Аспірантура і докторантура


Підготовка фахівців освітнього рівня доктор філософії за спеціальністю 035 «Філологія»:

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна зі спеціальності філологія (спеціалізації: українська мова, російська мова, українська література, російська література, германські мови, література зарубіжних країн, перекладознавство)

Навчальний план

Пояснювальна записка до навчального плану

Кадрове забезпечення

Інформаційне забезпечення

Робочі програми навчальних дисциплін

Анотації до навчальних дисциплін

Науково-методичні комплекси


ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Іноземна мова для аспірантів"

Англійська мова (313 KB)

Французька мова (10,1 Мб)


Програми вступних екзаменів

ПРОГРАМА фахових випробувань для вступу до аспірантури факультету іноземних мов (англійська / німецька мова)

Програма вступних екзаменів з англійської мови

Програма вступних екзаменів з німецької мови

Програма вступних екзаменів з французької мови


На факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна діє спеціалізована вчена рада Д 64.051.27 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" (Наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014).

Потенційні наукові керівники:

За останні роки у Спеціалізованій вченій раді було захищено:

  • 2003 рік — 6 дисертацій;
  • 2004 рік — 12 дисертацій;
  • 2005 рік — 3 дисертації;
  • 2006 рік — 12 дисертацій;
  • 2007 рік — 16 дисертацій;
  • 2008 рік — 9 дисертацій;
  • 2009 рік — 16 дисертацій та одна дисертація переатестована:
  • 2011 рік — 22 дисертації;
  • 2012 рік — 8 дисертацій.