КОНОПЕЛЬЦЕВА Олена Георгіївна

  Викладач кафедри німецької та французької мов

  1. Профіль у Google Академії,
  2. ORCID iD: 0000-0002-1703-4843

  Освіта:

  2004 р. — закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та здобула кваліфікацію філолога, перекладача англійської та французької мов, викладача англійської мови та літератури, французької та іспанської мов

  Професійна кар’єра:

  2004-2005 рр. — викладач англійської мови на факультеті іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна, кафедра теорії та перекладу англійської мови;

  з 2014 р. – викладач французької мови на факультеті іноземних мов ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

  з 2014 р. — працює над кандидатською дисертацією на кафедрі «Загальна педагогіка та педагогіка вищої школи» Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

  Сфера наукових інтересів:

  історія педагогіки, педагогіка, методика викладання іноземних мов

  Викладає курси:

  французька мова.

  Основні наукові публікації:

  1. Традиції французького виховання // Прага, 2014: Тези доп. – с. 58-60.

  2.Переваги роботи у парах при викладанні іноземної мови // VІІ Міжнародна науково- методична конференція з міжнародною участю «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» (Харків, 2014): Тези доп. – Харків, 2014. – с. 71-72.

  3.Тези ІІ Всеукраїнської міжнародної науково-практичної конференції „Особливості сімейного виховання дитини в середньовічній Франції (У-ХУ ст.)” «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». – Суми, 2015. – с. 92-94.

  4.Родинне виховання на теренах сучасної Франції за часів Римського панування / О. Г. Конопельцева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ [редкол.:Т.І.Сущенко(голов.ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – Вип. 38 (92). – 568с. – ст. 21-25.

  5.Аналіз впливу держави на становлення традицій сімейного виховання у Франції (XІX -XX ст.) / О. Г. Конопельцева // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (12). – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – Т. 3. – 118 с. – ст. 46-48.

  6.Вплив церкви та релігії на становлення традицій сімейного виховання у франції: історична ретроспектива / О. Г. Конопельцева // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52, 2015 р. / Заг. редакція – проф. Матвієнко О. В., укладач – канд. пед. наук, доц. Кудіна В. В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 186 с. – ст. 45-50.

  7.Ідеї народної педагогіки як підґрунтя становлення традицій сімейного виховання у Франції / О. Г. Конопельцева // Запорізький класичний приватний університет. «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. Наук пр./ [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін..]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 49 (102). – 396 с. – ст. 15-21.

  8.Thesilentwayandteachinglanguages. / О. Г. Конопельцева // Глобальні зміни в Україні: глобальні зміни в викладанні англійської мови в України: тези доповідей (англ. мовою). – Львів: ПП «Марусич», 2016. – 233 + 4 с. вкл. – ст. 86-87

  9.Основні підходи до визначення поняття «традиції» у науковій думці Франції. / О. Г. Конопельцева // Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2016. – Вип. 52 – 336 с. ISBN 978-617-7306-97-8 – ст. 271-274.

  10.Еволюція терміну «родина» в історії та науковій думці Франції. / О. Г. Конопельцева // Донбаський державний педагогічний університет. “Гуманізація навчально- виховного процесу”: збірник наукових праць / за загальною редакцією проф. В. І. Сипченка. – Харків, ТОВ „Видавництво НТМТ”, 2017. №2 (82) 2017 – 226с. – ст. 153-166.

  11.Традиції французького виховання / О. Г. Конопельцева // Materialyxmezinarodnivedecko-praktickaconference “Modernivymozenostivedy – 2014” – Dil 17. Pedagogika.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. - 112стр. – ст. 58-60.

  12.Сімейне виховання дитини у Галлії / О. Г. Конопельцева // Материали за 10-а международна научна практична конференція, « Achievement of high school», - 2014. Том 9. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД- 88стр. – ст. 44-45

  13.Особливості сімейного виховання дитини в середньовічній Франції (V-XV ст.) / О. Г. Конопельцева // Інноваційний розвиток вищої освіти:глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції (26-27 березня 2015 року, м. Суми). – Том2. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.- 336с. – ст. 92-94.

  14.Роль батьків у шкільному навчанні дитини у Франції (сумісне навчання) / О. Г. Конопельцева // Матеріали наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи « Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі середньої та вищої школи – 2015» (14 квітня 2015)./За редакцією Н.О. Ткачової . – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015.-89с. – ст. 64-65.

  15.Погляди відомих французьких науковців на проблему соціалізації дитини / О. Г. Конопельцева // Матеріали ІІ науково-практичної конференції „Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід” – (23-24 жовтня 2015р., м. Харків) М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. — Харків: Вид-во «Діса плюс», 2015. — 348 c. – ст. 111-112.

  16.Вплив відомих французьких науковців на проблему соціалізації дитини / О. Г. Конопельцева // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52, 2015 р. / Заг. редакція – проф. Матвієнко О. В., укладач – канд. пед. наук, доц. Кудіна В. В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 186 с. – ст. 45-50.

  17.Традиції народної педагогіки Франції / О. Г. Конопельцева // «Вища і середня школа в умовах сучасних викликів»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2016р.) – Харк. Нац. Пед. Ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х.: «Смугаста типографія», 2016. – 296 с. – ст. 65-69.

  18.Вплив церкви на формування традицій сімейного виховання дитини у середньовічній Франції / О. Г. Конопельцева // «Naukowa Przestrzen Europy - 2016»: Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 kwietnia 2016) – ст. 61-64.

  19.Багатовікові традиції виховання дітей у Франції за межами родини. / О. Г. Конопельцева // Харк. нац. пед. ун-т ім. Сковороди. «Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами». Матеріали науково-практичної конференції 22 листопада 2016 року. / За редакцією М. П. Васильєвої. – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 105 с. – ст. 56-58.

  20.Моральне та громадянське виховання дитини у Франції. / О. Г. Конопельцева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 55 (108). 624 с. – ст. 210-214.

  21.Traditions of family education in Ukraine: history and today’s state. / O. Konopeltseva // Nauka I Studia. Przemysl. NR(190) 2018. 80p. – pp. 44-50.

  Контактна інформація

  1.Адреса:ауд. 8-25, майдан Свободи,4, м. Харків, 61022
  E-mail:o.konopeltseva@karazin.ua