Kamilla VORONINA


PhD in Philology/Linguistics, Associate Professor

Associate Professor at Mykola Lukash Translation Studies Department;

Associate Professor at the Department of English Language (at present – Department of Foreign Languages for Professional Purposes).

Education:

2000 — graduation with distinction from the School of Foreign Languages, V. N. Karazin Kharkiv National University.

Professional Career:

2002-2011 — lecturer, Department of English Language, Kharkiv National University;

2008-2011 — postgraduate student, Department of English Translation Theory and Practice, Kharkiv National University;

2011-2013 — senior lecturer; Department of English Language, Kharkiv National University;

since 2012 — associate professor, Department of Mykola Lukash Translation Studies Department.

since 2013 — associate professor, Department of English Language, Kharkiv National University (at present – Department of Foreign Languages for Professional Purposes).

Theses Defended:

PhD thesis: Structural, Semantic and Functional Characteristics of Lexical Nonsense in English Poetic Discourse (V. N. Karazin Kharkiv National University, April, 2012).

Research Interests:

Speech creativity, particularities of literary works translation (has over 60 scientific, educational and methodological publications).

Teaching:

Translation and interpretation practice,

Basics of summarizing texts of different types and genres,

Business correspondence and its translation,

English for specific purposes.
Membership:

·Ukrainian Translator Trainers’ Union (UTTU)

·TESOL

·Ukrainian Association for language Testing and Assessment (UALTA)

Internship:

·2019 – Varna University of Management (Varna, Bulgaria)

Fellowship:

·2022-2023 – Visiting fellow at the Institute of Advanced Studies of the Alma Mater Studiorum – University of Bologna (Italy)

Other activities:

·Jury member of competition of literary translation (for students majoring in linguistics and translation)

·Jury member of competition of creative translation (for students of non-linguistics fields)

Other projects:

Translation of articles from Handbook of Translation Studies into Ukrainian:

1) «Протокол “Міркуй уголос”» (Think-aloud Protocol. (Riitta Jääskeläinen)) // Енциклопедія перекладознавства: у 4-х т. Т.1: Пер. з англ. / за ред.: Івз Гамбіера та Люка Дорслара; за аг. ред.. О.А. Кальниченка та Л.М. Черноватого. Вінниця: Нова книга, 2020. 552 с. (Автори українських перекладів: Ребрій О., Кальниченко О., Лук’янова Т., Мартинюк А., Ольховська А., Вороніна К.).

Режим доступа: https://benjamins.com/online/hts/articles/thi1.uk

2) Спільні засади письмового та усного перекладу та їх досліджень (Common Grounds in Translation and Interpreting (Studies). NadjaGrbić & MichaelaWolf) – том. 3

Режим доступа: https://benjamins.com/online/hts/articles/comm4.uk

3) Образ письмових та усних перекладачів (Representation Of Translators And Interpreters. Klaus Kaindl) – том 3.

Режим доступа: https://benjamins.com/online/hts/articles/rep1.uk

Main scientific and methodological works:

 1. Вороніна К. В. Лексичний нонсенс як прояв структурної, семантичної референційної неконвенційності / К. В. Вороніна // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 32. – С. 47-51.
 2. Вороніна К. В. Нонсенс в аспекті адресатно-адресантної взаємодії / К. В. Вороніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 848. – С.102-107.
 3. Вороніна К. В. Звукосимволічна природа фонетичного нонсенсу / К. В. Вороніна // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (4). – С. 351-355.
 4. Вороніна К. В. Гумористичний потенціал нонсенсу / К. В. Вороніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 150-155.
 5. Вороніна К. В. Особливості перекладу лексичного нонсенсу: вплив інтерпретації на вибір перекладацького відповідника / К. В. Вороніна // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – Вип. 668 : Германська філологія. – С. 201-210.
 6. Вороніна К.В. Ребрій О.В. Інтерпретаційний потенціал лексичного нонсенсу / Наукові записки. – Випуск 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 96-100.
 7. Вороніна К. В. Реалізація асоціативного потенціалу лексичного нонсенсу під час його перекладу / К. В. Вороніна // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 40-46.
 8. Вороніна К. В. Особливості перекладу креолізованих текстів з елементами нонсенсу / К. В. Вороніна // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 63. – С. 60-65.
 9. Voronina K. Particularities of Translating Lexical Nonsense into Ukrainian (based on JABBERWOCKY by Lewis Carroll) / K. Voronina // Abstracts. – VIII International Conference Major Issues in Translation Studies and Translator/Interpreter Training. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 74-75.
 10. Камілла ВОРОНІНА, Тетяна ВАЛІЙОВА. Лексичний нонсенс Едварда Ліра: особливості утворення та перекладу // Наукові записки. – Випуск 144. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 540 с. – С. 122-128.
 11. Вороніна К.В., Валійова Т.Б. JABBERWOCKY українською // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – № 69. – с. 34-41.
 12. Вороніна К.В. Особливості англомовного перекладу української авторської казки (на матеріалі творів Ю. Ярмиша) / К.В. Вороніна, Т.Б. Валійова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Одеса, 2017. – Вип. 31. – Том 3. – С. 111-114.
 13. Вороніна К.В. Провідна стратегія відтворення лексичного нонсенсу: одомашнення чи очуження? / К.В. Вороніна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Херсон, 2018. – Вип. 1. – Том 2. – С. 111-116.
 14. Валійова Т.Б., Вороніна К.В. Педагогічне проектування підвищення рівня конкурентоспроможності майбутнього фахівця // Scientific Journal VIRTUS. Canada: Center of Modern Pedagogy "Learning Without Boarders", 2019. № 31. С. 66–71.
 15. Відтворення власних назв творів жанру фентезі українською (на матеріалі роману-казки Дж. Р. Р. Толкіна «The Hobbit, or There and Back Again») // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. збірник наукових праць. – Одеса, 2019. – Вип. 39. – Том. 3. – С. 59-63.
 16. Вороніна К.В., Валійова Т.Б. Формування умінь ділового спілкування у студентів немовних спеціальностей засобами іноземної мови // Scientific Journal VIRTUS - # 40, 2020. – С. 84-88. (Scientific Journal VIRTUS. Canada: СPM «ASF», 2020. - Вип. 40. С. 84–88.)
 17. Оказіоналізми Джеймса Джойса в українському перекладі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.Серія:Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – Вип. 91. С. 100–107.
 18. Вороніна К.В., Валійова Т.Б. Формування ефективної системи інтеграції мобільних технологій у викладанні іноземних мов в закладах вищої освіти для розвитку усних видів мовленнєвої діяльності. Scientific Journal VIRTUS. Canada: СPM «ASF», 2022. Вип. 60. С. 44-49.
 19. Вороніна К.В. Jabberwocky у перекладах французькою // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. Вип. 94. – с. 27-34.
 20. Voronina K. Translating Untranslatable // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей ХХI наукової конференції з міжнародною участю Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2022. – с. 71-73.
 21. Вороніна К.В. Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів і жанрів: навчальний посібник / К.В. Вороніна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 120 с.
 22. Вороніна К.В. Ділова кореспонденція та її переклад: навчально-методичний посібник / К.В. Вороніна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 96 с.
 23. Черноватий Л.М., Вороніна К.В., Кальниченко О.А., Каминін І.М. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт: навчальний посібник ; [за ред. Л.М. Черноватого, О.В. Ребрія](Затверджено до друку Вченою радою факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, прот. № 2 від 17 лютого 2017 р.). - Вінниця: Нова книга, 2017. – 264 с.
 24. Черноватий Л.М., Вороніна К.В., Кальниченко О.А., Каминін І.М. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт: книга для викладача (До навчального посібника затверджено до друку Вченою радою факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, прот. № 2 від 17 лютого 2017 р.) – Вінниця: Нова книга, 2017. – 88 с.
 25. Черноватий Л.М., Лук’янова Т.Г., Вороніна К.В., Котляров Д.М., Ковальчук Н.М. Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Частина 2. Опіки і вплив радіоактивного опромінення, обмороження та гіпотермія, дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, термінове хірургічне втручання, екстрені терапевтичні випадки, отруєння: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / за ред. Л. М. Черноватого, О.В. Ребрія (Затверджено рішенням вченої ради факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, прот. № 9 від 26 вересня 2018 р.) - Вінниця: Нова книга, 2019. 316 с.
Contact information:

Adress: room 10-10, Maidan Svobody 4, Kharkiv, 61022
Phone: (057) 707-53-50
E-mail: k.v.voronina@karazin.ua