Наукова діяльність


На факультеті працюють 85 кандидатів та 15 докторів наук, залучення співробітників до наукової роботи є майже стовідсотковим. Об’єктом розвідок виступають мовні одиниці та мовленнєві явища германських, романських та східних мов, які розглядаються в багатьох аспектах у контексті різних методологічних парадигм.

За роки праці на факультеті сформувались наукові школи, у рамках яких можна виділити основні напрямки лінгвістичних і лінгводидактичних досліджень, що відбивають загальні тенденції у розвитку низки наук. Серед них представлені як відносно нові напрями (когнітивно-дискурсивний), так і такі, що мають давні традиції (лінгвостилістика, перекладознавство, педагогіка та методика навчання іноземних мов).

Факультетом виконується міжкафедральна тема, затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, «Когнітивно-дискурсивні дослідження мови як регулятора соціальної поведінки», номер держреєстрації 0111U010009, яка передбачає обґрунтування діяльнісної теорії дискурсу як методологічної основи досліджень лінгвальної регулятивності, розробку діяльнісної методики когнітивного моделювання дискурсу, розбудову діяльнісної методики аналізу вербалізованих когнітивних структур.

Актуальність тематики, високий рівень досліджень, теоретико-методологічна компетентність фахівців зумовлюють їх визнання в країні та за її межами, залучення до опонування кандидатських та докторських дисертацій, членство у спеціалізованих вчених радах та АН ВШ України, міжнародних наукових асоціаціях (викладачів англійської мови IATEFL, досліджень англійської мови USSE, досліджень німецької мови UDGV), партнерство з профілюючими кафедрами вузів інших міст, участь у редколегіях збірників наукових праць, участь у конференціях, їх співорганізація. Щорічно співробітники факультету мають більше 200 виступів на всеукраїнських та міжнародних (у тому числі у далекому зарубіжжі) наукових заходах.

Факультет є організатором низки визнаних в Україні та за кордоном конференцій:

 • Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»;
 • Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика та романістика»;
 • Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»;
 • Міжнародна наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування»;
 • Наукова конференція германістів «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика»;
 • Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»;
 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»;
 • Міжвузівська школа-семінар «Нові підходи до вивчення іноземної мови»;
 • Міжнародна студентська наукова конференція «Іноземна філологія. Пошук молодих» ті інші.

Постійна активізація наукового пошуку відбивається на кількості публікацій співробітників факультету, що постійно зростає і останніми роками сягає 700 одиниць друкованої продукції на рік, включаючи статті у фахових виданнях, матеріали конференцій, монографії (10 за останні 5 років, у тому числі 1 опублікована за кордоном). До переліку власних видань факультету належать «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія», міжнародний збірник наукових праць «Когніція. Комунікація. Дискурс» (збірники внесено до переліку фахових видань ДАК України, 3–5 випусків на рік), 5 збірників студентських наукових праць щорічно, збірники матеріалів конференцій (загалом 14 на рік).

З 1996 року на факультеті працює Спеціалізована вчена рада К64.051.16 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 — «Германські мови». Голова — доктор філологічних наук, професор І.С. Шевченко, вчений секретар — доктор філологічних наук, професор Л.В. Солощук. Щорічно відбувається до 20 захистів, за останні 5 років у раді захистили кандидатські дисертації 20 співробітників факультету.

Щомісячно на факультеті проводиться міжвузівський «Лінгвістичний семінар», що є об’єднаним засіданням кафедр факультету і кафедр іноземних мов інших вузів міста. Завдання «Лінгвістичного семінару» полягає в тому, щоб надати здобувачам та аспірантам університету та інших вузів України можливість доповісти про свою роботу, провести апробацію свого дослідження та отримати допомогу у з’ясуванні наукових питань.

Багатовекторним є й міжнародне наукове співробітництво факультету іноземних мов: виконання колективного гранту у рамках програми «Сприяння розвитку германістики в країнах Центральної та Східної Європи», індивідуальних грантів фондів Р. Боша, Фулбрайта, Німецької служби академічних обмінів DAAD, уряду Франції. Факультетом підписано угоди про співробітництво із зарубіжними університетами-партнерами Бєлгородським державним університетом (Росія), Придністровським державним університетом (Молдова), Університетом Фрідріха Олександра Ерланген-Нюрнберг (Німеччина). У межах цих договорів з 2003 року запрошені провідні зарубіжні лінгвісти (зокрема доктор філологічних наук, професор В.І. Карасик (Росія), професор Д. Вандервекен (Канада) та інші), які проводять лекції та школи-семінари на факультеті іноземних мов, публікують статті у «Віснику».

Набувають популярності нові форми організації наукової діяльності:

 • проведення он-лайн конференцій (міжвузівська студентська наукова конференція «Сучасні тенденції в науці» в онлайн-режимі у березні–квітні);
 • видання електронного журналу «Когніція. Комунікація. Дискурс», який має міжнародну редколегію і авторський склад (Україна, Росія, Німеччина, США), режим доступу: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/;
 • публікації в інших електронних виданнях.

Відповідно до отриманих результатів проводиться планомірне запровадження результатів лінгвістичних досліджень до навчального процесу у вигляді створення методичних рекомендацій та навчальних посібників, використання новітніх ТЗН у навчальному процесі.