RSS FeedАнонси

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 320

4 грудня 2019 року

Університетський конкурс студентських наукових робіт!

Шановні студенти Університету запрошуємо до участі!

Шановні студенти Університету!

Університетський конкурс студентських наукових робіт – є першим етапом відбору робіт до участі у Всеукраїнському конкурсі.

Термін подачі робіт для участі в Конкурсі – до 4 грудня.

Роботи подаються:

–голові Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету іноземних мов, доценту кафедри англійської філології

Тарасовій Світлані Олександрівні

моб. тел.: 099 044 87 69

e-mail:svetlana.tarasova12@gmail.com

Конкурс проводиться у два тури.

Перший тур – заочний (рецензування робіт).

Другий тур – очний, у формі конференції (захист робіт авторами).

При оцінюванні робіт враховуються наступні параметри:

 • актуальність проблеми;
 • ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи;
 • методи дослідження;
 • теоретичні та практичні наукові результати;
 • наукова література та інші джерела інформації;
 • значення роботи – теоретична, можливість впровадження результатів роботи в практику;
 • ступінь самостійності виконання роботи;
 • якість оформлення;
 • вміння презентувати наукову роботу та аргументовано відповідати на запитання.

Вимоги до оформлення конкурсної роботи:

Текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14, аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), до 40 рядків на сторінку.Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок.На Конкурс можуть бути представлені переоформлені курсові чи дипломні роботи студентів.

Конкурсна робота повинна мати титульний аркуш, анотацію, зміст, вступ, результати і аналіз наукових досліджень, висновки, список посилань.

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, в конкурсних роботах, а також в інших документах, замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

На титульному аркуші роботи розміщуються назва роботи та шифр роботи.До кожної наукової роботи Конкурсу додається анотація наукової роботи під тим самим шифром. Анотація розміщується в зброшурованій роботі після титульного аркушу.

В анотації наукової роботи, яка має бути лаконічною та відображати основний зміст роботи, зазначаються актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження; загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо). У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

В анотації при необхідності можна вказати ступінь використання-впровадження результатів роботи (фахова стаття, стаття в визнаному науковому журналі, патент на винахід, акт використання/впровадження результатів) без персоніфікації автора та посилань.

До кожної наукової роботи Конкурсу в окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром додаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи, при необхідності – довідки, акти використання-впровадження результатів роботи, оригінали/відтиски статей і патентів на винаходи та інші документи, які підтверджують науковий рівень і практичне значення роботи.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

Усі документи мають бути підписані та завірені в установленому порядку.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Положення, робота до участі в Конкурсі не допускається. Наукові роботи, прийняті Оргкомітетом Конкурсу, не повертаються.

Наказ про проведення конкурсу 2019