Liliia TSAPENKO


Lecturer at the Department of German and French Languages, PhD in Philology

Education:

 • 2009 – graduation from the School of Foreign Languages of V. G. Korolenko Poltava National Pedagogical University (specialty "Pedagogy and Methods of Secondary Education. Language and Literature (English, German)");
 • 2012 – graduation from the School of Foreign Languages of V. N. Karazin Kharkiv National University (specialty "Language and Literature (English)").

Professional Career:

 • 2009 – 2010 – English teacher at private school "Charivnyy Svit", Poltava;
 • 2012 to present – lecturer at the Department of German and French Languages, V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • 2014 to present – leads on-line conference "Modern tendencies in science" for non-language schools of higher educational institutions of Kharkiv.
 • 2014 to present – organizes the publication of a collection of scientific articles "Modern tendencies in science".

Theses defended:

 • PhD thesis in Philology: "English-language detective story: pragmatic and linguosynergetic aspects” (in the specialized academic council of Zaporizhzhia National University, 2019)

Research Interests:

Text linguistics, linguistic stylistics, linguistic pragmatics, linguistic synergetics, methods of teaching foreign languages.

Teaching:

German language course

Main Publications:

 1. Цапенко Л. В. Детективна розповідь: до проблеми визначення. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С.В.Новоселецька. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 58. С. 128−130.
 2. Цапенко Л. В. Типологічна диференціація різновидів англомовної детективної розповіді. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство) : збірник наукових праць. Том 2. № 5. Дрогобич, 2016. С. 153−156.
 3. Цапенко Л. В. Мовностилістичні засоби виразності у тексах англомовної детективної розповіді. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник наукових праць / укладачі : С. В. Ківалов, А.Ф.Крижанівський, М. П. Коваленко та ін. Одеса, 2016. Вип. 21. Т. 2. С. 131−133.
 4. Цапенко Л. В. Синтаксичні засоби виразності в англомовній детективній розповіді : зб. наук. праць. Нова філологія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. № 70. С. 216−219.
 5. Піхтовнікова Л. С., Цапенко Л. В. Інформаційно-синергетична модель англомовної детективної розповіді : зб. наук. праць. Нова філологія. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. № 73. С. 101−109.
 6. Цапенко Л. В. Типи висунення як стилістичні прийоми експресивності в англомовній детективній розповіді. The Scientific Heritage. Budapest, 2017. № 17(17). P. 36−39.
 7. Цапенко Л. В. Детективна розповідь як піджанр розповіді : головні ознаки. Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XIV наукової конференції з міжнародною участю, м. Харків, 27 березня 2015р., Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. С. 240−241.
 8. Цапенко Л. В. Типологія англійської детективної розповіді. Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 27.05.16−28.05.16, Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. С. 91−94.
 9. Цапенко Л. В. Лексичні засоби виразності в англомовній детективній розповіді. Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал : матеріали VII Міжнародного наукового Форуму, м. Харків, 26.11.16, Харків, 2016. Ч. ІІ. С. 88−90.
 10. Цапенко Л. В. Композиційно-мовленнєві форми англомовної детективної розповіді : зб. наук. праць «Логос» / відп. за випуск Голденблат М. А. Актуальні питання сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 20 березня 2018 року, Обухів : Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В. М.), 2018. Т.8. С. 102−104.
 11. Цапенко Л. В. Рівні композиції англомовної детективної розповіді. Сучасні наукові інновації (частина ІІ) : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24−25 лютого 2018 року. Київ : МЦНД, 2018. Ч.2. С. 50−51.
 12. Цапенко Л. В. Структура англомовної детективної розповіді в синергетичному аспекті. Сучасна германістика: наукові дискусії : матеріали VIIІ Міжнародного наукового форуму, м. Харків, 23.10.18, Харків, 2018. С. 151−153.
 13. Цапенко Л. В. Опозитивний діалог як архітектоніко-мовленнєва форма англомовної детективної розповіді. Іноземна мова у полікультурному просторі : досвід та перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 10.04.19. Кам’янець-Подільський, 2019. С.112−115.

Contact Information:

Address: room 8-29, 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022

Phone: (057) 707-54-53

E-mail: l.v.tsapenko@karazin.ua

Google Scholar

ResearchGate

ORCID