RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 156

17 травня 2023 року

На кафедрі іноземних мов професійного спрямування відбулася Міжнародна наукова конференція!

На кафедрі іноземних мов професійного спрямування відбулася Міжнародна наукова конференція!

Дякуємо усім за участь!

Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції закладів середньої та вищої освіти», що відбулася в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна 21 квітня 2023 року, є традиційним заходом, який кафедра іноземних мов професійного спрямування факультету іноземних мов організовує в п’ятнадцятий раз. Співорганізатором заходу є КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Перед початком конференції учасники мали можливість ознайомитися з програмою заходу.

Роботу конференції відкрила декан факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна кандидат філологічних наук, доцент Світлана Віротченко. З вітальним словом до учасників конференції звернулася в.о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування кандидат філологічних наук, доцент Ганна Гусєва.

З доповідями на пленарному засіданні блискуче виступили провідні фахівці у царині лінгводидактики з України (В. Абашнік, К. Вороніна, О. Ільєнко, О. Осова, М. Цегельська, Ю. Шамаєва), США (Steve Bloomberg), Індії (Sanjayan T. S.), Японії (Jon Mahoney), Італії (Paola Polselli, Teresa Quarta), Швейцарії (Christine Housel).

Доповідачі щедро ділилися своїм багатим досвідом викладання іноземних мов у багатьох країнах світу, методичними набутками, відкриттями у галузі мовної освіти та професійного розвитку з фокусом на шляхах підвищення якості навчання мовам, багатоаспектному оновленні програм з іноземних мов для різних типів навчальних закладів, дигіталізації та глобальній мультилінгвалізації, найоптимальніших способах імплементації новітніх досліджень з реалізації компетентнісного підходу у навчанні та вивченні іноземних мов і культур у кризових умовах.

В результаті плідної роботи учасників пленарного засідання було узагальнено накопичений у вітчизняній та зарубіжній методиці та психології навчання іноземних мов і культур досвід викладання мов, всебічно висвітлено та проаналізовано ключові теоретичні та практичні питання лінгводидактики, які висуває практика викладання у ХХІ столітті, зумовлюючи необхідність концептуального переосмислення понятійно-категоріального апарату методики, сутності сучасних цілей, змісту, принципів, способів, прийомів і засобів навчання та оцінювання його результатів, показано напрями вирішення нагальних питань та перспективи подальшої роботи з акцентом на міжнародному співробітництві заради розвитку та миру.

Посилання на перегляд пленарного засідання. Частина перша : https://m.youtube.com/watch?v=3Tu_LoyouLM&feature=youtu.be

Посилання на перегляд пленарного засідання. Частина друга : https://m.youtube.com/watch?v=2CLeVwqlU-s&feature=youtu.be

Також було проведено workshop TEACHING POETRY ANALYSIS: WINDMILLS OF THE MIND ( Legeyda Alina PhD in Philology, Associate professor, the Department of Foreign Languages, V. N. Karazin National University (Kharkiv, Ukraine)). З упевненістю підтверджуємо, що відкриття конференції було гідне та сприяло подальшому інтересу до взаємодії освітян з різних куточків України та світу!

Посилання на перегляд workshop : посилання.

Секція перша INTERNATIONAL ASPECTS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT THE TERTIARY LEVEL, під керівництвом Бєлозьорової О.М. та Ковінько К.В., поставила питання пов’язані з аспектами викладання іноземних мов на академічному рівні. Усі доповіді були представлені професійно та креативно. Було заслухано доповіді з тем: «FÖRDERUNG DES KOOPERATIVEN ONLINE-LERNENS: PROJEKT “WIENER KAFFEEHAUS», «UNIVERSITY TRAINING IN SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE (SFL)» та «THE USAGE INTERNET RESOURCES IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES».

У другій секції GENERAL PROBLEMS OF TEACHING METHODOLOGY AT HIGHER INSTITUTIONS під керівництвом Корінь С.М. та Савченко Н.М. обговорювались нагальні методичні проблематичні питання, пов’язані з викладанням іноземних мов у ВНЗ, які найбільш повно відобразили процесуальну сутність навчання іноземним мовам. Оскільки пошук ефективних шляхів опанування іноземними мовамисьогодні залишається дуже актуальним.Було заслухано доповіді з тем: " "EDUCATIONAL IMPLICATIONS OF E-READING" , «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ».

Секція третя TEACHING LANGUAGE SKILLS IN CLIL на чолі з Киричок І. О. та Холмогорцевою І. С.. Під час роботи секції викладачами жваво обговорювалися виклики, які постають в освіті сьогодення. Ці виклики пов’язані не лише з домінуванням дистанційного навчання та його впливу на якість освіти, але й з бурхливим розвитком штучного інтелекту, який відбувається останнім часом. Тому особливий інтерес викликала доповідь пані Марини Залужної, яка потім були визнана найкращою і яка викликала найбільш жваве обговорення.Інші доповідачі також обрали актуальні та важливі теми,де обговорювалися моделі та стратегії інтегрованого навчання та персоналізації. Робота секції пройшла у дружній атмосфері, де всі змогли поділитися своїми надбаннями із колегами, висловити своє занепокоєння через сучасні виклики,які постають перед викладачами та знайти шляхи для його подолання.

Четверта секція METHODOLOGICAL AND THE THEORETICAL CHALLENGES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR ACADEMIC PURPOSES під керівництвом Лисенко Н. Г., Парамонова Б. І. та Максімішиної Т. М. В роботі секції взяли участь науковці, які представляли Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, а також університети зарубіжних країн, зокрема Швейцарії, Танзанії, Кот-д’Івуар. На секції було презентовано 9 тез доповідей, присвячених методологічним та теоретичним питанням викладання іноземних мов. У процесі роботи секції особливу увагу привернула доповідь Бражникової Т.Ю., яка розповіла про сучасні методики формування навичок читання у студентів немовних факультетів та провідну роль уміння отримувати з тексту максимальну кількість опор для розуміння при роботі студентів із текстами. Великий інтерес викликала доповідь Чернишової Н., присвячена проблемі взаємодії викладача зі студентами під час війни, необхідності збалансованого поєднання емпатії та суворості для забезпечення ефективності процесу навчання у стресових умовах. Робота секції пройшла у теплій, дружній атмосфері. У процесі дискусій було задано багато запитань доповідачам. Учасники секції дали високу оцінку організації роботи секції.

П’ята секція METHODOLOGICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF TEACHING CLIL AT THE TERTIARY LEVEL, яку очолили Скриль О. І. та Черкашина Н. І. презентувала наступні доповіді: 1. Про важливість використання навчальних текстів у групах А1. 2. Анотація, як засіб долучення до академічної спільноти. 3. Про важливість англійської мови в Україні та державні проекти з цього питання. 4. Особливості вивчення іноземних мов у парадигмі компетентнісного підходу. 5. Кросворди на уроках англійської. Робота секції пройшла на високому рівні, викладачі обмінялися досвідом різних аспектів викладання.

Шоста секція PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT THE TERTIARY LEVEL IN UKRAINE, керівниками якої є Ступницька Н. М., Бербенець Д. В. та Кутіліна М. М.. Під час роботи секції розглядалися питання про вплив стресу на поведінку дитини, зазначалося, що тривалий стресовий вплив призводить до появи психологічної травми. Було продемонстровано цікаві відеоматеріали про особливості роботи мозку у стресовому стані і у стані спокою та комфорту. Доповідачі закцентували увагу на необхідності враховувати стресовий фактор воєнного стану при здійсненні здійснення навчальної діяльності. У виступах було представлено зарубіжний досвід вирішення проблеми впливу стресових факторів на дитину при комунікації під час реалізації навчальної діяльності. Також обговорювалося проблема прокрастинації у студентів при засвоєнні нового матеріалу, що викликало жваве обговорення та звернення до особливостей зарубіжного досвіду у ставленні до цього питання. Усі доповіді були дуже цікавими, інформативними, актуальними та перспективними в аспекті подальших розвідок та обговорень.

Оргкомітет конференції та керівництво факультету висловлює велику подяку усім учасникам конференції за можливість отримати задоволення та корисний обмін досвідом від спілкування з колегами не лише з України, а й з різних куточків світу!