БАЙБЕКОВА Людмила Александровна


Доцент кафедры методики и практики преподавания иностранного языка факультета иностранных языков, кандидат педагогических наук.

Образование:

2012 г.– с отличием закончила магистратуру Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, факультет иностранных языков, кафедра английской филологии;

Профессиональная карьера:

2013-2017 гг. – аспирант кафедры теории и методики профессионального образования ХНПУ имени Г.С. Сковороды.

2012-2018 гг. — преподаватель кафедры методики и практики преподавания иностранного языка ХНУ им. В.Н. Каразина;

2018 г. по наст. время — доцент кафедры методики и практики преподавания иностранного языка ХНУ им. В.Н. Каразина;

Защищённые диссертации:

Кандидатская «Педагогические условия адаптации будущих филологов к профессиональной деятельности в процессе обучения в классических университетах» (в специализированном ученом совете Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченка, 2017 г.)

Преподаёт курсы:

Курс практического английского языка для студентов 1 курса факультета иностранных языков.

Сфера научных интересов:

Педагогика, методика преподавания иностранных языков.

Основные научные публикации:

Статьи:

1. Байбекова Л.О. Синтаксична та комунікативна організація «Англо-саксонської хроніки» / Л.О. Байбекова // Молоді фахівці – майбутнє науки. Збірник наукових праць студентів. Частина 3 (ІІІ). – Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 20-25;

2. Байбекова Л.О. Проблеми адаптації першокурсників у контексті соціалізації особистості / Л.О. Байбекова // Збірник науково-методичних праць “Проблеми сучасної освіти”. – Вип. 4. / Укл. Ю.В. Холін, Т.О. Маркова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 135-138;

3. Байбекова Л.О. Оптимізація адаптаційного періоду засобами ІКТ / Л.О. Байбекова // Матеріали школи-семінару “Нові підходи до вивчення іноземної мови”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 68-70;

4. Байбекова Л.О. Педагогічні основи адаптації студентів молодших курсів до подальшого навчання у ВНЗ / Л.О. Байбекова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том VI (48) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С. 148-154;

5. Байбекова Л.О. Адаптація учнів випускних класів до подальшого вивчення іноземних мов засобами ІКТ / Л.О. Байбекова // Джерело педагогічних інновацій. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Випуск № 4. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – С. 31-36;

6. Байбекова Л.О. Організаційно-педагогічні умови адаптації студентів-першокурсників до подальшого навчання на основі використання ІКТ / Л.О. Байбекова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч. 2. – С. 5-10;

7. Байбекова Л.О. Використання засобів ІКТ для адаптації студентів молодших курсів до подальшого навчання / Л.О. Байбекова // Збірник науково-методичних праць “Проблеми сучасної освіти”. – Вип. 5. / Укл. Ю.В. Холін, Т.О. Маркова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 36-39;

8. Байбекова Л.О. Характеристика процесу адаптації майбутніх спеціалістів до професійної діяльності / Л.О. Байбекова // Байбекова Л.О. Педагогічні основи адаптації студентів молодших курсів до подальшого навчання у ВНЗ / Л.О. Байбекова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том VI (66) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 34-41;

9. Байбекова Л.О. Основні засади сучасної професійної підготовки майбутніх філологів / Л.О. Байбекова // Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога».Полтава, 2016. №7 (166). – С. 48–50;

10. Байбекова Л.О. Педагогічні умови адаптації майбутніх філологів до професійної діяльності / Л.О. Байбекова // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією: академіка Прокопенка І.Ф., проф. Золотухіної С.Т. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 117–128;

11. Байбекова Л.О. Особливості професійної адаптації студентів класичних університетів / Л.О.Байбекова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми, 2016. – №8 (62). – С.106–116;

12. Baybekova L. O. Experimental test of the pedagogical conditions of future philologists’ adaptation to professional activity / L. O. Baybekova // European humanities studies: Education and training. – Slupsk (Poland), 2016. – №2. – P. 107–117;

13. Baybekova L. O. Adaptation of students in classical universities / L. O. Baybekova // Nauka I Studia: Pedagogiczne nauki psychologia i socjologia. – Prague (Czech Republic), 2016. –№ 24–4 (158). – P. 15–21.

Тезисы докладов:

1. Байбекова Л.О. Інноваційні методи викладання іноземної мови у межах гуманістичного підходу / Л.О. Байбекова // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-методичної конференції “Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012 р. – С.18-20;

2. Байбекова Л.О. Використання художніх та спеціальних текстів як засіб оптимізації навчання граматичним явищам студентів-філологів Л.О.Байбекова // Збірник тез доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 р. – С. 14-16;

3.Байбекова Л.О. Інтеграція класичного університету як фактор підвищення конкурентоспроможності випускників мовних факультетів Л.О.Байбекова // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної конференції “Сучасні підходи до навчання іноземної мови: Шляхи інтеграції школи та ВНЗ”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 р. – С. 19-20;

4. Байбекова Л.О., Довганюк Е.В. Врахування індивідуальних особливостей студентів під час навчання засобами ІКТ в межах адаптаційного періоду / Л.О.Байбекова, Е.В. Довганюк // Збірник тез доповідей V Міжнародного наукового форуму “Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 р. – С. 13-15;

5. Байбекова Л.О. Адаптація студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ засобами ІКТ / Л.О. Байбекова // Матеріали Х науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень». – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013. – С. 10-11;

6. Байбекова Л.О. ІКТ як засіб індивідуалізації навчального процесу / Л.О.Байбекова // Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-методичної конференції “Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 р. – С. 21-23;

7. Байбекова Л.О. Особливості запобігання педагогічного конфлікту студентів молодших курсів під час адаптації до подальшого навчання Л.О.Байбекова // Збірник тез доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014 р. – С. 20-22;

8. Байбекова Л.О. Оптимізація професійної освіти України в умовах євроінтеграції засобами інтенсивних інтерактивних технологій / Л.О.Байбекова // Збірник матеріалів ІV Міжнародної конференції “Сучасні підходи до навчання іноземної мови: Шляхи інтеграції школи та ВНЗ”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014 р. – С. 21-22;

9. Байбекова Л.О. Використання засобів ІКТ при адаптації студентів-лінгвістів молодших курсів до подальшого навчання / Л.О.Байбекова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених “Українська освіта і наука в ХХІ столітті: погляд молоді”. – Х.: ХНПУ, 2014р. – С. 12-14;

10. Байбекова Л.О. Адаптація студентів першого курсу класичного університету до подальшого навчання засобами ІКТ / Л.О.Байбекова // Збірник матеріалів VІI Міжнародної науково-методичної конференції “Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014 р. – С. 19-21;

11. Байбекова Л.О., Рябих Л.М. Особливості складання навчального посібника з граматики англійської мови / Л.О. Байбекова, Л.М. Рябих // VIII Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. – С. 23-25;

12. Байбекова Л.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх філологів як педагогічна умова їх адаптації до професійної діяльності / Л.О.Байбекова // Сьомий міжнародний науковий форум. Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал. Тези доповідей у 2-х ч. / За ред. проф. В.О. Самохіної. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. – С. 16-17;

13. Байбекова Л. О. Забезпечення професійної спрямованості майбутніх філологів до професійної діяльності / Л. О. Байбекова // Збірник тез доповідей ХVІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – Харків, 2017. – С. 5–6;

14. Байбекова Л. О. Підготовка майбутніх філологів до використання інтерактивних технологій на основі впровадження мультимедійних технологій / Л. О. Байбекова // IX Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (Харків, 28 квітня 2017 року). – Харків, 2017. – С. 20–21;

15. BaybekovaL. First year students’ adaptation in universities / L. O. Baybekova // V International scientific conference “Science of the third millennium”. – Morrisville, Lulu Press. USA, Apr 29, 2017.– p.135-138;

16. Байбекова Л.О., Колтунова О.І. Професійна підготовка майбутніх філологів /Л.О. Байбекова, О.І. Колтунова // Збірник тез доповідей ХVII наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018 р. – С.9-10;

17. Байбекова Л.О. Формування і розвиток комунікативної компетентності майбутніх філологів / Л.О. Байбекова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах». – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018 р. – С.79-80;

18. Байбекова Л.О. Характеристика рівнів адаптації майбутніх фахівців до професійної діяльності / Л.О. Байбекова // Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018 р. – С.13-15.

Учебно-методические пособия:

1. A practical course in modal verbs: навчальнийпосібникзмодальнихдієслівдлястудентівфакультетівіноземнихмов / Л.О. Байбекова, О.І. Гридасова, М.В. Рябих, Л.М. Рябих. – Х. : ХНУіменіВ.Н. Каразіна, 2016. – 79 с.

Методические рекомендации:

1.Байбекова Л. О. Методичні рекомендації впровадження дискусій, диспутів, рольових ігор для адаптації майбутніх філологів до професійної діяльності / Л. О. Байбекова. – Харків, 2017. – 20 с.

Контактная информация:

Адрес: ауд. 7-72, площадь Свободы, 4, г. Харьков, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: lyudmyla.baybekova@karazin.ua