варенко, Н.І. Пантикіна // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. : Тези доповідей ХVII наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 21-23.
 2. Valeriya Olekh, Tatyana Varenko. English as the Lingua Franca // Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 21-23.
 3. Варенко Т.К., Оцупко А. В. Мова успішної людини у призмі сучасного англомовного кінематографу // Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 21-23.
 4. Варенко Т.К., Шамамедова А.А. Обучение устной англоязычной речи при изучении темы «Стереотипы» на языковых факультетах высших учебных заведений // Матеріали IV Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» : тези доповідей (25 квітня 2014 року). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 30-31.
Контактна інформація

Адреса: ауд. 8-23, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
E-mail:
metcom.fl@karazin.ua