RSS FeedАнонси

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 381

26 грудня 2022 року

ХХІІ наукова онлайн-конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”!

Шановні колеги, запрошуємо до участі!

Запрошуємо вас взяти участь у ХХІІ науковій онлайн-конференціїз міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна 3 лютого 2023 року.

Планується робота таких секцій: Запрошуємо Вас взяти участь у ХХІІ науковій онлайн-конференції з міжнародною участю "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація", яка відбудеться у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 3 лютого 2023 року.

1.Україна очима світової спільноти. Мовний вимір

2.Іноземні мови в сучасному комунікативному просторі.

3.Мова в екологічному вимірі. Еколінгвістика.

4.Мова та культура у взаємодії. Етнолінгвістика.

5.Параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу.

6.Концепт та його мовна репрезентація.

7.Перекладознавство. Лінгвокомпаративістика.

8.Текст і жанр. Художні дискурси в літературознавстві.

9.Сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних зво.

Робочі мови конференції: українська, східно- та західноєвропейські. Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 10 хв. Обговорення – 5 хв.

Пленарне та секційні засідання проводитимуться у форматі ZOOM-конференції.

(посилання надаватиметься у програмі напередодні конференції та на сайті факультету http://fl.karazin.ua/

До конференції планується оприлюднення збірника тез (в електронному форматі).

Вимоги до тез доповідей:

·матеріали (2 сторінки) подаються у вигляді текстового файлу в текстовому редакторі Wordз розширенням .doc або .rtf(не .docх) без автоматичних переносів слів, а також файлу у форматі .pdf. На електронну адресу мають надійти файли: 1) 2 файли з тезами доповіді, файли називаються латиницею за прізвищем автора, напр. ivanova.doc та ivanova.pdf; 2) відсканована/сфотографована квитанція про картковий переказ оргвнеску у форматі .jpgабо .pdf, назва файлу напр. ivanova_scan.jpg; 4) відсканований / сфотографований витяг з протоколу засідання кафедри/ вченої ради з рекомендацією рукопису до друку (тільки для аспірантів та викладачів без наукового ступеня) у форматі .jpgабо .pdf, назва файлу напр. ivanova_protokol.jpg.

·відомості про автора подаються шляхом заповнення формуляру за посиланням: https://forms.gle/xgMaepCb7VLdVwNq7

·відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста;

·основний текст рукопису та список літератури друкується через 1,5 інтервали шрифтом TimesNewRoman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний виступ – 1 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

·при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами. При наявності ілюстрацій їх теж подають відокремленими файлами;

·сторінки не нумеруються;

·ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються. Значення слів тощо беруться в лапки;

·посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, напр. С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;

·завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України 2015 (ДСТУ 8302:2015), наприклад:

1. БацевичФ.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ, 2004. 344с. 2. ВоротніковаІ. Г. Загальнолінгвістичні аспекти феномену етикету у сучасній міждисциплінарній науковій парадигмі. Новітня філологія. 2006. № 4. С. 6—12. 3. Буренко Т. М. Когнітивно-психологічні засади вибачення в англомовному дискурсі. Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування: матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 23 квіт. 2006). Харків, 2006. С. 135—138. 4. Данилюк С. С. Структурні та функціональні особливості англомовних електронних текстів (на матеріалі персональних веб-сторінок лінгвістів): автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2006. 20 с. 5. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. London, New-York, 1987. 345 p. 6. ArundaleR. Face as Relational and Interactional: Alternative Bases for Research on Face, Facework, and Politeness. URL: https://ru.scribd.com/doc/154293969/Arundale-R-face-as-Relational-Interactional-2006 (Last accessed: 25.04.2018).

Необхідно уникати джерел російською мовою!

·При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва Джерела ілюстративного матеріалу;

·підрядкові виноски не допускаються.

Необхідні файли надсилаються на електронну адресу

fl.karazin.readings@gmail.com до 26 грудня 2022р.

Відповідно до основних положень статті 41 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, статі 16 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII та наказу по Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна «Про затвердження Порядку проведення перевірки кваліфікаційних робіт, наукових праць та навчальних видань щодо наявності запозичень з інших документів» усі тези перевірятимуться на наявність запозичень системою StrikePlagiarism.

При перевищенні показників Коефіцієнту Подібності № 1 (відсоткове значення, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах – базах даних та Інтернеті –, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше п՚ять слів)

у 50% тези буде відхилено.

Організаційний внесок у розмірі 70 гривень перераховується на карту Приватбанку 4149497110372275 (Броваренко Максим Аркадійович)

Для докторів наук без співавторів публікація безкоштовна

Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:

Електронна адреса для довідок: fl.karazin.readings@gmail.com