Ella DOVHANIUK


Associate professor at the Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice. PhD in Philology

Education:

 • 2011 — graduation with distinction from V. N. Karazin Kharkiv National University, Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice.

Professional Career:

 • 2011 – to this day — department assistant, lecturer, Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice, School of Foreign Languages, V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • 2011 – to this day — lecturer of English language, Center for Pre-University Education, V. N. Karazin Kharkiv National University.

Research interests:
Foreign language teaching methods, cognitive linguistics, discourse analysis.

Teaching:

 • Preparation to External Independent Testing for scholars in the Center for Pre-University Education, V. N. Karazin Kharkiv National University.
 • Oral Practice for 4th-year students.

Main Scientific Works:

 1. Dovhaniuk E. V. Ethnocultural peculiarities of methods of objectification of the BEAUTY concept (based on the English and Ukrainian/Russian languages) // Molodi fakhivtsi – maibutnie nauky: Zb. statei. Vypusk 2. – Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina, – 2011. - 144 s.
 2. Dovhaniuk E. V. Peculiarities of verbalization of the BEAUTY concept in the English language: pedagogical aspect // Metodychni ta psykholoho-pedahohichni problemy vykladannia inozemnykh mov na suchasnomu etapi:materialy IV Mizhnar. nauk.-metod. konferentsii: tezy dopovidi; Kharkiv: KhNU im. V. N.Karazina, 2011. – 55-56 s.
 3. Довганюк Е. В. Використання візуальних засобів в процесі іноземній мові // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції – Харків, 2012. – С. 59-61.
 4. Довганюк Э. В., Фещенко Е. В. Использование видеоматериалов при изучении иностранного языка // Cучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали ІIІ Міжнародної конференції – Харків, 2013. С.56-57.
 5. Довганюк Е. В. Метафоризація естетичного концепту ВРОДА: лінгводидактичний аспект // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції – Харків, 2013. – С. 52-54.
 6. Довганюк Е. В., Байбекова Л. О. Врахування індивідуальних особливостей студентів під час навчання засобами ІКТ в межах адаптаційного періоду // Збірник тез доповідей V Міжнародного наукового форуму “Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 р. – С. 13-15 (Дата проведення – 18 вересня 2013 року).
 7. Довганюк Е. В. Особливості використання диктантів для активізації мовномисленнєвої діяльності студентів на заняттях з англійської мови // Cучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали IV Міжнародної конференції – Харків, 2014. – С. 44-45.
 8. Довганюк Э. В. Концепт BEAUTY в англоязычной лингвокультуре: ценностная составляющая // Сборник тезисов III Межвузовской конференции «Актуальные проблемы современной лингвистике» - Санкт-Петербург, 2014 – С. 85-87 (Дата проведения 15-16 апреля 2014).
 9. Довганюк Э. В., Фещенко Е.В. Особенности работы с текстом на занятиях по английскому языку // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІІ науково-методичної конференції з міжнародною участю – Харків, 2014. – С. 47-48.
 10. Довганюк Е. В. Етнокультурна специфіка метафоричної об’єктивації концепту ВРОДА (на матеріалі англійської та української/російської мов) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2014 – С. 35-40.
 11. Довганюк Э.В. Концепт BEAUTY/КРАСОТА в англоязычной лингвокультуре: понятийная составляющая // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія: Філологія (фаховий) Вип.14, С. 139-142.
 12. Концепт КРАСОТА в лингвистических студиях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2015 – у друці.
 13. Довганюк Э.В. Метафора как инструмент формирования лексических навыков студентов при обучении английскому языку (на примере метафорической объективации концепта BEAUTY) // Мат-ли Міжн.наук.-практ. конфер. І Таврійські філологічні читання (27-28 лютого 2015, м. Херсон) С.195-196.
 14. Довганюк Э.В. К вопросу об успехе педагогического взаимодействия // Мат-ли V Міжн.конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (17 квітня 2015 м.Харків) С. 33-34.
 15. Довганюк Е. В. Використання методів корпусної лінгвістики для дослідження концептів (на матеріалі дослідження концепту КРАСА) // Матеріали ХVII научної конференції с міжнародною участю "Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація." (2 лютого 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 45–46.

 16. Довганюк Е.В. Метафора як інструмент формування лексичних навичок студентів під час навчання англійської мови Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. – Мат-ли ХІ міжнародної науково-методичної конференції Харків, 18.04.2019. – Х. – 2019. – С.44–45

 17. Довганюк Е.В. Історичні трансформації концепту КРАСА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови / Е.В. Довганюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків, 2017. –Вип. 85. – С. 81–87.

Contact Information:

E-mail: metodengl@karazin.ua

Telephone number: (057) 707-55-66

Address: room 7-72, 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022