Valentyna PASYNOK


 • Doctor of Pedagogy, full professor, academician of the Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine.
 • Dean of the School of Foreign Languages of V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • Head of the Thesis Committee for defense of PhD theses K 64.051.19.
 • Editor-in-Chief of V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin. Series: Philology. Methodology of Teaching Foreign Languages.
 • ORCID ID: 0000-0002-2146-1151.
 • Google Scholar Profile.

Membership:

 • Methodical Committee of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine;
 • State Assessment Committee on Licensing and Accreditation at the Ministry Education and Science, Youth and Sports of Ukraine;
 • Academic Board of V. N. Karazin Kharkiv National University.
 • Academic Board of the School of Foreign Languages;
 • Editorial Board of two professional Bulletins;
 • Thesis Committee for defense of PhD theses D 64.051.27

Education:

 • 1971 — O. M. Gorky Kharkiv State University (speciality: French Language and Literature).
 • 1985-1986 — internship in Grenoble (France).

Theses Defended:

 • PhD thesis: Students’ Orientation to the Profession of Foreign Language Teacher (1990, scientific advisor: Sofiia Kalinina).
 • Doctoral thesis: Theoretical Foundations for Shaping Speech Abilities in Future Teachers of Non-Philological Specialities (2002, scientific supervisor: Lidiia Necheporenko).

Professional Career:

 • 1971-1994 — Lecturer at the Department of the French Lnaguage, senior lecturer at the Department of German and French,
 • since 1994 — Dean of the School of Foreign Languages,
 • 2007-2016 — Head of the Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice.

Awards:

 • Order of Princess Olga of III degree (2005).
 • Diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine (1995).
 • Certificates of honor of the Executive Committee of Kharkiv City Council (2000, 2011).
 • Award pin "Petro Mohyla" (2009).
 • Award pin "Ushinsky KD" (2010).
 • Honorary title "Merited Worker of Education of Ukraine" for significant contribution to the social and economic, scientific and technical, cultural and educational development of the Ukrainian state, significant professional achievements and devoted service to the Ukrainian people.

Teaching:

 • Speech Culture for third-year part-time students.

Research Interests:

 • Theory and methodology of professional education.

Publications:

Monographs

 1. Пасинок В.Г. Теорія та методика мовної підготовки вчителя в університеті:- Харків: Основа, 1998.- 308с. (Монографія)
 2. Пасинок В.Г Теоретичні основимовленнєвої підготовки вчителя: Монографія .- Харків: ІМІС, 2001.- 280с.
 3. Пасинок В.Г. Мовна підготовка студентівяк загально педагогічна проблема: Монографія.- Харків: Лівий берег, 1999.- 154с.
 4. Пасинок В.Г. (10 співавторів)Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Під заг. Ред. І.С. Шевченко: Кол. Монографія.– Х.: Константа, 2005.–356с.
 5. Пасинок В.Г. Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ (КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ).– Харків, 2013.- 325 с.
Textbooks and teaching aids
 1. Пасинок В.Г., Подоляк Я.В., Нечепоренко Л.С. Виховання: Навч. посібник.- Х.: Основа, 1997.-232с. (з грифом МОН)
 2. Пасинок В.Г., Подоляк Я.В., Нечепоренко Л.С. Класична педагогіка: Навч. посібник.- Харків: Основа, 1998.- 420с. (з грифом МОН)
 3. Пасинок В.Г., Несторенко В.Ф. Difficulteslexicologiguesdufrancais: Посібник для студентів немовних факультетів університету .- Харків: ХДУ, 1998.- 32с.
 4. Пасинок В.Г. Культура мови студента: Метод. посібник .- Харків: Ротапринт ХНУ, 2000.- 41с.
 5. Пасинок В.Г. Особливості продукування професійного мовлення вчителя. – Х: 2002.- 146с.
 6. Пасинок В.Г. Учитель і слово: Технологія мовленнєвої підготовки майбутнього педагога: Навчальний посібник. – Х: Константа, 2004.- 207с. (з грифом МОН)
 7. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення. Навч. Посібник.– Х.: ХНУімені В.Н. Каразіна, 2010.– 228с.
 8. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення. Навч. Посібник.- К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012.– 184(з грифом МОНС)
Articles
 1. Пасинок В.Г. Проблеми мовної підготовки фахівців у вузах // Наук.зап. Зб. наук. статей НПУ ім. М.П. Драгоманова .– Київ: НПУ, 2002.–Вип.14.–C.114-122.
 2. Пасинок В.Г., Кургут Л.П. Когезивні одиниці мікротекстів каузальної семантики // Зб.наук.праць: Мовні і концептуальні картини світу.- Київ.нац.ун-т ім. Т. Шевченка: ф-т іноземних мов– К., 2002.– С. 258-262
 3. Пасинок В.Г., Гусєва П.Т., Кургут Л.П. Каузальність: синтез лінгвістичних та методичних пошуків // Функциональная лингвистика: итоги и перспективы. Материалы межд.конф. / Таврический нац. ун-т им. Верднадского. Отд. литер. и языка РАН.– Ялта, 2002.– С. 200-201
 4. Пасинок В.Г. Педагогічні основи спілкування // Педагогічні науки: Зб.наук. праць. – Херсон: ВЦ Херсонського державного педагогічного університету, 2002.- Вип. 31.– C.137-145.
 5. Пасинок В.Г., Кургут Л.П. Поліпарадигматичнна культура спілкування // Соціалізація особистості: Зб. наук. пр.– Київ: Логос, 2002.–Том 26.–C.171-179.
 6. Пасинок В.Г., Кургут. Л.П., Концепт каузальності-новий етап текстотворення // Вісник ХНУ.– Харків.– 2002.– C. 203-208
 7. Пасинок В.Г., Кургут. Л.П. Когезивні одиниці мікротекстів каузальної семантики // Збірник наукових праць “Мовні і концептуальні картини світу”.– КНУ, факультет іноземних мов.– К.– 2002.- С. 258-262
 8. Пасинок В.Г. Мовленнєва діяльність викладача і її педагогічна функції// Наук. зап. каф. педагогіки ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, Інститут Сходознавства і Міжнародних відносин “Харківський колегіум”, Харківського педагогічного коледжу .– Харків: Константа, 2002.–Вип.9.– C.242-253.
 9. Пасинок В.Г. Основні критерії мовленнєвої підготовки майбутніх учителів // Наукова думка.– Тернопільськийдержавний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка, 2003.– C.34-38
 10. Пасинок В.Г. Мовна і концептуальна модель світу// Вісник ХНУ.- Харків: Константа, 2003.-С. 101-105
 11. Пасинок В.Г.Формування мовленнєвої компетенції фахівців // Проблеми та процес формування національної гуманітарно-технологічної еліти. Збірник наукових праць // Л.Л Таважнянский.,О.Г. Романовський. Випуск 2 (6).– Харків : ХПІ 2003.–C.411-419
 12. Пасинок В.Г. Технологія формування мовленнєвої майстерності вчителя. Наук. зап. каф. педагогіки ХНУ імені В.Н. Каразіна.– Харків: Константа, 2003.– Вип.10 – 10c.
 13. Пасынок В.Г. Глобализация и интеграция науки:место Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина в этом процессе: Университеты и общество.– Москва, 2003.– C.108-110.
 14. Пасинок В.Г. Структура і зміст формування словесної майстерності: Теорія і практика .Управління соціальними системами.– Харків. 2003.– C.62-67
 15. Пасинок В.Г. Універсальність і конкретно-предметна природа мовленнєвої діяльності//Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Грудень 2003.– № 12.–C. 160-167
 16. Пасинок В.Г., Кургут Л.П. Каузальность в целостной функциональной системе. // Треті Каразінські читання: методика і лінгвістика на шляху до інтеграції. Матер. Між.наук.-метод.конф.– Х 2003.- С. 138-139
 17. ПасинокВ.Г., Караман С.О. Концептуальні підходи до розробки змісту й організації процесу формування у студентів професійних мовленнєвих умінь //Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. Випуск 54.– Черкаси, 2004.– С.10
 18. Пасинок В.Г. Формування культури мовлення майбутнього вчителя: зміст і методика занять: Зб. наук. пр. // Соціалізація особистості .– К: Логос, 2004.– Т. XXII.– С.175-186
 19. Пасинок В.Г.Сутності характеристики змісту мовленнєвої системи професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури: Зб. наук. пр. // Наука і сучасність. – К: Логос, 2004.– Т.43.– С. 107-117
 20. Пасинок В.Г. Каузальность: взаимосвязь лингвистики и философии/ Вісник № 635 ХНУ.– Х: Константа, 2004.– С. 133-137
 21. Пасинок В.Г., Гусєва П.Т. Болонський процес в Україні: роль педагога // Вісник № 667 ХНУ.– Х: Константа, 2005.– С. 207-209
 22. Пасинок В.Г., Гусєва П.Т., Кургут Л.П. Функциональная парадигма в транслятологии. ХІІ Межд. конф. по функциональной лингвистике./Сб. науч. докладов.- Ялта, 2005.- С 257-258
 23. Пасинок В.Г. Функції мови – функції перекладача // Вісник № 726 ХНУ.– Х: Константа, 2006.– С. 201-204
 24. Пасинок В.Г. Лінгвістика: когнітивне та прагматичне моделювання / Вісник №741 ХНУ.– Х: Константа, 2006.– С. 9-13
 25. Пасинок В.Г. Лінгвокогнітивні механізми у комунікативному акті / Вісник № 773 ХНУ.– Х.: Константа, 2007.– С. 3-6
 26. Пасинок В.Г. Культура мовлення в контексті професійної майстерності викладача / Вісник №782 ХНУ.– Х.: Константа, 2007.– С. 174-178
 27. Пасинок В.Г.Нові горизонти мовознавства: концептуальні основи моделювання /Вісник Сумського державного університету. Серія філологія. Випуск 1’2008.– Суми: Видавництво СумДУ.– 2008.– С.81-87
 28. Пасинок В.Г. Германістика: надбання та перспективирозвитку. Друга Міжнародна наукова конференція «Лінгвістична теорія та практика: надбання, актуальні проблеми та переспективи розвитку».­– Одеса: Міжнародний гуманітарний університетс.2008
 29. Пасинок В.Г. Формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх фахівців Вісник № 838ХНУ.– Х.: 2009.– С. 95-98
 30. Пасинок В.Г. Лінгвокогнітивні механізми каузального простору. Вісник № 866ХНУ.: 2009.– С. 14-20.
 31. Пасынок В.Г. Деловое общение в лингвокультурном освещении Южно-Российские научные чтения –2009 ЮНУРАН г. Ростов-на-Дон, Слово и текст: коммуникативный, лингвокультурный и исторический аспект. Материалы международной научно-практической конференции. с. 263-265.- 2009
 32. Пасинок В.Г. Підготовка студентів вищих навчальних закладів до організації ділової комунікації «Теорія та методика навчання та виховання№ 22», (пед..университет) 2008.- С.123-131
 33. Пасинок В.Г. Германістика: надбання та перспективи( Мова й дискурс: вимір і вимірювання : міжвузівський збірник наук. Праць до 75-річчя з дня народження доктора філол.. наук, проф.., академіка Академії наук вищої школи України С.О. Швачко.- Суми: вид-во СумДУ, 2010.- С.140-145).
 34. Пасинок В.Г. Дискурс. Логіка Вісник № 928ХНУ.– Х.: 2010.– С.59-60
 35. Пасинок В.Г. МаєвскаяЛ.Д. Иностанный язык в украинских вузах. Материалы Международной н/нр. Конференция «Проблемы и перспективы языкового образования в XXI веке» Россия, г. Новокузнецк, 2011р. – 100-104ст.
 36. Пасинок В.Г. Вербальні й невербальні засоби оратора. Вісник № 972 ХНУ .– Х.: 2011.- С.161-166
 37. Пасинок В.Г. Компетенції сучасного викладача. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференціїю.– Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна– 2011 .– 140-142ст.
 38. Пасинок В.Г. Переконливе мовлення і педмайстерність викладача – Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць.– Вип. 3 В 2ч.: Частина І.– Х.: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2012.– 36-45с.
 39. Пасинок, Кургут Парадигма моделей універсуму в мовних та концептуальніх каринах світу. Вісник №1103 ХНУ.– Х.: 2014 р. – 6-12 с.
 40. Пасинок В.Г. Професійне самовдосконалення вчителя у Великій Британії (кінець 80-х років ХХ століття- початок ХХІ століття) Видання «Парус. Науково-педагогічний журнал Миколаївщини» Сторчеус Д.В.– Усі права збережені.– 2014 с. 55-62
 41. Пасинок В.Г. Парадігма моделей універсаму в мовних та концептуальних картинах світу: Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна №1103, Випуск 78.- Х: ХНУ, 2014.– С. 6-11
 42. Пасинок В.Г. Дискусивні підходи у французькій гуманітарній свідомості: Вісник ХНУ ім.. В.Н. Каразіна.– №1155, Випуск 80.-Х: ХНУ, 2015.- С.53-57
 43. Пасинок В.Г. Еколінгвістичні аспекти у фокусі риторики, стилістичні та культури мовлення: Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Випуск 81(Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов).- Х: ХНУ, 2015.– С. 6-13
 44. Пасинок В.Г. Діалектичні принципи риторики. Мовні і концептуальні картини світу. Київський національний університет ім.. Т. Шевченко: Випуск 55.- К: 2015.– С.280-287
 45. Пасинок В.Г.Компетентность и креативность как основа профессионализма будущого преподавателя- філолога. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Випуск 83.- Х: ХНУ, 2016.– С. 199-204

 46. Victoria Samokhina, Valentina Pasynok THE ANTHROPONYMIC WORLD IN THE TEXT OF THE ANGLOPHONE JOKE. // LEGE ARTIS language yesterday, today, tomorrow. Vol.II. No 2 2017 – p. 284-355.

 47. Пасынок В. Г. Интеграция французского языка, культуры и художественных текстов в аспекте «домашнее чтение». Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Випуск 83.- Х: ХНУ, 2017.– С. 199-204 (було переслано в Київський національний університет імені Гринченка)

 48. Пасинок В. Г. Діалогізм і діалог свідомості. / В. Г. Пасинок // Філологічні трактати. - Т. 9, № 3. – Суми: 2017. – С.83-89.

 49. Пасинок В. Г., Самохіна В. О. Суб’єктивний антропоцентризм vs оціночність у комунікативній діяльності. /В. Г. Пасинок, В. О. Самохіна // ISNN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 27 том 2. – Одеса: 2017. – С. 116-120.

 50. Пасинок В.Г. Дискурсивні підходи у французькій гуманітарній свідомості/ В. Г. Пасинок //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - 2015. - № 1155, вип. 80. - С. 53-57.

 51. Пасинок В. Г. Мовленнєва культура сучасного викладача і студента. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Випуск 84.- Х: ХНУ, 2016. – С. 168-176

 52. Пасинок В.Г. Майстерність мовлення крізь призму еколінгвістики.– Когніція, комунікація, дискурс. Випуск №12 (2016). – С.52-61.

 53. Пасинок В. Г. Суб’єктивний антропоцентризм vs оціночність у комунікативній діяльності. / В. Г. Пасинок, В. О. Самохіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – №27. – С. 116-120.

 54. Пасинок В. Г. Діалогізм і діалог свідомості / Валентина Григорівна Пасинок // Філологічні трактати. – 2017. – №3. – С. 83–89.

 55. Пасынок В. Г. Интеграция французского языка, культуры и художественных текстов в аспекте «домашнее чтение» / Валентина Григорьевна Пасынок // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2017. - №83. – С. 199-204.

 56. Pasynok V. The anthroponymic world in the text of the anglophone joke / V. Pasynok, V. Samokhina // LEGE ARTIS: language yesterday, today, tomorrow. – 2017. - №2. – P. 284-355.

Conference Proceedings:
 1. Пасинок В.Г. Когезивні одиниці мікротекстів каузальної семантики // Зб.наук.праць: Мовна і концептуальна картина світу.- Київ.нац.ун-т ім. Т. Шевченка: ф-т іноземних мов– К., 2002
 2. Пасинок В.Г.Поліпарадигматичнна культура спілкування // Соціалізація особистості: Зб. наук. пр.– Київ: Логос.– 2002.–Том 26
 3. Пасинок В.Г. Каузальність: синтез лінгвістичних та методичних пошуків // Функциональная лингвистика: итоги и перспективы. Материалы межд.конф. / Таврический нац. ун-т им. Верднадского. Отд. литер. и языка РАН.– Ялта, 2002
 4. Пасинок В.Г Каузальность в целостной функциональной системе. // Треті Каразінські читання: методика і лінгвістика на шляху до інтеграції. Мат. Між.наук.метод.конф.– Х.– 2003
 5. Пасинок В.Г. Функції мови – функції перекладача // Вісник № 726 ХНУ.– Х: Константа, 2006
 6. Пасинок В.Г. Когнітивне моделювання у транслятології / Межд.национ.конф.горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий. Партенит: Тавр.нац.ун-т.– 2006
 7. Пасинок В.Г.Другий всеукраїнський науковий форум. Сучасна англістика: когніція, комунікація, текст. Тези доповідей “Гра як дидактичний феномен”/ За ред. В.О. Самохіної (Дмитренко).–Х.:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007.– С.62-63
 8. Пасинок В.Г. Стратегіямовноїміжкультурноїкомунікації VІ Межд.наук.семинар “Этничностьивласть” Ялта, Алупка: Тавр. нац.ун-т.- С. 116-117.-2007
 9. Пасинок В.Г. Моделирование межкультурной коммуникации VІІ Межд.наук.семинар “Этничность и власть” Ялта, Ливадия: Тавр. нац.ун-т.- С.-2008
 10. Пасинок В.Г. Складові формування культури мовлення майбутнього фахівця. Міжвузівська науково-методична конференція “Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі”.- Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого С.129-131/–2008
 11. Пасинок В.Г. Засади формування мовленнєвої культури фахівця Всеукраїнський науково-методичний семінар 26 листопада 2008. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі.– Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008.– 85-87с.
 12. Пасинок В.Г. Культура мовлення і інформаційно-комунікативна культура Матеріали VІІІ Всеукраїнської конференції Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.– Х.: 2009.–с. 225-227
 13. Пасинок В.Г. Підготовка студентів вищих навчальних закладів до організації ділової комунікації «Теорія та методика навчання та виховання№ 22», (пед..университет) 2008.- С.123-131
 14. Пасинок В.Г. ALPHAETOMEGA: реальність–методика-вічні цінності. Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі (каф. методики).- Х.: 2009.- С. 92-93
 15. Пасинок В.Г. Педагогічна творчість і інновації. Матеріали ІХ Міжнародної конференції Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація .– Х.: 2010.–. c.239-241
 16. Пасинок В.Г. Мовний акт: стратегія. Германістика ХХІ столітті
 17. Пасынок В.Г. Методические проблемы обучения иностранным языкам и социализация личности Матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі (каф. методики).- Х.: 2010.- С.
 18. Пасинок В.Г. Культура мовлення: публічний виступ, саморозвиток, самовдосконалення “Каразінські читання» 2011р.
 19. Пасинок В.Г. Аргументація, доказ та переконання у педагогічному мовленні “Каразінські читання» 2012
 20. Пасинок В.Г. Роль культурной среды в формировании профессиональной компетенции студентов вузов Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VМіжнародної науково-методичної конференції.- Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна.- 2012.- С. 148-151
 21. Пасинок В.Г. Функції професійного спілкування vs. функції педагогічного мовлення Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції.- Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна.- 2014.- С.
 22. Пасинок В.Г., Самохіна В.О. Літературний гумор Франції та Великої Британії. Матеріали першої міжнародної накової конференції («Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»): Х, 2015.- С.81-82
 23. Пасинок В.Г. Условия профессиогнализма педагога: Матеріали п’ятої міжнародної науково-методичної конференції («Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції та внз»), (Харків, 17 квітня 2015р.).–С.102-103
 24. Пасинок В.Г. Реалізація діалектичного принципу взаємозв’язку у французькій риториці. Матеріали шостого міжнародного формуму («Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології»), (Харків, 28 вересня 2015р.).- С.107-110
 25. Пасинок В. Г. Аспекти мовної майстерності / В. Г. Пасинок // Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал : VII міжнародний науковий форум, 23 лист. 2016 р. : тези доповідей.– Х., 2016 р. –С. 46-47.
 26. Пасинок В.Г. Творческий поход в подготовке компетентносной личности студента-филолога Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна.- 2016.- С. 158-160.
 27. Пасинок В. Г. Педагогічні системи у творі Амелі Нотомб «Словник імен власних» / В. Г. Пасинок, С. К. Криворучко // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування») : матеріали ІІ Міжнародної наукової конф., 8-9 квіт. 2017 р. – Х., 2016 р. – С.60-61.
 28. Криворучко С. К., Пасинок В. Г. «Ріст» і «Енергія» у романі Салмана Рушді «Останній подих мавра». Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції («Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»)»). – Харків, 7-8 квітня 2017 року.

 29. Пасынок В.Г. Профессиональная компетентность в саморазвитии филолога. Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей XVI наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 3 лютого 2017р.).- С.95-96.

 30. Пасинок В. Г., Морозова О. І., Самохіна В. О. Еколінгвістичний підхід до аналізу іноземних мов та педагогічного процесу їх навчання в українських вишах. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи.» С.: Сумський державний університет. – 23-24 листопада 2017.

 31. Пасинок В. Г. Інтеграція французької мови, культур та художніх текстів в аспекті «домашнє читання». Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи». Х.: Херсонський державний університет. – 15-17 листопада 2017.

 32. Пасинок В. Г. Оволодій культурою мовлення. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2017. – С. 137-139.

 33. Пасинок В.Г.Творча інтерпретація іншомовного тексту. Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 2 лютого 2018р.).- С.129-130.

 34. Пасинок В. Г. Екологія та мовознавство: точки перетину / В. Г. Пасинок // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії») : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції, 6-7 квіт., 2018 р. – Х., 2018 р. – С.101-103.

 35. Пасынок В. Г. Эко-этикет общения в интернете / В. Г. Пасынок //Методичні та психолого–педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : матеріали Х Міжнародної наук.-мет. конф., 20 квіт.2018 р. – Х., 2018 р. – С. 147-149.

 36. Pasynok V. Ecolinguistic approach to the training of students-philologists / V. Pasynok // Developing trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine :monograph / edited by authors. – 2nd ed. – 2017. —Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. — P. 128-150.

 37. Пасинок В.Г. Інтернет-комунікація в еко-культурному середовищі // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2018. – С.105-107.

Contact Information

E-mail: fl@karazin.ua
Telephone number: (057) 707-51-05
Address: room 7-63, 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022