БЕЗУГЛА Лілія Ростиславівна


Професор кафедри романо-германської філології, доктор філологічних наук (2009), професор (2011).

Закінчила у 1987 році з відзнакою Харківський державний університет (відділення німецької мови), а у 1992 році – відділення англійської мови.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Історична динаміка мовленнєвого акту квеситиву в німецькій і англійській мовах» (11.11.1998, ХНУ ім. В.Н. Каразіна);

 • Докторська: «Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі» (18.02.2009, КНУ ім. Тараса Шевченка).

Професійна кар'єра:

 • 1987-1991 – вчитель англійської мови СШ № 119 м. Харкова;
 • 1991-1999 – викладач кафедри іноземних мов Харківської Академії Міського Господарства;
 • 1999 – 2009 – доцент кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
 • 2009 – 2022 – професор кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 • 2022 – до т. ч. – професор кафедри романо-германської філології ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лінгвістична прагматика, когнітивна лінгвістика, дискурсологія, лінгвопоетика, перекладознавство, порівняльно-історичне мовознавство.
 • Має близько 200 наукових та науково-популярних праць.
 • Підготувала 15 кандидатів наук за спеціальністю «Германські мови»(2007–2020). 1 доктора філософії зі спеціальності «Філологія» (2021) та 1 доктора філологічних наук зі спеціальності «Перекладознавство» (2021).
 • Член редколегії 3-х фахових наукових видань: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов»; Міжнародний електронний збірник наукових праць «Когніція. Комунікація. Дискурс», напрям «Філологія»; Науковий журнал Української спілки германістів вищої школи «Германістика в Україні».
 • Член спеціалізованої ради з захисту дисертацій (ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

Педагогічна діяльність:

 • Викладає курси:«Практика перекладу німецької мови» (4-й курс),«Вступ до германської філології», «Історія німецької мови», «Історія лінгвістичних учень», «Прагмалінгвістика і дискурсологія».
 • Член журі IV етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови (з 2015–2019).
 • Автор і співавтор 11-ти навчальних видань, серед яких 4 підручника з грифом МОН України.

Інші досягнення:

Стажування у ФРН та Австрії за підтримки ДААД (1995–96, 1997, 2003–04, 2006, 2010, 2012, 2015, 2017), Міністерства культури Баварії (2001–02), Міністерства культури Австрії (2001).

Громадська діяльність

 • Член Асоціації українських германістів (АУГ).
 • Член Конгресу літераторів України і Міжрегіональної спілки письменників України.
 • Член редколегії літературно-художнього альманаху «Харківський міст».
 • Керівник поетичної студії факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна „LiTerra“.
 • Автор 6-ти збірок поезій, збірки поетичних перекладів та численних публікацій у альманахах і літературній періодиці (творчий псевдонім – Лілія Силіна).
 • Член Харківського Клубу пісенної поезії ім. Ю. Візбора.

Курси, які викладає:

«Німецька мова»,«Вступ до німецької філології», «Історія німецької мови», «Історія лінгвістичних учень».

Основні наукові праці

 1. Безугла Л. Р. Перлокуція у дискурсі // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : колективна монографія ; за загальн. ред. І. С. Шевченко. Харків: Константа, 2005. С. 118–144.
 2. Безугла Л. Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі : монографія. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. 332 с.
 3. Сусов И. П., Безуглая Л. Р. Субъектоцентрическая модель речемыслительного акта / // Культура народов Причерноморья. 2009. №168. Т. 2. С. 284–287.
 4. Безуглая Л. Р. Прагмалингвистическая концепция И. П. Сусова: Послесловие // Сусов И. П. Лингвистическая прагматика. Вінниця : Нова книга, 2009. С. 249–260.
 5. Безуглая Л. Р. Имплицитные смыслы в дискурсе: когнитивно-коммуникативный поход // Когниция, коммуникация, дискурс. 2010. № 1. С. 8–11. URL: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no1-2010/bezugla
 6. Bezugla L. R. Sprachliche Indikatoren des impliziten propositionalen Sinnes einer Sprechhandlung // Wort-Bedeutung, Sinn und Wirkung. Słupsk: Akademii Pomorskiej, 2011. S. 30–37.
 7. Безуглая Л. Р. К разграничению понятий «значение» и «смысл» в прагмалингвистике // Когниция, коммуникация, дискурс. 2012. № 4. С. 6–23. URL.: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no4-2012/bezugla
 8. Безугла Л. Р. Дидактичні аспекти теорії імплікатур // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у вузі : колективна монографія / під ред. В. Г. Пасинок. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. С. 114–138.
 9. Безугла Л.Р. , Романченко І.О. Лінгвопрагматика дискримінації у публіцистичному дискурсі : [монографія]. Харків : ФОП Лисенко І.Б., 2013. 182 с.
 10. Безуглая Л.Р., Бабич Е.Н. Неискренность в немецкоязычном дискурсе : монография. Saarbrücken : Lambert, 2013. 264 S.
 11. Bezugla Liliia. Arten von Implikaturen // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik. Fr./M. : PeterLang, 2013. S. 169–182.
 12. Безуглая Л.Р. Прагмапоэтика в когнитивном измерении // Вісник Київського нац. лінгв. ун-ту. Серія «Філологія». 2013. Т. 16, № 2. С. 20–27.
 13. Безуглая Л.Р. Три этапа развития лингвопрагматики: от речевого акта к дискурсу // Дискурс и стиль: теоретические и прикладные аспекты : кол. монография ; под ред. Г.Я. Солганика, Н.И. Клушиной, Н.В. Смирновой. М. : Флинта, Наука, 2014. С.81–93.
 14. Безуглая Л.Р. Динамика антропоцентризма в дискурсивной лингвопрагматике // StylistzkaXXIII, 2014. Opole : UniwersytetOpolski. С. 87–100.
 15. Безуглая Л.Р. Семантика и прагматика: к проблеме соотношения понятий// Когниция, коммуникация, дискурс. 2015. №10. С. 8–26. URL.: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no10-2015/bezuglaa-l-r
 16. Bezugla Lilia. Rhetorische Aussagen und Aufforderungen im deutschsprachigen dialogischen Diskurs // Text und Diskurs. 2015.No 8. S. 197–211.
 17. Bezugla Liliia. Some Issues in Integration of Poetics and Pragmatics // Актуальные проблемы стилистики. 2016, № 2. Москва : МГУ им. М.В. Ломоносова. C. 62–68.
 18. Безуглая Л.Р. Терминосистема имплицитности в лингвистике // Вісник Вісник Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. 2016. № 83. С. 6–16.
 19. Ейгер Г.В., Безуглая Л.Р., Бабич Е.Н. Интуиция как метод научного познания в лингвистике и переводоведении // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. 2016. №84. С. 158–167.
 20. Ейгер Г.В., Безуглая Л.Р. Процесс перевода как речемыслительная деятельность // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. 2017. № 85. С. 11–20.
 21. Безуглая Л.Р. Импликатуры поэтического текста в аспекте перевода // Когниция, коммуникация, дискурс. Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. № 14. С. 8–18. URL.:https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no14-2017/bezuglaa-l-r
 22. Bezugla Liliia. Anredepronomen im Deutschen, Englischen, Ukrainischen und Russischen: eine soziolinguistische und soziokulturelle Betrachtung// Der Sprachdienst. 2017. Heft 3. S. 145–154.
 23. Безугла Л.Р. Тавтологічні висловлення у німецькому і українському діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу. 2017. Вип. 61. С. 37–47.
 24. Bezugla Liliia. Dramendialoge und sprachpragmatische Analyse // Germanistik in der Ukraine. Wisschenschaftliche Zeitschrift. Jahrheft 12’2017. S. 72–79.
 25. Безугла Л.Р. Рівні комунікації у лірико-поетичному дискурсі // Вісник Харківського ун-ту імені В.Н. Каразіна. 2018. № 87. С. 27–34.
 26. Безугла Л.Р. Імплікатура як гумористичний пуант німецькомовного анекдоту // Науковий вісник Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) №10. 2018. С. 11–14.
 27. Безугла Л.Р. Типи актуалізації пресупозиції у діалогічному дискурсі // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 175. Кропивницький: КОД, 2019. С. 288–292.
 28. Безугла Л.Р. Роль пресупозиції у створенні комічного ефекту в німецькомовному анекдоті // Молодий вчений. № 5.1 (69.1), травень 2019. С. 21–24.
 29. Безугла Л.Р. Відтворення звукопису в українських перекладах поезії Р. М. Рільке (М.Лукаш, М.Бажан, В.Стус) // Науковий Вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація. Вип. 1. 2019. С. 136–143.
 30. Від слова до діла: лінгвопрагматика дискурсу : колективна монографія / [Артеменко Ю. О., Безугла Л. Р., Бєлозьорова О. М. та ін.] ; за заг. ред. Л. Р. Безуглої. Вінниця : Нова Книга, 2020. 368 с.
 31. Безугла Л.Р. Теоретико-методологічні засади лінгвопрагматичних досліджень дискурсу // Від слова до діла: лінгвопрагматика дискурсу : колективна монографія / [Артеменко Ю. О., Безугла Л. Р., Бєлозьорова О. М. та ін.] ; за заг. ред. Л. Р. Безуглої. Вінниця : Нова Книга, 2020. С. 16–75.
 32. Безугла Л. Мовленнєвоактовий аналіз у прагмапоетиці // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 187. Кропивницький: КОД, 2020. С. 307–314.
 33. Безугла Л. Р. Естетика поетичного дискурсу // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. 2020. № 91. С. 7–13.
 34. Безугла Л. Іконічне висловлення як гумористичний пуант німецькомовного анекдоту // Молодий вчений. № 7.1 (83.1) липень 2020 р.. С. 16–19.
 35. Безугла Л. Р. Концептуальні типи іконічності поетичного тексту // Лінгвістичні студії / linguistic studies : міжнар. зб. наук. праць. Випуск 40. Том 2. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 15–24.
 36. Безугла Л. Р., Безугла Т. А. Функції мови у лінгвопрагматичній моделі рекламного дискурсу // Вісник Харківського університету імені В. Н. Каразіна. 2020. № 92. С. 7–15.
 37. Безугла Л. Р. Прагматичний потенціал прислів'я у німецькомовному діалогічному дискурсі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2021. № 48. Т. 4. С. 26–29.
 38. Безугла Л. Р., Новікова О. М. Адресованість імплікатур у драматургічному дискурсі // Вісник Харківського університету імені В. Н. Каразіна. 2021. № 94. С. 7–14.
 39. Bezugla, Liliia & Ostapchenko, Viktoriia (2022). Intentionality of Poetic Discourse. Theory and Practice in Language Studies. Volume 12, Number 2, February 2022. P. 248–253.
Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: liliia.bezugla@karazin.ua