IZOTOVA LARYSA

Senior lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation.

Professional Career:

1986 – graduation from O.M. Gorky Kharkiv State University, School of Foreign Languages.

1986 – 1999 – lecturer, Department of Foreign Languages, O.M. Gorky Kharkiv State University

2000 – to this day –senior lecturer, Department of Business Foreign Language and Translation, School of Foreign Languages V.N. Karazin Kharkiv National University.

Overall research and pedagogical experience is 28 years.

Research interests:

Methodology of foreign language teaching in higher school.

Teaching:

Foreign Language of International Economy Communication.

BusinessForeignlanguage.

Foreign language of Professional Communication.

Foreign language of International Economy.

Foreign Language of International EconomicNegotiations.

Foreign Language for Professional Purposes (e-learning)

Main Scientific Works:

1.Goldina, A.N., and Izotova, L.I. (2009) Psihologicheskie uslovija lichnostno-professional'nogo razvitija studentov-jekonomistov [Psychological conditions of personality and professional development of students of Economics]. VIІІ Vseukrainskaja nauchnaja konferencija «Karazinskie chtenija: Chelovek. Jazyk. Kommunikacija» – VIІІ Ukrainian Scientific Conference: Karazin Reading: Man. Language Communication. Kharkiv, 61-62.

2.Goldina A.N., and Izotova, L.I. (2009) Rising to the challenge of global Economic Integration. Vseukrainskaja nauchno-prakticheskaja konferencijastudentov, aspirantov i jazykovyh uchjonyh «Sovremennyeproblemy integracionnyh jekonomicheskih processov v Ukraine i mire» – Ukrainian Scientific and Practical Conference of students, graduates and language scientists “Modern problems of integration economic processes in Ukraineand in the worldі. Kharkiv, 157-159.

3.Goldina A.N., and Izotova L.I. (2009) Лингводисциплинарностькакособенностьформированияпрофессиональной, социокультурной, языковойкомпетенциистудентов-экономистов [Linguistics and disciplinary as a trait of formation of professional, sociocultural, language competence of students of Economics]. III Mizhnarodnyy naukovyy forum «Suchasna anhliys'ka mova v konteksti kul'tury»ІІІ International Scientific Forum “Modern English Language in the context of culture”. Kharkiv, 46-47.

4.Goldina, A.N., and Izotova, L.I. (2009) Lichnostno-orientirovannyj podhod v obuchenii jazykam kak sostavnaja chast' obuchenija i vospitanija studentov [Personality oriented approach to teaching languages as an element of teaching and education of students]. Mezhdunarodnaya nauchno-praktycheskaya konferentsyya «Vykladannya mov u vyshchykh navchal'nykh zakladakh. Mizhnarodni zv"yazky» – International Scientific and Practical Conference “Teaching languages in Higher Educational Establishments. International Relations”. Kharkiv, 49-51.

5.Izotova, L.I., and Habinska, O.O. (2015) Analysis of MNC performance: Volkswagen Group.Inozemna mova u svitovomu ekonomiko-pravovomu prostoriForeign Languages in the world economic and legal space. Kharkiv, 80-82.

6.Izotova, L.I, and Kisil, A.A. (2015) Technological Units of the Organizational Structure “Kharkiv Municipal Underground”.Inozemna mova u svitovomu ekonomiko-pravovomu prostoriForeign Languages in the world economic and legal space. Kharkiv, 142–143.

Contact Information:

Address: room. 2-2, str. Mironositskaya 1, Kharkov, 61002

Phone: (057) 707-51-44

E-mail:dilovamova@karazin.ua