Olena KONOPELTSEVA


Lecturer at the Department of German and French Languages, PhD in Pedagody

Education:

 • 2004 graduation with distinction from V. N. Karazin Kharkiv National University; qualification: philologist, translator/interpreter of English and French, teacher of English language and literature, teacher of French and Spanish languages.

Professional Career:

 • 2004 2005 lecturer of the English language, School of Foreign Languages, V. N. Karazin Kharkiv National University, Department of English Translation Theory and Practice;

 • 2014 to present lecturer of the French language, School of Foreign Languages, V. N. Karazin Kharkiv National University

Theses defended:

 • Candidate dissertation: "Traditions of Family Upbringing of Children in France" (H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2019)

Research Interests:
History of pedagogy, pedagogy, methods of teaching foreign languages

Teaching:

French language, professionally-oriented foreign language

 1. Конопельцева О. Г. Традиції французького виховання // Прага, 2014: Тези доп. – с. 58-60.
 2. Конопельцева О. Г. Переваги роботи у парах при викладанні іноземної мови // VІІ Міжнародна науково- методична конференція з міжнародною участю «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» (Харків, 2014): Тези доп. – Харків, 2014. – с. 71-72.
 3. Конопельцева О. Г. Тези ІІ Всеукраїнської міжнародної науково-практичної конференції „Особливості сімейного виховання дитини в середньовічній Франції (У-ХУ ст.)” «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». – Суми, 2015. – с. 92-94.
 4. Конопельцева О. Г. Родинне виховання на теренах сучасної Франції за часів Римського панування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ [редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – Вип. 38 (92). – 568с. – ст. 21-25.
 5. Конопельцева О. Г. Аналіз впливу держави на становлення традицій сімейного виховання у Франції (XІX -XX ст.). Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (12). – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – Т. 3. – 118 с. – ст. 46-48.
 6. Конопельцева О. Г. Вплив церкви та релігії на становлення традицій сімейного виховання у франції: історична ретроспектива. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52, 2015 р. / Заг. редакція – проф. Матвієнко О. В., укладач – канд. пед. наук, доц. Кудіна В. В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 186 с. – ст. 45-50.
 7. Конопельцева О. Г. Ідеї народної педагогіки як підґрунтя становлення традицій сімейного виховання у Франції. Запорізький класичний приватний університет. «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. Наук пр./ [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін..]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 49 (102). – 396 с. – ст. 15-21.
 8. Конопельцева О. Г. The silent way and teaching languages. Глобальні зміни в Україні: глобальні зміни в викладанні англійської мови в України: тези доповідей (англ. мовою). – Львів: ПП «Марусич», 2016. – 233 + 4 с. вкл. – ст. 86-87
 9. Конопельцева О. Г. Основні підходи до визначення поняття «традиції» у науковій думці Франції. Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2016. – Вип. 52 – 336 с. ISBN 978-617-7306-97-8 – ст. 271-274.
 10. Конопельцева О. Г. Еволюція терміну «родина» в історії та науковій думці Франції. Донбаський державний педагогічний університет. “Гуманізація навчально- виховного процесу”: збірник наукових праць / за загальною редакцією проф. В. І. Сипченка. – Харків, ТОВ „Видавництво НТМТ”, 2017. №2 (82) 2017 – 226с. – ст. 153-166.
 11. Конопельцева О. Г. Традиції французького виховання. Materialy x mezinarodni vedecko-prakticka conference “Moderni vymozenosti vedy – 2014” – Dil 17. Pedagogika.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. - 112стр. – ст. 58-60.
 12. Конопельцева О. Г. Сімейне виховання дитини у Галлії. Материали за 10-а международна научна практична конференція, « Achievement of high school», - 2014. Том 9. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД- 88стр. – ст. 44-45
 13. Конопельцева О. Г. Особливості сімейного виховання дитини в середньовічній Франції (V-XV ст.). Інноваційний розвиток вищої освіти:глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції (26-27 березня 2015 року, м. Суми). – Том2. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.- 336с. – ст. 92-94.
 14. Конопельцева О. Г. Роль батьків у шкільному навчанні дитини у Франції (сумісне навчання). Матеріали наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи « Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі середньої та вищої школи – 2015» (14 квітня 2015). / За редакцією Н.О. Ткачової . – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015.-89с. – ст. 64-65.
 15. Конопельцева О. Г. Погляди відомих французьких науковців на проблему соціалізації дитини. Матеріали ІІ науково-практичної конференції „Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід” – (23-24 жовтня 2015р., м. Харків) М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. — Харків: Вид-во «Діса плюс», 2015. — 348 c. – ст. 111-112.
 16. Конопельцева О. Г. Вплив відомих французьких науковців на проблему соціалізації дитини. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52, 2015 р. / Заг. редакція – проф. Матвієнко О. В., укладач – канд. пед. наук, доц. Кудіна В. В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 186 с. – ст. 45-50.
 17. Конопельцева О. Г. Традиції народної педагогіки Франції. «Вища і середня школа в умовах сучасних викликів»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2016р.) – Харк. Нац. Пед. Ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х.: «Смугаста типографія», 2016. – 296 с. – ст. 65-69.
 18. Конопельцева О. Г. Вплив церкви на формування традицій сімейного виховання дитини у середньовічній Франції. «Naukowa Przestrzen Europy - 2016»: Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 kwietnia 2016) – ст. 61-64.
 19. Конопельцева О. Г. Багатовікові традиції виховання дітей у Франції за межами родини. Харк. нац. пед. ун-т ім. Сковороди. «Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами». Матеріали науково-практичної конференції 22 листопада 2016 року. / За редакцією М. П. Васильєвої. – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 105 с. – ст. 56-58.
 20. Конопельцева О. Г. Моральне та громадянське виховання дитини у Франції. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 55 (108). 624 с. – ст. 210-214.
 21. Konopeltseva O. Traditions of family education in Ukraine: history and today’s state. Nauka I Studia. Przemysl. NR(190) 2018. 80p. – pp. 44-50.
Contact Information:

Аddress: room 8-25, 8-29, 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022

Теlephone: (057) 707-51-15, (057) 707-54-53

E-mail: o.konopeltseva@karazin.ua

Google Scholar

ORCID