Alevtyna KALIUZHNA


Lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation

Education:

 • 2000 — specialist Degree in “English Language and Literature, German Language”, School of Foreign Languages, V.N. Karazin Kharkiv National University,

Professional Career:

 • 2004 – 2008 — lecturer at the Department of Foreign Philology and Translation, PVNZ «The Institute of Ecology and Social Rotection»;
 • 2008 – 2013 — senior lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation, The National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (NTU "KhPI");
 • 2013 – to the present day — lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation, V.N. Karazin Kharkiv National University.

Research Interests:
Cognitive linguistics, teaching methods in teaching foreign languages for specific purposes, professional discourse studies.

Teaching:

 • Business English for third-year students of the School of Economics and the School of Economics and International Economic Relations and Tourism;
 • English for Specific Purposes (ESP) for third and fourth-year students of the School of Economics and International economic Relations and Tourism (International Law).
 • English for Specific Purposes (ESP) for third-year students of the School of Economics.

Main Scientific Works:

 1. Kalyuzhna A.B. (2010) Vyznachennya imeni konceptu TAYeMNY`CYA v anglomovnomu detekty`vnomu zhanri [The name of the concept MYSTERY in English detective genre]. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im V.N.Karazina. – V.N. Karazin Kharkiv. National Univ. Messenger, 896, 22-26.
 2. Kaljuzhnaja A.B. (2013) Koncept-scenarij TAJNA v detektivnom diskurse [Concept-scenario MYSTERY in the detective fiction discourse]. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im V.N.Karazina. – V.N. Karazin Kharkiv. National Univ. Messenger,1072, 48-53.
 3. Kaljuzhnaja A.B. (2015) Detective discourse as a type of institutional discourse. Materialy Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' "Suchasni filologichni studii': teoretychna ta prykladna lingvistyka", 2015 Bucha. [Proc.Int.Conf.2015, Bucha]. Bucha, 92-95.
 4. Kaljuzhnaja A.B. (2016) Kljuchevye koncepty anglojazychnogo detektivnogo diskursa [Key concepts of the English detective discourse] Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im V.N.Karazina. – V.N. Karazin Kharkiv. National Univ. Messenger, 83, 79-87.

http://orcid.org/0000-0002-0404-4970

Contact Information

Address: room 2-2, 1 Myronosytska St., Kharkiv, 61002
Telephone: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua