RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 403

17 липня 2022 року

Участь науковців кафедри англійської філології в міжнародній діяльності, 2022 р.

Участь науковців кафедри англійської філології в міжнародній діяльності, 2022 р.

Професори, доценти, аспіранти кафедри, як завжди, продовжують свою наукову діяльність, навіть у важкі часи.

У 2022 р. взяли участь у міжнародних проєктах (проф. Морозова О.І., доц. Пшеничних А.М.), наукових дослідженнях в іноземних закладах вищої освіти (проф. Самохіна В.О., проф. Солощук Л.В., доц. Шпак О.В., доц. Кузнєцова О.В., доц. Тарасова С.О., доц. Скриннік Ю.С.), програмах стажування в іноземних закладах вищої освіти (доц. Шпак О.В.), міжнародних наукових конференціях та форумах (проф. Морозова О.І., доц. Кузнєцова О.В.).

Професор О.І. Морозова є учасником програми підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України (листопад 2019 – листопад 2022). Організатором-донором є Європейський Союз. Основними пріоритетами виступають освіта (оновлення навчальних програм за спеціальностями “учитель/викладач іноземної мови” та впровадження нових методів викладання в навчальний процес) та інтернаціоналізація.

Доцент кафедри англійської філології А.М. Пшеничних є учасником міжнародного проєкту «Contested Heritage. A multilevel analysis of the securitization of heritage and its challenges for EU and UN actorness (COHERE), Modernity and Society 1800-2000» у Бельгії, KU Leuven, Faculty of Arts з 13.04.2022 по 31.08.2022. Цей дослідницький проєкт має на меті оцінити дії ЄС і ООН при зіткненні з серйозними проблемами для дипломатії спадщини, а саме сек’юритизації під керівництвом держави, яка спрямована на спільну історію та спільну спадщину з іншими державами. Загальною метою цього пілотного дослідження є підготовка аналітичної основи для оцінки ролі ЄС та ООН, яка може зміцнити сферу досліджень, а також надати організаціям нові способи боротьби з цими викликами.

У січні 2022 року у науковому журналі, що індексується у міжнародній базі Scopus, Theory and Practice in Language Studies, Велика Британія, було опубліковано статтю авторів В.О. Самохіної, О.В. Шпак, В.Г. Пасинок «The Ecology of Communicative Contact in English-Speaking Discourse». Статтю присвячено опису екологічності комунікативних контактів у різних типах сучасного англомовного дискурсу під кутом зору функціонально-комунікативної лінгвістики. Належність дослідження до комплексного вивчення механізмів продукування дискурсу й екологічної специфіки його побудови визначає актуальність статті. Висвітлення еко-принципів, якими англомовні комуніканти керуються під час спілкування у різних типах ситуацій визначає наукову новизну праці.

Статтю професора В.О. Самохіної, професора В.Г. Пасинок та доцента О.В. Кузнєцової «Polycode Essence of Postmodern Comic Literary Text» прийнято до друку у липні 2022 р. у Британській збірник Theory and Practice in Language Studies, що індексується у бібліографічній і реферативній базі даних Scopus. У центрі уваги дослідження перебуває полікодова організація текстів, яка базується на полістилістичних та полісеміотичних прийомах. Застосування цих прийомів доводить, що комічне залежить від карнавального типу свідомості автора, який є творчою особистістю – Homo Ludens. Автор постмодерністського комічного художнього тексту має специфічне бачення світу, яке виражається у використанні карнавальних сюжетів, образів, тем і задумів. Аналіз показав, що Дейв Баррі та Гарі Ларсон, як автори комічних постмодерністських текстів, є талановитими особистостями, які володіють постмодерністськими прийомами, створюють особливу карнавальну реальність для досягнення комічного ефекту та естетичного впливу на адресата.

Стаття професора, завідувача кафедри англійської філології В.О. Самохіної та доцента кафедри англійської філології С.О. Тарасової «Психолінгвістичний вимір навмисного та ненавмисного гумору» опублікована у липні 2022 р. у журналі Психолінгвістика (зб. наук. пр. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"), який індексується у Scopus та Web of Science. У статті розглядається феномен навмисного та ненавмисного гумору. Зроблена спроба виділити ці види гумору у межах психолінгвістичного підходу. Навмисний та ненавмисний гумор трапляється в міжособистісній комунікації на основі порушення онтологічних, логіко-поняттєвих, валоративних норм, які ґрунтуються на лінгвокогнітивному механізмі інконгруентності, тобто несумісності, та створюють комічний ефект.

Професором Л.В. Солощук та доцентом Ю.С. Скриннік подано у публікацію статтю «Social Roles as a Construct of Ecological Interaction: Diachronic Aspects» у науковий журнал, що індексується у міжнародній базі Scopus, Theory and Practice in Language Studies, Велика Британія. У центрі уваги лежить дослідження мовленнєвої поведінки людини, яка відображає зв’язок між минулим, сьогоденням і майбутнім людства, демонструє взаємозв’язок між мовою, сутністю життя та людською свідомістю. Результати такої інтерпретації знаходять своє відображення в системі уявлень про світ і, як наслідок, формують принципи людської взаємодії, які презентують унікальний соціально-історичний досвід. Актуальність дослідження ґрунтується на вивченні мовленнєвого репертуару особистості в еколінгвістичному ракурсі з акцентом на діахронічному зіставленні норм людської взаємодії у ХХ та ХХІ ст.

Тези доповіді професора Л.В. Солощук та студента-бакалавра Х.В. Трач «Особливості взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації у міжкультурному діалогічному родинному дискурсі» опубліковані у збірці праць XI Міжнародної науково-практичної конференції у Ванкувері, Канада (22-24 червня 2022). Доповідь присвячено дослідженню специфіки функціонування кінесичних, просодичних та проксемічних комунікативних компонентів з урахуванням їхньої взаємодії з вербальною складовою у міжкультурному родинному дискурсі. Актуальність цієї наукової розвідки визначається загальною скерованістю сучасних мовознавчих розвідок на дослідження соціально значущих складових у міжкультурному родинному діалогічному дискурсі, які визначають характер комунікативної та мовленнєвої поведінки особи.

Професор О.І. Морозова виступила із доповіддю на тему «Small Stories of War in Online Media: True or False у дискусійному форумі «Ukraine: a Spotlight on the Culture of Change and Resistance» 25 травня 2022 р. в Університет Британської Колумбії (Ванкувер, Канада).

Доцент О.В. Кузнєцова взяла участь у міжнародній науковій конференції «The issues of modern philologyand creative methods of teaching a foreign language in the European education system». Конференція проходила у дистанційному форматі 28-29 грудня 2021 року у м. Венеція, Італія. Тема доповіді: «The characteristic features of the creolized humorous text (functional aspect)». Доповідь було присвячено функціональному аспекту креолізованих гумористичних текстів, зокрема проаналізовано на прикладах атрактивну функцію, критичну функцію та функцію детабуїзації. За матеріал дослідження було обрано гумористичні карикатури, метою яких є вплив на адресата та виклик емоційної реакції сміху.

З 13 по 21 лютого 2022 року група студентів та старшокласників Харківщини під керівництвом доцента кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна Шпак О.В. брала участь у міжнародній програмі стажування в одному з коледжів на півдні Великої Британії, акредитованому Британською Радою. Заняття у BrightonLanguageCollege з досвідченими викладачами – справжніми професіоналами своєї справи, сприяли підвищенню рівня володіння англійською мовою, поглибленню знань студентів про культуру та традиції навчання в англійській школі. Студенти мали можливість практикувати англійську не тільки в аудиторіях коледжу, але й в англійських родинах, де їх привітно прийняли під опіку на період стажування. Поїздка була корисною і, водночас, приємною. Після занять у коледжі та у вихідні група виїжджала на екскурсії до Лондону, Льюїсу, Гастінгу; відвідувала музеї та замки; насолоджувалася прогулянками по національному парку SevenSisters. В останній день навчання студенти успішно склали іспит та отримали сертифікати, що підтверджували їх підвищений рівень засвоєння англійської. Дехто з них має намір вступати до факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Ми пишаємось нашими викладачами та бажаємо подальшого розвитку та досягнення нових поставлених цілей!