Програма проведення акредитаційної експертизи 02.07.2020-04.07.2020

ПРОГРАМА

онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

з використанням технічних засобів відеозв’язку

за спеціальністю 035 Філологія освітньо-наукової програми «Філологія»

(IDу ЄДЕБО 36713)

за третім рівнем вищої освіти (справа) у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з 2 липня по 4 липня 2020 року

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості віщої освіти № від 2020)

1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

2. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom.

3. Розклад роботи експертної групи

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 02.07.2020

09:00–09:15

Зустріч експертної групи

Члени експертної групи;

фахівець по роботі з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

09:15–09:45

Організаційна зустріч з гарантом ОП

Члени експертної групи;

гарант ОП

09:45–10:00

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи

10:00–10:30

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

Члени експертної групи;

гарант ОП;

ректор;

представники ректорату;

проректор з наукової роботи;

декан факультету іноземних мов;

декан філологічного факультету

10:30–10:45

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи

10:45–11:25

Зустріч 2 з академічним персоналом

Члени експертної групи;

гарант ОП;

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, зокрема спеціалізацій: українська мова, російська мова, германські мови, перекладознавство (представники кафедр української мови, російської мови, перекладознавства імені Миколи Лукаша, романської філології та перекладу, німецької філології та перекладу, німецької та французької мов, англійської філології, англійської мови, методики та практики викладання іноземної мови, ділової іноземної мови та перекладу)

11:25–11:40

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3

11:40–12.20

Зустріч 3 з академічним персоналом

Члени експертної групи;

гарант ОП;

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, зокрема спеціалізацій: українська література; російська література; література зарубіжних країн (представники кафедр історії української літератури, історії зарубіжної літератури та класичної філології, історії російської літератури);

науково-педагогічні працівники, що відповідають за зміст ОП і є представниками кафедри теорії культури і філософії науки та кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада

12:20–12:30

Підведення підсумків зустрічі 3

Члени експертної групи

12:30–13:30

Обідня перерва

13:30–14:10

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП за

спеціалізаціями: українська мова, російська мова, германські мови, перекладознавство (по два представники кожного року навчання кожної спеціалізації, зокрема й заочної форми навчання)

14:10–14:20

Підведення підсумків зустрічі 4

Члени експертної групи

14:20–15:00

Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП за

спеціалізаціями: українська література; російська література; література зарубіжних країн (по два представники кожного року навчання кожної спеціалізації, зокрема й заочної форми навчання)

15:00–15:10

Підведення підсумків зустрічі 5

15:10–15:50

Зустріч 6 зі самоврядними організаціями

Члени експертної групи;

представники профспілки студентів, аспірантів і докторантів;

представники Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

представники Ради молодих вчених

15:50–16:00

Підведення підсумків зустрічі 6

16:00–16:40

Зустріч 7 з роботодавцями

Члени експертної групи;

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

16:40–17:00

Підведення підсумків зустрічі 7

Члени експертної групи

17:00–19:00

Робота із документами

Члени експертної групи

День 203.07.2020

08:30–09:00

Підготовка до зустрічі

09:00–09:40

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП

Члени експертної групи;

гарант ОП;

директор/представник Центральної наукової бібліотеки;

Провідний редактор університету;

Редактори фахових видань факультетів: Вісників, журналу «Когніція…»

09:40–10:00

Підготовка до зустрічі 8

Члени експертної групи

10:00 – 10:40

Зустріч 8із адміністративним персоналом

Члени експертної групи;

начальник Управління якості освіти;

начальник Управління міжнародних відносин;

начальник / представник відділу аспірантури;

представник Навчального центу організації освітнього процесу;

представник Навчального центру менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу;

представник Навчального центру методичної роботи

керівники методкомісій факультетів

10:40–11:00

Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка до зустрічі 9

11:00–11:40

Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами

Члени експертної групи;

директор або представник Центру зв’язків з громадськістю;

директор або представник Інноваційного центру;

керівник або представник Навчального центру практичної підготовки і працевлаштування

керівник або представник Центру комунікації з випускниками

керівник або представник Центру розвитку, заохочення та підтримки персоналу

керівник або представник відділу кадрів;

керівник або представник фінансово-економічної частини;

керівник або представник медіастудії

11:40–12:00

Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка до зустрічі 9

Члени експертної групи

12:00–12:30

Зустріч 9 з випускниками ОП

Члени експертної групи;

випускники (8–10 осіб)

12:30–13:30

Обідня перерва

13:30–14:00

Резервна зустріч

Члени експертної групи;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

14:00 – 14:15

Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи

14:15–14:45

Відкрита зустріч

Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

14:45–15:00

Підготовка до фінальної зустрічі

Члени експертної групи

15:00–15:30

Фінальна зустріч

Члени експертної групи;

керівник ЗВО;

гарант ОП

15:30–17:00

Робота із документами

Члени експертної групи

День 304.07.2020

09:00–18:00

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи

Члени експертної групи