ПТУШКА Анастасія Сергіївна


·Завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови

·Доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук.

·Завідувач цикловою комісією 4 та 5 курсів кафедри методики та практики викладання іноземної мови (заочне відділення).

·Член Державних екзаменаційних комісій (денне та заочне відділення)

Освіта:

·2005 р. — закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (факультет іноземних мов, кафедра перекладу та англійської мови).

Викладає курси:

·курс практичної англійської мови для студентів 4 курсу (денне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (аспект – усна практика).

·курс практичної англійської мови для студентів 3 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (аспект – усна практика).

·курс практичної англійської мови для студентів 4 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (аспект – усна практика).

·курс практичної англійської мови для студентів 5 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (аспект – усна практика).

·лекційний теоретичний курс Спецкурс: Сучасні методики викладання іноземної мови.

·лекційний теоретичний курс Лінгвокраїнознавство.

·лекційний теоретичний курс Вступ до іноземної філології

·лекційний теоретичний курс Основи наукових досліджень

·лекційний теоретичний курс Спецкурс: Основні професійні методи викладання іноземної мови

Професійна кар’єра:

·2004-2005 рр. — старший лаборант кафедри перекладу та англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

·2005-2007 рр. — викладач кафедри перекладу та англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

·з 2007 р. — викладач кафедри методики та практики англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

·у 2008 р. — отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «германські мови»

·з 2009 р. — старший викладач кафедри методики та практики англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

·з 2010 р. — доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

·у 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри методики та практики викладання іноземної мови.

·з 2017 р. — завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Захищені дисертації:

·кандидатська «Об’єктивація гендерних стереотипів у текстах англомовних анекдотів» (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2008 р.).

Сфера наукових інтересів: когнітивна методологія у дослідженнях гумористичних текстів; гендерна лінгвістика; аналіз дискурсу; методика викладання іноземних мов.

Основні публікації:

1.Птушка А.С. Вербалізація концепту „жінка” у британському анекдоті // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2005. - № 667. - С. 116-119.

2.Птушка А.С. Ідеографія засобів вербалізації утилітарних концептів „чоловік” і „жінка” (на матеріалі британського анекдоту). Новітня Філологія: Журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. - № 3 (23). – С. 39-47.

3.Птушка А.С. Кваліфікативна функція гендерно маркованих атрибутивних словосполучень у тексті британського анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2006. - № 725. - С. 134-136.

4.Птушка А.С. Вербалізація концептів „чоловік” та „жінка” у британському анекдоті // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: тези доповідей. - Донецьк: Норд Комп’ютер, 2006. Ч.2. - С. 74-75.

5.Птушка А.С. Ідеографічний аналіз засобів вербалізації концептів „чоловік” і „жінка” у британському анекдоті // Сучасна англістика: стереотипність та творчість: тези доповідей. - Харків: Торсінг Плюс, 2006. - С. 28-30.

6.Птушка А.С. Структурно-композиційна класифікація текстотипів англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2007. - № 772. - С. 122-125.

7.Птушка А.С. Взаємодія експлікації та імплікації в об’єктивації гендерних стереотипів у тексті англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2007. - № 782. - С. 57-59.

8.Птушка А.С. Порушення лінгвостилістичних норм як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ЖТ, 2008. - №37. – С. 226-229.

9.Птушка А.С. Експліцитні та імпліцитні смисли у тексті англомовного анекдоту // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 231-232.

10.Птушка А.С. Невідповідність чоловіка й жінки утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2009. - № 866. – С. 64-69.

11.Птушка А.С. Невідповідність чоловіка й жінки утилітарним нормам орієнтованим на інтереси індивіда (на матеріалі британського анекдоту) // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали II Всеукраїнської науково-методичної конференції: тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2009. - С. 99-100.

12.Птушка А.С. Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2010. - № 928. - С. 138-143.

13.Птушка А.С. Тест – найефективніший засіб контролю вивчення іноземної мови // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали II Всеукраїнської науково-методичної конференції: тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2010. - С. 145-146.

14.Птушка А.С., Дрипан М.Ю. Стереотипи жіночих та чоловічих соціальних ролей у тексті британського анекдоту // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – Вип.1. – С.32-37.

15.Птушка А.С., Бороздіна А.А. Структурні текстотипи анекдотів // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – Вип.1. – С.19-23.

16.Птушка А.С., Тихоненко Г.І. Ідеографічна параметризація концептів «чоловік» і «жінка» у тексті англомовного анекдоту // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – Вип.1. – С.105-110.

17.Птушка А.С. Основні правила конспектування лекцій // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Мат-ли ІV Міжнарод. наук.-метод. конф: тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. – С. 147-148.

18.Птушка А.С. Невідповідність жінок морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ЖТ, 2011. - №56. – С. 165-169.

19.Птушка А.С. Невідповідність чоловіка й жінки морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2011. - № 953. - С. 130-135.

20.Птушка А.С. Тестова методика навчання читанню // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. - № 972. – С. 189-193.

21.Птушка А.С. Методика перекладу англійських текстів на українську мову та труднощі їх перекладу // Наукові записки кафедри педагогіки Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2011. - № 27 (випуск). – С. 163-169.

22.Птушка А.С., Шумілова Ю.В. Об’єктивація образу жінки у тексті англомовного анекдоту // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. – Вип.2. – С.130-135.

23.Птушка А.С., Коваленко Є.В. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень про природно-естетичні характеристики чоловіка та жінки // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Кара-зіна. – 2011. – Вип.2. – С. 60-65.

24.Птушка А.С. Невідповідність жінок морально-етичним нормам, орієнтованим на інтереси соціуму у тексті англомовного анекдоту // Тези XI Міжнародної наукової конференції. – Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей. – Харків. – 2012. – С. 231-232.

25.Птушка А.С. Методика перекладу англійських текстів // II Міжнародна конференція: Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – С. 118-119.

26.Птушка А.С. Загальні методичні характеристики рольової гри при навчанні спілкуванню на іноземній мові // Наукові записки кафедри педагогіки Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2012. - № 28 (випуск). – С. 245-250.

27.Птушка А.С. Методика використання рольової гри у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. - № 1003. – С. 154-159.

28.Птушка А.С. Рольова гра при навчанні спілкуванню на іноземній мові //ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»: тези доповідей. – 2012. – С. 162-164.

29.Птушка А.С. Методика тестового контролю у вивченні іноземної мови у середніх загальноосвітніх закладах як наукова проблема // ХНПУ імені Г.С. Сковороди, №38. – 2012. – С. 114-119.

30.Птушка А.С., Журавчак Г.М. Концепт «жінка» у тексті британської казки // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Вип.3. – С.130-135.

31.Птушка А.С., Кузаєва М.Е. Лексичні одиниці, що відбивають роль жінки в суспільстві // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Вип.3. – С.130-135.

32.Птушка А.С., Рибянець Л.О. Мовний сексизм у феміністській інтерпретації // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Вип.3. – С.130-135.

33.Птушка А.С., Самсоненко Г.І. Вербалізація концептів «чоловік» та «жінка» у текстах британських народних казок // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Вип.3. – С.130-135.

34.Птушка А.С. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури про економічне підґрунтя міжособистісних ролей чоловік і дружина у тексті англомовного анекдоту // Вісник Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2013. - № 1051. – С. 93-98.

35.Птушка А.С. Використання тестового контролю в ході вивчення іноземної мови // ХНУ імені В.Н. Каразіна. «ІІI міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»: тези доповідей, 2013. – С. 140-141.

36.Птушка А.С. Використання Інтернету на занятті з англійської мови //ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», VI міжнародна науково-методична конференція: тези доповідей. – 2013. - С. 136-137.

37.Птушка А.С., Чубата О.М. Морально-етичні норми у тексті британського анекдоту // Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 4. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 259-264. – 300с.

38.Птушка А.С., Кисличенко О.А Навчання усного мовлення студентів внз (на матеріалі теми “мистецтво”) // Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 4. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 116-121. – 300с.

39.Птушка А.С., Ільговська Ю.В. Гендерні стереотипи крізь призму англійських та українських прислів’їв //Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 4. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С102-108. – 300с.

40.Птушка А.С., Ступєнькова Т.В. Займенникі в узагальненому значенні (на матеріалі британської публіцистиці) // Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 4. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 238-244. – 300с.

41.Птушка А.С., Амберова О.Б. Гендерний концепт “жінка” в англійскій ментальності // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 13-15. – 106 с.

42.Птушка А.С., Багацька Ю.В. Жінка в розважальному англомовному дискурсі // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 15-17. – 106 с.

43.Птушка А.С., Кравченко С.В. Позитивні стратегії ввічливості у сучасній англійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 48-49. – 106 с.

44.Птушка А.С., Гринько А.М. Негативні стратегії ввічливості у сучасній англійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 28-30. – 106 с.

45.Птушка А.С., Бормот Т.Г. Образ жінки в англомовному публіцистичному дискурсі // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 19-21. – 106 с.

46.Птушка А.С. Невідповідність жінок утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. - № 2 (74). – С. 160-163.

47.Птушка А.С. Гендерна вербалізація (на матеріалі британського анекдоту): «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»: тези доповідей // Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. - Частина 2 – С. 70-71.

48.Птушка А.С. Подолання неуспішності студентів //ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», VII міжнародна науково-методична конференція: тези доповідей. - 2014. - С. 119-120.

49.Птушка А.С., Шаповал К.Д. Заперечення в сучасній англійській мові // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 5. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 255-260. – 276 с.

50.Птушка А.С., Фролова А.В. Перебиви в мовленні статей в англійській мові // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 5. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 237-242. – 276 с.

51.Птушка А.С., Саєнко П.П. Розходження в англійській мові чоловіків і жінок // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 5. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 208-213. – 276 с.

52.Птушка А.С., Мітяєва М.С. Сексизм на матеріалі англомовної реклами // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 5. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 160-165. – 276 с.

53.Птушка А.С., Погодін А.Є. Огляд заперечення в середньоанглійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 47-50. – 76 с.

54.Птушка А.С., Кудінов А.І. Місце заперечення в давньоанглійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 22-24. – 76 с.

55.Птушка А.С., Мальцева С.О. Мовленнєва поведінка чоловіків і жінок (на матеріалі англійської мови) // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 28-30. – 76 с.

56.Птушка А.С., Груна М.Р. Сексизм в агентній лексиці // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 12-13. – 76 с.

57.Птушка А.С., Пустовіт Д.О. Україномовна та англомовна рекламна продукція // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 53-54. – 76 с.

58.Птушка А.С., Бесєдіна Є.І. Заперечення в реченні в ранньоновоанглійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 8-10. – 76 с.

59.Птушка А.С., Титаренко Є. А. Основний ряд концепцій заперечення в англійській мові на основі англійських прислів’їв // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 64-65. – 76 с.

60.Птушка А.С., Журавель Г.О. Еволюція гендерних маркерів (на матеріалі англійської мови) // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 15-17. – 76 с.

61.Птушка А.С., Захаркіна Н.В. Жінка як складова суспільства: гендерна проблематика // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 17-18. – 76 с.

62.Птушка А.С., Федорченко К.В. Навчання діалогічному мовленню за допомогою рольової гри // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 67-69. – 76 с.

63.Птушка А.С. Основні правила конспектування лекцій у вузах // Наукові записки кафедри педагогіки Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2015. - № 38 (випуск). – С. 223-228.

64.Птушка А.С., Гришаєв Е.І. Розгортання аргументації в публіцистичному тексті // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 6. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 83-89. – 308 с.

65.Птушка А.С., Лисюк О.П. Комунікативний аспект організації публіцистичного тексту // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 6. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 163-170. – 308 с.

66.Птушка А.С., Нікешина В.Б. Гендерна типологія чоловік-дружина (на матеріалі британських та українських анекдотів) // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 6. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 207-212. – 308 с.

67.Птушка А.С. Рольова гра у навчанні діалогічному мовленню учнів на уроках англійської мови // «V міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»:тези доповідей. - ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015 – С. 109-110.

68.Птушка А.С. Використання інтернету на заняттях з іноземної мови // II Всеукраїнська науково-практична заочна інтернет-конференція з міжнародною участю „Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури”, 24 лютого 2016 року, м. Острог. –2016. –№ 60 (випуск), С. 58-59.

69.Птушка А.С. Тест – один з найефективніших засобів контролю в навчанні іноземної мови // VІІІ Міжнародна науково-методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 22 квітня 2016, м. Харків, 2016. – С. 98-99.

70.Птушка А.С., Зінченко Г.М. Маскулінність і фемінність як дві основні категорії гендерних досліджень // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 152-156. – 344 с.

71.Птушка А.С., Кірдан І.К. Соціальна диференціація та створення нових іменників жіночого роду // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 168-173. – 344 с.

72.Птушка А.С., Ярошенко-Зімарєва О. М. Основні помилкові уявлення про гендер // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 337-341. – 344 с.

73.Птушка А.С., Сахнюк А.О. Характеристика мовленнєвого акту заперечення/згоди// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 293-298. – 344 с.

74.Птушка А.С., Нонка М.А. Жіночий стиль спілкування// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 259-264. – 344 с.

75.Птушка А.С., Зайцев С.В. Поширені й непоширені заперечення // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 141-146. – 344 с.

76.Птушка А.С., Погребняк Д.С. Заперечна відповідь та соціальний статус мовця // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 275-279. – 344 с.

77.Птушка А.С., Трембак К.О. Ввічливість за принципами спілкування в суспільстві // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 307-312. – 344 с.

78.Птушка А.С., Ефремова О.В. Особливості перекладу власних імен в романах Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер» // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 130-135. – 344 с.

79.Птушка А.С. Використання інтернету на заняттях з іноземної мови // II Всеукраїнська науково-практична заочна інтернет-конференція з міжнародною участю „Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури”, 24 лютого 2016 року, м. Острог. - 2016. - № 60 (випуск). – С. 58-59.

80.Птушка А.С. Невідповідність чоловіків утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту // Вісник Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2017. - № 85. – С. 128-131.

81.Птушка А.С. Федоренко А.В. " Методика навчання читання за темою Fashion and Clothes" // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 8. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. С. 121-127. – 147 с.;

82.Птушка А.С. Аудирование на уроках английского языка. IX Міжнародній науково-методичній конференції:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 28 квітня 2017, С. 149-150

83.Птушка А.С.Трудности, возникающие при проведении аудированияна уроках английского языка. X Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 20 квітня 2018

84.Птушка А.С., Корж Т.К. Специфіка образа «жінки» в англійській ментальсті // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 1 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

85.Птушка А.С., Іванюк Д.В. Іронія оповідача у тексті сатиричного роману // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

86.Птушка А.С., Козир Є.В. Гендерні стереотипи в англійській мові // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

87.Птушка А.С., Котляревська О.В. Формули згоди/незгоди як прошарок фразеологічних одиниць // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

88.Птушка А.С., Кривоногова А.О. Стереотипні уявлення про природно-естетичні характеристики чоловіка та жінки // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

89.Птушка А.С., Фельдштейн Л.І. Семантичний склад формул згоди та незгоди // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

90.Птушка А.С., Черкашина Л.В.. Особливості британського гумору// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 10., частина 1 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

91.Птушка А.С., Черкашина Л.В.. Особливості британського гумору// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 10., частина 1 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

92.Птушка А.С.Гендерно-марковані атрибутивні словосполучення у тексті британського анекдоту// Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018,«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю. 02.02.2018р. С.141-142.

93.Птушка А.С. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень про міжособистісні ролі теща та зять у тексті англомовного анекдоту// Вісник Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2019. - № 89. – С. 18-23.

94.Птушка А.С. Трудности, возникающие при проведении аудирования на уроках английского языка. X Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 20 квітня 2018, С. 158-160

95.Птушка А.С. Структурні текстотипи англомовного анекдоту // Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Тези доповідей XVIII наукової конференції з міжнародною участю. 01. лютого.2019р. C. 139-141

96.Птушка А.С., Танкіна І.О. Формули згоди/незгоди як реактивні репліки у діалозі. XI Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 18 квітня 2019, С. 119-121.

97.Птушка А.С., Левчук С.М. Виникненя гендерних досліджень як наукового напряму у британському анектоді// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 10., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019.

98.Птушка А.С., Сірик Т.Ю. Англомовний анекдот в системі гумористичних жанрів// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 10., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019.

Участь у конференціях:

1.ХНУ, 17 травня, 2005. IV Міжнародна студентська наукова конференція: «Іноземна філологія. Пошук молодих».

2.Донецьк, 1-3 лютого, 2006. IV Міжвузівська конференція молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур».

3.ХНУ, 3 лютого, 2006. Міжвузівська наукова конференція «Лінгвістика. Методика. Переклад».

4.ХНУ, 16 травня, 2006. IВсеукраїнський науковий форум «Сучасна англістика: стереотипність і творчість».

5.ХНУ, 5 лютого, 2008.VIIВсеукраїнська наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація».

6.Житомир, 13 травня, 2008. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу».

7.ХНУ, 19 листопада, 2009.IIВсеукраїнська науково методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі».

8.ХНУ, 23 листопада, 2010.IIIВсеукраїнська науково методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі».

9.Житомир, 13 травня, 2011.Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу».

10.Основні правила конспектування лекцій, ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», 23.11.2011.

11.Невідповідність жінок морально-етичним нормам, орієнтованим на інтереси соціуму у тексті англомовного анекдоту// Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». 03 лютого 2012.

12.Методика перекладу англійських текстів// ХНУ імені В.Н. Каразіна, «ІІ міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 23.03.2012.

13.ХНУ, 23 листопада, 2012.IIIВсеукраїнська науково методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі».

14.Використання тестового контролю в ході вивчення іноземної мови // ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. «ІІI міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 12.04.2013.

15.ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», VI міжнародна науково-методична конференція,21 листопада 2013 року.

16.07.02.2014. Гендерна вербалізація (на матеріалі британського анекдоту) // Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація».

17.Житомир, 16 травня, 2014. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу».

18.ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», VII міжнародна науково-методична конференція,20 листопада 2014 року.

19.Рольова гра у навчанні діалогічному мовленню учнів на уроках англійської мови // ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. «V міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 17.04.2015.

20.VІІІ Міжнародна науково-методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 22.04.2016.

21.II Всеукраїнська науково-практична заочна інтернет-конференція з міжнародною участю „Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури”. 24 лютого 2016.

22.Тест – один з найефективніших засобів контролюв навчанні іноземної мови. VІІІ Міжнародній науково-методичній конференції: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 22 квітня 2016, С. 98-99

23.Аудирование на уроках английского языка. IX Міжнародній науково-методичній конференції:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 28 квітня 2017, С. 149-150

24.Гендерно-марковані атрибутивні словосполучення у тексті британського анекдоту// Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». 02.02.2018р. Тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю.

25.Трудности, возникающие при проведении аудированияна уроках английского языка. X Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 20 квітня 2018.

26.Структурні текстотипи англомовного анекдоту // Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Тези доповідей XVIII наукової конференції з міжнародною участю. 01. лютого.2019р.

27.Формули згоди/незгоди як реактивні репліки у діалозі. XI Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 18 квітня 2019, С. 119-121.

28.ХНУ імені В.Н. Каразіна І Студентська конференція «Молоді фахівці – майбутнє науки», 22 листопада 2018.

29.ХНУ імені В.Н. Каразіна ІІ Студентська конференція «Молоді фахівці – майбутнє науки», 03 травня 2019.

Посібники:

1.Птушка А.С., Свердлова І.О. YouandYourLife (workandleisure) : навчальний посібник з усної практики для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 3 / І.О. Свердлова, А.С. Птушка, – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 212 с.

2.Птушка А.С., Свердлова І.О. You and Your Life = Людина та світ довкола. Ч. 1. : навч. посіб. / А.С. Птушка., І.О. Свердлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 152 с. (навчально-методичний посібник з грифом МОН). (Посібник було подано на 12-ту виставку-конкурс навчальної літератури в ХНУ імені В.Н. Каразіна та одержано диплом за цей посібник)

3.Птушка А.С., Свердлова І.О. You and Your Life (the world around you) : навчальний посібник з усної практики для студентів 5 курсу заочної форми навчання (друга освіта) факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 2 / А.С. Птушка., І.О. Свердлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 164 с. (навчально-методичний посібник з грифом МОН).

4.А.С. Птушка, С.Г. Мащенко, І.О. Свердлова, П.Т. Гусєва, І.Ю. Скрипник, Т.М. Рашевська, Я.В. Долгополова, В.С. Кузьміна, С.І. Сотнікова, О.Є. Дробязко, Г.М. Золотарьова. Посібник з педагогічної практики для студентів факультету іноземних мов. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 100 с.

Програми:

·курс практичної англійської мови для студентів 3 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови

·курс практичної англійської мови для студентів 4 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови

·курс практичної англійської мови для студентів 5 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови.

·лекційний теоретичний курс Спецкурс: Сучасні методики викладання іноземної мови.

·лекційний теоретичний курс Лінгвокраїнознавство.

·лекційний теоретичний курс Вступ до іноземної філології

·лекційний теоретичний курс Основи наукових досліджень

·лекційний теоретичний курс Основні професійні методи викладання іноземної мови

·асистентська практика (денне відділення)

·асистентська практика (заочне відділення)

·переддипломна практика (заочне відділення)