ШАМАЕВА Юлия Юрьевна


Заведующая кафедрой английского языка, доцент, кандидат филологических наук.

Образование:

 • 1999 г. — окончила Харьковский государственный университет имени А. М. Горького (ХГУ), филологическое отделение факультета иностранных языков.

Защищенные диссертации:

 • Кандидатская: «Когнитивная структура концепта РАДОСТЬ на материале английского языка (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2004 г.).

Профессиональная карьера:

 • 2000-2006 гг. — преподаватель кафедры английской филологии ХНУ имени В. Н. Каразина;
 • 2001-2004 гг. — соискатель кафедры английской филологии ХНУ имени В. Н. Каразина;
 • 2006-2007 гг. — старший преподаватель кафедры английской филологии ХНУ имени В. Н. Каразина;
 • 2007-2008 гг. — старший преподаватель кафедры методики и практики английского языка;
 • 2008-2010 гг. — доцент кафедры методики и практики английского языка;
 • с 2011 г. — доцент кафедры методики и практики преподавания иностранного языка.

Членство:

 • с 2003 г. — член Международной Ассоциации Когнитивной Лингвистики (ICLA) и Российской Ассоциации лингвистов-когнитологов.

Сфера научных интересов:
когнитивная лингвистика, лингвокультурология, нейролингвистика, лингвосинергетика, медиа лингвистика, методика преподавания иностранного языка (имеет более 100 научных и учебно-методических публикаций).

Преподает курсы:

Лексикология английского языка,

Основы когнитивной лингвистики .

Основные публикации:

 1. Функции аффекта как языка эмоций: лингвосинергетический аспект // Нова філологія. – 2008. - № 32. – С. 293-296.
 2. Онтологическая концептуальная метафора в исследовании эмоционального концепта (на примере концепта РАДОСТЬ) // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. пр. Випуск 6. – Ужгород: ТзОВ «Папірус-Ф», 2008. – С. 47-55
 3. Синестезия и метафора как лингвокогнитивная экология концептов эмоций // Вісник ХНУ ім.В.Н Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2009. – № 848. – С. 15-19.
 4. Методологические проблемы нейросетевого моделирования распознавания вербализованных концептов эмоций // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2010. – № 896. – С. 6-12.
 5. Евристика структурної концептуальної метафори у дослідженні периферії семантизованого емоційного концепту // Наукові праці Камянець-Подільського нац. ун-ту імені І. Огієнка:Філологічні науки. Вип. 22. –Т. 2.– Чернівці: Книги ХХІ, 2010.–С. 172-177.
 6. Искусственные нейросети и вопросы исследования концептов эмоций // Сб. науч. тр. по материалам Междунар. конгресса по когнитивной лингвистике.– Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – С. 261-263.
 7. Концептуальная основа языка эмоций как знания матричного формата // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2011. – № 954. – С. 107-114.
 8. Можливості метафори як когнітивно-сугестивного механізму об’єктивації емоційно-подійових концептів дискурсу ЗМІ // Актуальні проблеми менталінгвістики. – Черкаси: Ант, 2011. – С. 43-45.
 9. Shamaieva Iu. Iu. CATEGORIE EMOTIONS IN OPINION LEADERSHIP PROFESSIONAL DISCOURCES: A MULTIMODALITY DIMENSION. Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів: матеріали VI наук. конф. з міжнар. участю. (Харків, 17 бер. 2018). Харків, 2018. С. 101—102.

  10.Шамаєва Ю.Ю. Концептуальні засади викладання теоретичних дисциплін з другої іноземної мови / О.В.Дудоладова, Ю.Ю.Шамаєва // Тези доповідей ХІІ наук. конф. З міжнар. участю «Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація» (1.02.2013). – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 98-99.

  11.Шамаева Ю.Ю. Фрактальная семиотика вербализованных эмоций: лингвокогнитивный аспект // Тези доповідей ІІІ Всеукр. наук. конф. германістів з міжнар. участю «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика» (5.04.14) / Ю.Ю. Шамаева– Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014. – С. 49-51.

  12. Шамаєва Ю.Ю. Оптимізація навчання домашнього читання за допомогою автентичних матеріалів / О.В.Дудоладова, Ю.Ю.Шамаєва // Тези доповідей ХІІІ наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (7.02.2014). – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 105-106.

  13. Шамаева Ю.Ю. Интертекстуальность и интердискурсивность как категории учебно-педагогического дискурса при обучении иностранным языкам / Ю.Ю. Шамаева // Тези доповідей IV Міжнар. конф «Сучасні підходи до начання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (25.04.13). – Х.: 2014. – С. 173-174.

  14. Шамаєва Ю.Ю. Когнітивні стратегії у формуванні навичок аудіювання засобами подкасту / Ю.Ю. Шамаєва, О.В. Дудоладова, А.В. Дудоладова // Тези VІI науково-методичної конференції з міжнародною участю «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» (м. Харків, 20 листопада 2014 р.). – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014. – С. 50-51.

  15. Шамаєва Ю.Ю. Формування вторинної лінгвокогнітивної бази як основа засвоєння іноземної мови // Тези доповідей ХІІІ наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (27.03.15) / О.В. Дудоладова, Ю.Ю. Шамаєва. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2015. – С. 55-57.

  16. Шамаєва Ю.Ю. Емоційно-концептуальний підхід у навчанні іноземним мовам // Матеріали V Міжнародн. конф. «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (м. Харків, 17.04.15) / Ю.Ю. Шамаєва, О.В. Дудоладова, А.В. Дудоладова. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2015. – С. 145-147.

  17. Шамаєва Ю.Ю. Обучение критическому мышлению в процессе обучения иностранному языку // Тези доповідей ХІІІ наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (27.03.15) / Г.Ф.Уткина, Ю.Ю. Шамаєва. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2015. – С. 234-235.

  18. Шамаєва Ю.Ю. Проблема відбору аутентичних матеріалыв для розвитку навичок аудіювання // Матеріали першої Міжнар. наук. конф. «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» (м. Харків, 2-3.04.2015) / Ю.Ю. Шамаєва, О.В. Дудоладова, А.В. Дудоладова. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2015. – С. 36-37.

  19. Шамаева Ю.Ю. Когнитивно-дискурсивный подход к формированию межкультурной компетенции: лингводидактический аспект // Тези доповідей ХV наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (5.02.16) / И.Ю.Скрыпник, Ю.Ю. Шамаева. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2016. – С. 184-185.

  20. Шамаева Ю.Ю. Работа над новостными видеотекстами: межкультурное измерение лингводидактики // Тези доповідей ХV наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (5.02.16) / Г.Ф.Уткина, Ю.Ю. Шамаева. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2016. – С. 206-207.

  21. Shamayeva Yu.Yu. Podcasts in a foreign language classroom // Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.конф. «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горізонт очікування») (8-9.04.2016) / A.V. Dudoladova , O.V. Dudoladova, Yu.Yu. Shamayeva. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2016. – Р. 30-31.

  22. Лингвокультурный концепт РАДОСТЬ, объективированный в американском и французском медиадискурсах // Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.конф. «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горізонт очікування») (8-9.04.2016) / Уткина Г.Ф., Ю.Ю. Шамаева. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2016. – С. 86-87.

  23. Шамаєва Ю.Ю. Розвиток емоційного інтелекту через навчання фразеології // Сьомий міжнародний науковий форум «Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал». Тези доповідей / І.Ю. Скрипнік, Ю.Ю.Шамаєва. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2016. – С. 72-74.

  24. Шамаєва Ю.Ю. Лінгвокогнітивні механізми маніпулювання емоціями у медіадискурсі США та Франції // Сьомий міжнар. науковий форум «Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал». Тези доповідей / Г.Ф.Уткіна, Ю.Ю.Шамаєва. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2016. – С. 82-84.

  25. Шамаєва Ю.Ю. Концептуальна композиція дискурсивного фрагменту як інтерсеміотичне утворення: лінгводидактичний вимір // Тези доповідей ХVІ наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (3.02.17) / Г.Ф. Уткина, Ю.Ю. Шамаева. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2017. – С. 133-134.

Контактная информация:

Адрес: ауд. 7-72, площадь Свободы, 4, г. Харьков, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: metodengl@karazin.ua