Kasianova Viktoriia

Associate Professor at the Department of Business Foreign Language and Translation, PhD in Psychology


Education:

• 1980–1985 – Diploma with distinction, Specialist Degree in “English Language and Literature”, Department of English Language, School of Foreign Languages, O.M. Gorky Kharkiv State University (now V.N. Karazin Kharkiv National University);

Professional career:

• 1987–2002 – lecturer, senior lecturer, associate professorat the Department of Foreign Languages, Kharkiv State Academy Of Municipal Economy;

• 2002–2006 – associate professor,professorat the Department of Phylology, Academy Of The Interior Troops (National Guard);

• 2006 – present – associate professor at the Department of Business Foreign Language and Translationof V. N. Karazin Kharkiv National University..

Theses defended:

PhD thesis in Psychology: “Psychological Grounds To Create Foreign Language Professional Skills At Students Of Economic Departments”, Moscow, 1995; Kyiv, 2000.

.

Training:

•“Intensive English Acquisition Course, Advanced Level” (Educational Services International) (20.04. – 20.06.1992,certificateKHI06);• “Introduction To The Methodology Of Teaching Military English”, International Teacher Training Course, Partnership For Peace, Military Language Training Centre, Zrinyi Miklos National Defense University, Budapest, Hungary, (certificate 06-17 June 2005);

Research interests:

Psychology, methods of teaching, English-Ukrainian translation, English language in construction and architechture, management and marketing, financing and audit, law, medicine, military English.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=hHQRwz8AAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Kasianova

http://orcid.org/0000-0002-0536-9320

Teaching:

•English for Business and Economics (EBE).

Key publications:

 1. Каsianova, V.G. (1999) Realіzacіja movlennєvoї dіjal'nostі u studentіv nemovnih vuzіv[Speech activity realization for the students of non-language departments].VisnykKharkiv. un-tuKharkiv. Univ. Messenger, 452. (inUkrainian).
 2. Каsianova, V.G. (1999) Psykholohichno-metodychnyy vplyv pobudovy movnoho kursu na zasvoyennya inozemnoyi movy [ Psycological influence of the language course construction on a foreign language acquisition].VisnykKharkiv. un-tuKharkiv. Univ. Messenger,460 (inUkrainian)
 3. Каsianova, V.G., Petrov, V.D., andPchelnikov,N.I. (1993). Strana, v kotoroj my zhivem (iz istorii Ukrainy) [The country we live in]. Kharkiv:HIIGH Publ. (in Russian)
 4. Каsianova, V.G., Pechenezhskij.(1994) Russko-anglijsko-francuzsko-arabskij slovar' po matematike (dlja studentov-inostrancev) [Russian-English-French-Arabicdictionaryonmathematics]. Kharkiv: HIIGHPubl. (inRussian)
 5. Каsianova, V.G., Dr'omova, L.V. andShubovych, S.O. (2000) Metodychni vkazivky do vyvchennya kursu “Arkhitekturne proektuvannya” [Methods of studying the course”Architectural projecting”]. Kharkiv: KhDAMHKh. – Ch. 1 (in Ukrainian)
 6. Каsianova, V.G., Dr'omova, L.V. and Shubovych, S.O. (2000) Metodychni vkazivky do vyvchennya kursu “Arkhitekturne proektuvannya” [Methods of studying the course”Architectural projecting”].Kharkiv: KhDAMHKh. – Ch. 2 (in Ukrainian)
 7. Каsianova, V.G. (2001) Vykladannya spetskursiv «PublicRelations» ta «Management» anhliys'koyu movoyu [Teaching academic courses_“Management” and “Public relations in English]. VisnykKharkiv. nats. un-tuim. V.N. KarazinaV.N. KarazinKharkiv. NationalUniv. Messenger,536 (in Ukrainian)
 8. Каsianova, V.G. and Homulenko, T.B. (2002) Systemnyy pidkhid do analizu upravlins'koyi diyal'nosti sub"yekta[The system’s approach to administrative activity of an agent] IV Mizhnarodni psykholohichni chytannya «Psykholohiya u suchasnomu vymiri: teoriya ta praktyka». Visnyk KhNU im. V.N. Karazyna. Seriya «Psykholohiya», 550 (2). 95–97 (in Ukrainian)
 9. Каsianova, V.G. (2002) Ontopsykholohiya v konteksti psykholohiyi uspikhu (struktura ta osnovni ponyattya bloku spetskursu psykhokorektsiyi) [Onthopsychology in the context of psychology of success]Visnyk KhDPU im. H.S. Skovorody. Seriya «Psykholohiya» – Kharkiv,vip. 9, 120–126 (in Ukrainian)
 10. Каsianova, V.G. (2002) Psykholohichna orhanizatsiya upravlins'koyi diyal'nosti sub"yekta (zmist ponyattya) [Psychological structure of administrative activity of an agent ]Naukovi zapysky Kharkivs'koho viys'kovoho universytetu. Sotsial'na filosofiya, pedahohika, psykholohiya – Kharkiv,vip.15, 152–160 (in Ukrainian)
 11. Каsianova, V.G. (2003) Refleksyvna orhanizatsiya upravlins'koyi diyal'nosti sub"yekta [Reflexive structure of administrative activity of an agent]Visnyk Kyyivs'koho pedahohichnoho universytetu imeni Drahomanova – Kyiv,vip., 1. 118–124 (in Ukrainian)
 12. Каsianova, V.G. (2003) Dynamika psykholohichnoyi orhanizatsiyi systemy upravlins'koyi diyal'nosti sub"yekta [Dynamics of psychological structure of the system of administrative activity of an agent] Kostyukivs'ki mizhnarodni chytannya. Visnyk Kyyiv'koho instytutupsykholohiyi – Kyiv, 2 (in Ukrainian)
 13. Каsianova, V.G. (2003) Pereklad sliv-indykatoriv z anhliys'koyi na ukrayins'ku movy u naukovykh tekstakh [English-Ukrainian translation of words-indicators in scientific texts] VisnykKharkiv. nats. un-tuim. V.N. KarazinaV.N. KarazinKharkiv. NationalUniv. Messenger,611. 27–30 (inUkrainian)
 14. Каsianova, V.G. (2003) Vyvchennya zmistu dovhotryvaloyi pam"yati sub"yekta upravlins'koyi diyal'nosti zasobamy systemnoho analizu [Analysisoftheessenceoflong-termmemory of an administrative activity’s agent through the system’s approach] Visnyk KhDPU imeni H.S. Skovorody. Seriya «Psykholohiya» – Kharkiv,vip10. 68–76 (inUkrainian)
 15. Каsianova, V.G. (2007) Obucheniejetikemenedzhmentaibiznesacherezanglojazychnyemul'timedijnyesredstva [Teaching managerial and business ethics through English language multimedia] Chetvertyy mizhnarodnyy naukovo-praktychnyy seminar «Mul'tymediyni zasoby v navchanni mov i perekladu» . Кyiv, 19–21 (inRussian)
 16. Каsianova, V.G. (2009) Mezhkul'turnyjvzgljadnanormymenedzhmentavramkahprepodavanijaanglijskogojazykadljaspecial'nyhcelej [CrossculturalviewonmanagementnormsintheESPframework] Mezhdunarodnajakonferencija «Putiaktualizaciiosvoenijaiprepodavanijajazykav 21 veke» . Kirovograd,25–33 (inRussian)
 17. Каsianova, V.G. (2011) Obuchenie inojazychnoj tekstovoj dejatel'nosti v oblasti mezhdunarodnogo prava [Teachinginternational law through the texsts in foreign languages] VisnykKharkiv. nats. un-tuim. V.N. KarazinaV.N. KarazinKharkiv. NationalUniv. Messenger,972. 179–183 (inRussian)
 18. Каsianova, V.G. (2013) Deyaki osoblyvosti perekladu anhlomovnoyi dokumentatsiyi naftovoyi haluzi ukrayins'koyu movoyu. [PeculiaritiesofEnglish-Ukrainian documents translation in oil and gas industry] VisnykKharkiv. nats. un-tuim. V.N. KarazinaV.N. KarazinKharkiv. NationalUniv. Messenger,1071. 139–144 (inUkrainian)
 19. Каsianova, V.G. (2014) Korektsiya sotsial'no-profesiynykh fobiy u studentiv-ekonomistiv cherez formuvannya tsilepokladannya na zanyattyakh z anhliys'koyi movy [Correction of social and professional fears at students of economics through purpose-setting during English language classes] VisnykKharkiv. nats. un-tuim. V.N. KarazinaV.N. KarazinKharkiv. NationalUniv. Messenger,1125,100–104 (in Ukrainian)
Teaching manuals:
 1. Каsianova, V.G. (1999) Macroeconomics – English Bridge Course. Kharkiv: Oryhinal Publ.
 2. Каsianova, V.G. (1999) Metodychni vkazivky z rozvytku navychok movlennya anhliys'koyu movoyu – Academicinstructions for English language speaking skills development /. Kharkiv : KhDAMHKhPubl.
 3. Каsianova, V.G. (2005) Istoriya anhliys'koyi movy [History of English language]. Kharkiv: Viys'kovyy instytut vnutrishnikh viys'k MVS UkrayinyPubl.
 4. Каsianova, V.G., andKuzminaV.S. (2009) ManagementNorms: Cross-culturalView.Kharkiv: Kharkiv. nats. un-tim. V.N. KarazinaPubl.
 5. Каsianova, V.G. (2015) Internationallawforstudentsofeconomics : Kharkiv: Kharkiv. nats. un-tim. V.N. KarazinaPubl.
Contact Information:

Address: room. 2-2, str. Mironositskaya 1, Kharkov, 61002

Phone: (057) 707-51-44

E-mail: dilovamova@karazin.ua