Підготовка магістрів спеціальності «Мова та література»


Програма підготовки магістрів спеціальності «Мова та література» включає:

 • теоретичне навчання (17,5 кредитів ЄКТС) з дисциплін у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання, який забезпечує отримання базової кваліфікації з філології складає 8,5 кредитів ЄКТС. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку з філології, складає 52,5 кредити ЄКТС;
 • проходження перекладацької практики за спеціалізацією (2 тижні, 3 кредити ЄКТС);
 • проходження педагогічної практики (4 тижні, 6 кредитів ЄКТС).

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових та усних заліків або екзаменів з навчальних дисциплін, захисту курсових робіт, захисту звіту практик. Підсумкова державна атестація включає комплексний державний екзамен з другої іноземної мови і перекладу та захист дипломної роботи.

Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація, фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов'язаних зі здійсненням навчально-виховної, науково-методичної та організаційної діяльності в різних типах середніх та дошкільних навчальних закладів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Мова та література» передбачає отримання таких професійних знань і навичок та компетенцій:

 • досконале володіння українською та двома іноземними мовами;
 • практичне володіння іноземними мовами (аудіювання, говоріння, читання, письмо, переклад);
 • фундаментальні знання в галузі філології;
 • володіння методикою викладання іноземних мов та зарубіжної літератури в професійних закладах I–IV рівнів акредитації;
 • вміння самостійно проводити науково-дослідницьку роботу, пов'язану з іноземними мовами;
 • володіння концепціями гуманітарних та суспільних наук та уміння користуватися методами цих наук у різних сферах викладацької і науково-дослідницької діяльності;
 • володіння сучасними науковими методами філологічних досліджень, наявність достатньої підготовки для проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук;
 • знання методики проведення експериментів у галузі лінгвістики, мовознавства, літературознавства та дидактики викладання;
 • вміння працювати з комп'ютерною технікою та ефективно використовувати її для обробки матеріалу і результатів досліджень у галузі філології;
 • вміння виховувати тих, хто навчається, засобами іноземної мови під час занять та у позааудиторній роботі (гурткова робота, клубна робота, секції за інтересами, проблемні групи, наукові гуртки тощо);
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички, досліджувати мовні явища та вирішувати практичні завдання в галузі філології;
 • вміння проводити науково-методичну та організаційно-методичну роботу із запровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних методів навчання, індивідуалізованого навчання тощо;
 • здатність застосовувати та аналізувати педагогічний досвід, в тому числі інноваційний та власний досвід роботи;
 • вміння здійснювати самоконтроль, самооцінку, саморегуляцію;
 • уміння виділяти типові недоліки в професійній діяльності, переборювати їх;
 • здатність коригувати та прогнозувати свою навчально-виховну роботу;
 • здатність застосовувати методи та засоби навчання, в тому числі іноземній мові, що є ефективним у роботі середнього навчального закладу конкретного типу;
 • здатність виявляти індивідуально-психологічні особливості тих, хто навчається, що необхідно для успішного оволодіння іноземною мовою;
 • здатність проводити психолого-педагогічний аналіз заняття з іноземної мови і навчально-виховного процесу в цілому;
 • здатність вивчати індивідуально-психологічні особливості тих, хто навчається, що необхідно для успішного оволодіння іноземною мовою в конкретному типі середнього навчального закладу;
 • здатність об'єктивно оцінювати зміст, засоби навчання іноземній мові в конкретному типі навчального закладу.