ДОВГАНЮК Элла Владимировна


Доцент кафедры методики и практики преподавания иностранного языка, кандидат филологических наук.

Образование:

 • 2011 г. — окончила с отличием Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (ХНУ), кафедра методики и практики преподавания иностранного языка.

Профессиональная карьера:

 • 2011 г. — старший лаборант кафедры методики и практики преподавания иностранного языка;
 • преподаватель кафедры методики и практики преподавания иностранного языка;
 • преподаватель английского языка в Центре довузовского образования ХНУ имени В. Н. Каразина.

Сфера научных интересов:
методика преподавания иностранного языка, когнитивная лингвистика, анализ дискурса.

Преподает курсы:

 • подготовка школьников к ВНО в Центре довузовского образования ХНУ имени В. Н. Каразина.
 • устная практика английского языка для студентов 4 курса дневного отделения.

Основные публикации:

 1. Довганюк Е.В. Етнокультурна специфіка способів об’єктиваціїконцепту ВРОДА (на матеріалі англійської та української/російськоїмов) // Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 2. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –2011.- 144с.
 2. Довганюк Е.В. Специфіка вербалізації концепту ВРОДА ванглійській мові: педагогічний аспект // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі:мат- ли IV Міжнар. наук.-метод. конференції: тези доповіді; Харків:ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – с. 55-56.
 3. Довганюк Е. В. Використання візуальних засобів в процесі іноземній мові // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції – Харків, 2012. – С. 59-61.
 4. Довганюк Э. В., Фещенко Е. В. Использование видеоматериалов при изучении иностранного языка // Cучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали ІIІ Міжнародної конференції – Харків, 2013. С.56-57.
 5. Довганюк Е. В. Метафоризація естетичного концепту ВРОДА: лінгводидактичний аспект // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції – Харків, 2013. – С. 52-54.
 6. Довганюк Е. В., Байбекова Л. О. Врахування індивідуальних особливостей студентів під час навчання засобами ІКТ в межах адаптаційного періоду // Збірник тез доповідей V Міжнародного наукового форуму “Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 р. – С. 13-15 (Дата проведення – 18 вересня 2013 року).
 7. Довганюк Е. В. Особливості використання диктантів для активізації мовномисленнєвої діяльності студентів на заняттях з англійської мови // Cучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали IV Міжнародної конференції – Харків, 2014. – С. 44-45.
 8. Довганюк Э. В. Концепт BEAUTY в англоязычной лингвокультуре: ценностная составляющая // Сборник тезисов III Межвузовской конференции «Актуальные проблемы современной лингвистике» - Санкт-Петербург, 2014 – С. 85-87 (Дата проведения 15-16 апреля 2014).
 9. Довганюк Э. В., Фещенко Е.В. Особенности работы с текстом на занятиях по английскому языку // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІІ науково-методичної конференції з міжнародною участю – Харків, 2014. – С. 47-48.
 10. Довганюк Е. В. Етнокультурна специфіка метафоричної об’єктивації концепту ВРОДА (на матеріалі англійської та української/російської мов) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2014 – С. 35-40.
 11. Довганюк Э.В. Концепт BEAUTY/КРАСОТА в англоязычной лингвокультуре: понятийная составляющая // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія: Філологія (фаховий) Вип.14, С. 139-142.
 12. Концепт КРАСОТА в лингвистических студиях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2015 – у друці.
 13. Довганюк Э.В. Метафора как инструмент формирования лексических навыков студентов при обучении английскому языку (на примере метафорической объективации концепта BEAUTY) // Мат-ли Міжн.наук.-практ. конфер. І Таврійські філологічні читання (27-28 лютого 2015, м. Херсон) С.195-196.
 14. Довганюк Э.В. К вопросу об успехе педагогического взаимодействия // Мат-ли V Міжн.конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (17 квітня 2015 м.Харків) С. 33-34.
Контактная информация:

Адрес: ауд. 7-72, площадь Свободы, 4, г. Харьков, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: metodengl@karazin.ua