PONIKARYOVA Alina


Lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation

Education:

 • 1997–2002 — Master Degree with distinction in “English Language and Literature”, School of Foreign Languages, V.N. Karazin Kharkiv National University.

Professional Сareer:

 • 2002 – to the present day — lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation, School of Foreign Languages of V. N. Karazin Kharkiv National University.

Traineeship:

 • training course in High School Psychology and Pedagogy, School of Pedagogical Mastery of V. N. Karazin Kharkiv National University.

Theses Defended:

 • PhD thesis in Philology: Argumentative-suggestive potential of complex syntactic structures of the English political discourse.

Research Interests:
cognitive linguistics (cognitive syntax), professional discourse studies.

http://orcid.org/0000-0001-8450-7092

Teaching:

 • English as a Second Foreign language (ESL) for first and fourth-year students of the School of Economics and International economic Relations and Tourism;
 • Business English for students of the School of Economics;
 • English for Specific Purposes (ESP) for students of the School of Economics.

Main Publications:

 1. Ponikaryova, A.Y. (2012) Strukturno-semanty`chne aranzhuvannya golovny`x chleniv prostogo rechennya yak zasib sugesty`vnogo vply`vu (na materiali polity`chny`x promov D. Kemerona i B. Obamy`) [Syntactic arrangement of speech as a means of suggestive influence (based on political speeches of D. Cameron and B. Obama)]. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im.V.N. Karazina. – V.N. Karazin National Univ. Messenger, 1023, 205–211 (in Ukrainian).
 2. Martynyuk, A.P., Ponikaryova, A.U. (2013). Kognitivno-diskursivnyj instrumentarij analiza slozhnopodchinennogo sintaksisa anglojazychnogo politicheskogo diskursa [Cognitive – discourse tools of the analysis of the compound syntax of the English political discourse]. Available at: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/ vypusk-no7-2013/martynuk-a-p-ponikareva-a-u
 3. Ponikaryova, A.U. (2013). Tipy podchinitel'noj svjazi v anglojazychnom politicheskom diskurse [The types of hypotaxis syntactic relations in the English political discourse]. Naukovij vіsnik Shіdnoєvropejs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Lesі Ukraїnki, 17 (266), 81-85 (in Russian).
 4. Ponikaryova, A.U. (2013). Sintaksicheskoe aranzhirovanie rechi kak sredstvo dostizhenija argumentativno-suggestivnogo potenciala (na materiale slozhnopodchinennyh predlozhenij s dvumja pridatochnymi v rechi B. Obamy i D. Kemerona) [Syntactic speech arrangement as a means of attaining argumentative-suggestive potential (based on the complex sentences with two subordinate clauses in the speeches of B. Obama and D. Cameron)]. Science and Education a New Dimension: Philology, I(3), Issue: 13, Budapest, 2013, 128–138 (in Russian).
 5. Ponikaryova, A.U. (2014). Slozhnopodchinennyj sintaksis kak sredstvo obespechenija suggestivnogo i argumentativnogo rechevogo vozdejstvija v anglojazychnom politicheskom diskurse (na materiale rechej B. Obamy i D. Kemerona) [Hypotaxis as a means of attaining an argumentative-suggestive potential of the English political discourse (based on the speeches of B. Obama and D. Cameron)]. Mezhd. sb. nauchn. st., Belgorod: Y`PCz «POLY`TERA» - Intern. Digest of scientific articles, 2, 189-195 (in Russian).
 6. Ponikaryova, A.U. (2014). Rol' logiko-smyslovyh svjazej slozhnosochinennyh sintaksicheskih konstrukcij v obespechenii rechevogo vozdejstvija v anglojazychnom politicheskom diskurse [The role of logical-notional links of compound syntactic constructions in providing linguistic manipulation in the English political discourse]. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im.V.N. Karazina. – V.N. Karazin National Univ. Messenger, 1124, 59–65 (in Russian).
 7. Ponikaryova, A.U. (2013). Syntactic speech arrangement as a means of attaining a suggestive potential (based on the speeches of B. Obama and D. Cameron). Karazins`ki chy`tannya: Lyudy`na. Mova. Komunikaciya : XII nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, Xarkiv : XNU imeni V.N. Karazina, 2013. Kharkiv, 257–258.
 8. Ponikaryova, A.U. (2014). Hypotaxis as a means of attaining an argumentative-suggestive potential of the political discourse. Karazins`ki chy`tannya: Lyudy`na. Mova. Komunikaciya : XII nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, Xarkiv : XNU imeni V.N. Karazina, 2014. Kharkiv, 67–68.
 9. Ponikaryova, A.U. (2015). Argumentative-suggestive potential of complex sentences with three subordinate clauses with dissemination of compound clauses (based on the English political discourse). Suchasny`j stan i perspekty`vy` lingvisty`chny`x doslidzhen` ta problem perekladu: vseukr. nauk. konf. pamyati doktora filologichny`x nauk, profesora D. I. Kveselevy`cha (1935-2003), 15 May 2015, Zhytomyr, 77–80.
 10. Ponikaryova, A.U. (2015). Suggestive-argumentative potential of complex sentences in the speeches of B. Obama and D. Cameron. Suchasna anglisty`ka: do 85-richchya kafedry` anglijs`koyi filologiyi: Shosty`j mizhnar. naukovy`j forum, XNU imeni V.N. Karazina, 23 September 2015, Kharkiv, 116–118.
 11. Ponikaryova, A.U. (2015). Argumentative-suggestive potential of complex syntactic constructions. Karazins`ki chy`tannya: Lyudy`na. Mova. Komunikaciya : XII nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, Xarkiv : XNU imeni V.N. Karazina, 5 February 2016. Kharkiv, 156–157.
 12. Ponikaryova, A.U. (2016). Argumentative-suggestive potential of bipartite compound constructions (based on the English political discourse). Kognity`vno-pragmaty`chni doslidzhennya profesijny`x dy`skursiv: V nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, tezy` dop. – Xarkiv : XNU imeni V.N. Karazina, 19 March 2016. Kharkiv, 83–86.
Teaching Manuals:
 1. MV Karpusenko, IN Lavrinenro, YN Litovchenko, AY Ponikaryova. Business English textbook for students of economics / MV Karpusenko, IN Lavrinenro, YN Litovchenko, AY Ponikaryova. - K .: KNU named after VN Karazin, 2009. – 203 p.
 2. YM Broslavskaya, IN Lavrinenro, AY Ponikaryova. Business in Touch. Textbook for first and second-year students of economics / YM Broslavskaya, IN Lavrinenro, AY Ponikaryova. - K .: KNU named after VN Karazin, 2016. – 270 p.

Contact Information

Address: room. 2-2, 1 Myronosytska St., Kharkiv, 61002
Phone: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua