Кафедра методики та практики викладання іноземної мови


Кафедра методики та практики викладання іноземної мови була створена рішенням Вченої ради університету (відповідно до протоколу № 8 від 30.06.2006 р.) та відкрита у 2007 році. Перша назва, яку мала кафедра – кафедра методики та практики англійської мови. Пізніше кафедру було перейменовано на кафедру методики та практики викладання іноземної мови.

На кафедрі працює 29 науково-педагогічних працівників, серед яких троє мають вчений ступінь доктора філологічних/педагогічних наук, тринадцять – ступінь кандидата філологічних/педагогічних наук та троє працюють над кандидатським дослідженням. У складі кафедри також є академік Академії наук вищої освіти України; академік АН ВШ України та почесний член школи імені Т. Рузвельта (Сан-Антонiо, Техас). Завідувач кафедри – доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук Птушка Анастасія Сергіївна.

На кафедрі проводиться великий обсяг робіт щодо розробки концептуальних підходів до вивчення іншомовної мовленнєвої компетенції в рамках першої (заочна форма навчання) та другої (денна форма навчання) для студента мов із подальшою апробацією у навчальному процесі, а також розробки методик теоретичної та практичної підготовки викладачів та перекладачів.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, розробляючи та удосконалюючи робочі програми навчальних дисциплін, опорні конспекти та презентації до лекцій, матеріали та завдання для самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до них, тестові завдання, залікові та екзаменаційні матеріали, прозорі критерії оцінювання знань студентів, електронні версії посібників, програми педагогічної, асистентської та переддипломної практик.

Головними завданнями кафедри методики та практики викладання іноземної мови є:

 • забезпечення високоякісної підготовки спеціалістів з англійської мови як першої та другої іноземної;
 • аналіз сучасної теорії і практики мовленнєвої підготовки майбутніх учителів/викладачів із подальшою апробацією сучасних методів навчання іноземним мовам у царині професійної мовленнєвої культури майбутнього фахівця;
 • професійна організація та проведення педагогічної практики студентів 4 курсу денного та 5 курсу заочного відділення, асистентської практики студентів 1го курсу магістратури денної форми навчання та 2го курсу магістратури - заочної, переддипломної практики для студентів 2 курсу магістратури заочного відділення;
 • вивчення теоретичних засад формування у студентів іншомовної мовленнєвої компетенції та розробка шляхів удосконалення якості професійної мовленнєвої підготовки випускників вищої школи;
 • розробка моделей навчання студентів, де феномен мовленнєвої діяльності реалізується на теоретичному та практичному рівнях;
 • формування у студентів особистісного інтересу до феномену мови та іншомовної мовленнєвої культури;
 • удосконалення рівня викладання навчальних дисциплін з розширенням їхньої спеціалізації;
 • проведення методичної роботи з питань вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін «Іноземна мова – І (англійська)», «Іноземна мова – ІІ (англійська)», «Методика викладання іноземної мови у закладах вищої освіти/у загальноосвітніх школах», «Культура мовлення», «Література країни, мова якої вивчається», «Загальна теорія другої мови (англійської)», «Вступ до мовознавства», «Теорія мовної комунікації», «Лексикологія», «Лінгвокраїнознавство», «Спецкурс. Сучасні методики викладання іноземної мови», «Основи наукових досліджень», «Спецкурс. Основні професійні методи викладання іноземної мови», «Вступ до іноземної філології», «Історія германських мов», «Стилістика (англійської мови)», «Спецкурс. Зіставна фразеологія», тощо;
 • проведення наукових розробок та їх втілення у практичну діяльність майбутніх викладачів та знавців мови з методики та дидактики вищої школи, основ формування професійних мовленнєвих умінь викладачів;
 • розробка проблем гендерних досліджень та політичного дискурсу, когнітивних моделей у вивченні мови та мовлення, аналізу дискурсу, соціолінгвістики, стилістики, лінгводидактики, прагмалінгвістики;
 • розробка сучасних технологій інтерактивного навчання, конструктивних вирішень конфліктів у системі освіти, фразеології, лінгвокультурології, дослідження концептів у різних видах дискурсів;
 • вивчення особливостей порівняльної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, нейролінгвістики, лінгвосинергетики, лінгвокультурології, теорії міжкультурної комунікації, медіалінгвістики та соціолінгвістики, аналізу дискурсу, стилістики, лінгводидактики;
 • розробка засобів інтенсифікації науково-дослідницької діяльності студентів та молодих науковців;
 • проведення міжнародних науково-методичних конференцій із підкресленням розмаїтості напрямків лінгвістики, педагогіки, методики, психології, лінгводидактики, а також студентських конференцій для випускних курсів задля заохочення майбутнього покоління до наукової праці;
 • заохочення до міжнародних конференцій представників зарубіжних країн;
 • профорієнтаційна робота в школах міста та області з метою популяризації професій вчителя, викладача та перекладача;
 • організація та проведення виховної та організаційної роботи зі студентами: Дні кафедри, екскурсії до музеїв, виставок, вистав та інших заходів;
 • організація та проведення студентських олімпіад на знання англійської мови для студентів 1-4 курсів денної форми навчання;
 • підготовка і публікація навчальних посібників і підручників, науково-методичної літератури, збірок наукових праць студентів.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: metodengl@karazin.ua