RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 244

10 листопада 2021 року

Нові досягнення на кафедрі англійської філології!

Нові досягнення на кафедрі англійської філології!

Дякуємо за плідну науково-методичну діяльність!

Вітаємо доц., к.ф.н. кафедри англійської філологїї Ольгу КУЗНЄЦОВУ, доц., к.ф.н. кафедри англійської філологїї Юлію СКРИННІК та доц., к.ф.н. кафедри англійської філологїї Світлану ТАРАСОВУ з публікацією навчально-методичного посібника з граматики “Tenses of the English Verb”.

Навчально-методичний посібник “Граматика “Tenses of the English verb” підготовлений для забезпечення курсу англійської мови як першої іноземної на 1 курсі денного відділення (для студентів-іноземців). Рівень розроблених матеріалів відповідає рівневі В1+.

Навчальний посібник складається з двох граматичних частин (активний та пасивний стан дієслова); також у кожному розділі надано підрозділи, в яких розглядаються основні системи часу – Present, Past та Future (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous). Після кожного підрозділу пропонуються вправи на повторення вивченого матеріалу, що є зручним способом підготовки до контролю знань. До вправ включено завдання різних типів. Вправи спрямовані на вдосконалення різноманітних навичок, а саме: перекладацьких, аналітичних та компаративних.

Цільовою аудиторією рецензованого посібника є здобувачі-іноземці першого курсу факультетів іноземних мов / філологічних факультетів, для яких англійська мова є спеціальністю або спеціалізацією. Запропоновані авторами навчальні матеріали та завдання можуть бути також використані в підготовці здобувачів вищої освіти за іншими спеціальностями, у групах із диференційним підходом до навчання, а також для забезпечення навчальних програм з англійської мови. Робота з практикумом, безумовно, підвищить обізнаність та філологічну ерудицію майбутніх учителів-мовників.

Навчально-методичний посібник віддзеркалює освітній напрям робочої програми підготовки студентів-іноземців 1 курсу факультету іноземних мов і складається з вправ на розвиток навичок та вмінь з базових аспектів вивчення англійської мови. Отже, запропонований комплекс всебічно розвиває іншомовну компетенцію студентів-іноземців 1 курсу в межах робочої програми.

Також розроблений посібник може використовуватись з метою навчання студентів англійської мови інших спеціальностей, окрім філологічних, адже матеріал спрямований на розширення загальних компетентностей з мовної практики, а не вузької спеціальності.

Вагомим практичним здобутком авторів вважаємо секцію “Revision” у кожному з підрозділів після Present, Past та Future tenses. Зокрема, такий вид практичного завдання сприяє ефективнішому засвоєнню теоретичного матеріалу, розвитку аналітичних здібностей у ході вибору необхідної часової форми та підвищує навички перекладу на англійську мову.

Важливим також є залучення автентичних аудіо- та відео- матеріалів у кожному з розділів. Зокрема, такий вид практичного завдання сприяє аналітичному мисленню студентів, формуванню навичок логічної презентації інформації, базових умінь роботи з комп’ютерними програмами.

Підручник написано у рамках Стратегій розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2019-2025 рр.) проекту "Англійська мова в освітньому процесі" (керівництво здійснює доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України Вікторія Опанасівна Самохіна.)