Кафедра методики та практики викладання іноземної мови


Кафедра методики та практики викладання іноземної мови була створена рішенням Вченої ради університету (відповідно до протоколу № 8 від 30.06.2006 р.) та відкрита у 2007 році. Перша назва, яку мала кафедра — кафедра методики та практики англійської мови. Пізніше кафедру було перейменовано на кафедру методики та практики викладання іноземної мови.

На кафедрі працює 32 науково-педагогічних працівників, серед яких четверо мають вчений ступінь доктора філологічних/педагогічних наук та дванадцять — ступінь кандидата філологічних/педагогічних наук. У складі кафедри також є академік Академії наук вищої освіти України; академік АН ВШ України та почесний член школи імені Т. Рузвельта (Сан-Антонiо, Техас). Завідувач кафедри - доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук Птушка Анастасія Сергіївна.

На кафедрі проводиться великий обсяг робіт щодо розробки концептуальних підходів до вивчення іншомовної мовленнєвої компетенції із подальшою апробацією у навчальному процесі, а також розробки методик теоретичної та практичної підготовки викладачів та перекладачів.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, розробляючи та удосконалюючи робочі програми та плани, опорні конспекти лекцій, матеріали та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, екзаменаційні матеріали та білети, критерії оцінювання знань студентів, електронні версії посібників, програми педагогічної та асистентської практик.

Головними завданнями кафедри методики та практики викладання іноземної мови є:

 • забезпечення високоякісної підготовки спеціалістів з англійської мови як другої іноземної з кваліфікацією «Філолог, викладач двох мов та літератури / перекладач» або з кваліфікацією «Перекладач двох мов, викладач двох мов та літератури»;
 • викладання другої іноземної мови на однаковому рівні з першою мовою;
 • аналіз сучасної теорії і практики мовленнєвої підготовки майбутніх учителів / викладачів із подальшою апробацією сучасних методів навчання іноземним мовам у царині професійної мовленнєвої культури майбутнього фахівця;
 • професійна організація та проведення педагогічної практики студентів 4 курсу денного відділення та асистентської практики студентів 5 та 6 курсів денного та заочного відділень відповідно;
 • вивчення теоретичних засад формування у студентів іншомовної мовленнєвої компетенції та розробка шляхів удосконалення якості професійної мовленнєвої підготовки випускників вищої школи;
 • розробка моделей навчання студентів, де феномен мовленнєвої діяльності реалізується на теоретичному та практичному рівнях;
 • формування у студентів особистісного інтересу до феномену мови та іншомовної мовленнєвої культури;
 • здійснення підготовки студентів за заочною формою навчання до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр філології» із подальшою можливістю отримання наступного освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр»;
 • удосконалення рівня викладання дисциплін з розширенням їхньої спеціалізації;
 • проведення методичної роботи з питань вдосконалення методики викладання іноземної мови (у вищій школі, у середній школі), культури мовлення, актуальних проблем германістики, історії лінгвістичних вчень та літератури країни, мова якої вивчається, тощо;
 • проведення наукових розробок та їх втілення у практичну діяльність майбутніх викладачів та знавців мови з методики та дидактики вищої школи, основ формування професійних мовленнєвих умінь викладачів;
 • розробка проблем гендерних досліджень та політичного дискурсу, когнітивних моделей у вивченні мови та мовлення, аналізу дискурсу, соціолінгвістики, стилістики, лінгводидактики, прагмалінгвістики;
 • розробка сучасних технологій інтерактивного навчання, конструктивних вирішень конфліктів у системі освіти, фразеології, лінгвокультурології, дослідження концептів у різних видах дискурсів;
 • вивчення особливостей порівняльної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, нейролінгвістики, лінгвосинергетики, лінгвокультурології, теорії міжкультурної комунікації, медіалінгвістики та соціолінгвістики, аналізу дискурсу, стилістики, лінгводидактики;
 • розробка засобів інтенсифікації науково-дослідницької діяльності студентів та молодих науковців;
 • проведення міжнародних науково-методичних конференцій із підкресленням розмаїтості напрямків лінгвістики, педагогіки, методики, психології, лінгводидактики;
 • заохочення до міжнародних конференцій представників зарубіжних країн;
 • профорієнтаційна робота в школах міста та області з метою популяризації професії викладача та перекладача;
 • підготовка і публікація навчальних посібників і підручників, науково-методичної та іншої літератури.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: metodengl@karazin.ua