СКРИПНІК Ірина Юріївна


Доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук

Освіта:

  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ), диплом з відзнакою

Захищені дисертації:

  • Кандидатська: «Соматичні фразеологізми із значенням інтерперсональних відносин: структурно-семантичні та функціональні характеристики» (2009 р.)

Професійна кар’єра:

  • 2007-2009 рр. – викладач кафедри методики та практики англійської мови, факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна;
  • 2009-2011 рр. – старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови ХНУ імені В.Н. Каразіна;
  • 2011 р. по теп.час – доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мовиХНУ імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів:

фразеологія, методика викладання іноземних мов.

Курси, що викладає:

  • Курс практичної англійської мови для студентів 5 та 6 курсів (денне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (граматика та аналітичне читання);
  • Зіставна фразеологія для студентів 6 курсів (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови

Основні публікації:

Статті:

1. Скрипнік І.Ю. Інтертекстуальність як засіб стилістичного збагачення тексту // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць / За ред. В.Т. Сулима, С.Н. Денисенко. Ч. 1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 351-353

2. Скрыпник И.Ю. Оценочный компонент в семантике соматических фразеологизмов со значением интерперсональных отношений. – Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород : ТзОВ Папірус-Ф, 2008. – № 6. – С. 356-360.

3. Скрипнік І.Ю. Національна специфіка семантики тематичної групи «інтерперсональні відносини» в англійській та українській мовах (на матеріалі соматичної фразеології) / Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. – Филология. Социальные коммуникации. – Том 22 (61), № 4 (1). – Симферополь, 2009. – С. 255-261.

4. Скрипнік І.Ю. Ідеографічні характеристики соматичної фразеології англійської та української мов – Волинській національний університет імені Л.Українки. – Філологічні науки. – № 9. – Луцьк, 2010. – С. 389-392.

5. Скрипнік І.Ю. Національні відзнаки паремій, що характеризують весілля та його традиції (на матеріалі української, англійської та італійської мов) – Вісник Харківського національного університету – Харків. – 2010. – № 930. – С. 77-81

6. Skrypnik I. Interpersonal relationships in Ukrainian and English: similarities and discrepancies (on the material of the somatic phraseological units). / Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation. Ed. A. Pamies, D. Dobrovol’skij. – Band 27. – Schneider Verlag Hohengehren. – 2011. – p. 173-178.

7. Скрипнік І.Ю. Домашнє читання у сучасній системі освіти // Наукові записки кафедри педагогіки. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Випуск XXVIII. – Частина 2. – С. 175-184.

8. Скрипнік І.Ю. Родинні цінності у дзеркалі паремій: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1002. – Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 69. – С. 118–123

9. Скрипнік І.Ю. Паремії як один із засобів мовного відображення менталітету (на матеріалі української та англійської (американській варіант) мов) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія Філологічні науки. – 2013 – Вип. 116. – С. 490-495.

10. Скрипнік І.Ю. Етнічний стереотип як складова національної ідентичності / І.Ю. Скрипнік // Науково-практичний журнал Одеський Лінгвістичний Вісник. – 2015 – Вип. 6. – Том 2. – С. 85-88.

Участь у наукових конференціях

1. Скрипнік І.Ю Мовне втілення етнічних стереотипів / І.Ю. Скрипнік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі», 25-26 квітня 2014 року. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС». – С. 120-123.

2. Скрипнік І.Ю. Формування лінгвокультурологічної компетенції студентів на заняттях з домашнього читання / І.Ю. Скрипнік // Матеріали IV міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 25 квітня 2014 року. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – С. 148-149.

3. Скрипнік І.Ю., Черниш Т.В. Деякі аспекти викладання домашнього читання / І.Ю. Скрипнік, Т.В. Черниш // Матеріали VII науково-методичної конференції з міжнародною участю, 20 листопада 2014 року. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – С. 135-136.

4. Скрипнік І.Ю. Національні мовні варіанти: перспективи дослідження / І.Ю. Скрипнік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нове у філології сучасного світу», 12-13 червня 2015, Львів: «Логос», С. 108-111.

5. Скрыпник И.Ю., Черныш Т.В. Презентация как способ обучения иноязычному профессионально ориентированному говорению / Скрыпник И.Ю., Черныш Т.В. // Матеріали V міжнародної конференції "Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ", 17 квітня 2015, Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, С. 123-124.

6. Скрыпник И.Ю., Шамаева Ю.Ю. Когнитивно-дискурсивный подход к формированию межкультурной коммуникативной компетенции: лингводидактический аспект / И.Ю. Скрыпник, Ю.Ю. Шамаева // матеріали XVнаукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови», 5 лютого 2016 року – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016 – С. 184-185.

7. Скрипнік І.Ю., Шамаєва Ю.Ю. Фразові дієслова у системі навчання англійської мови / І.Ю. Скрипнік, Ю.Ю. Шамаєва // Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. – С. 199-201

Навчально-методичні посібники

1. Огнівенко З.Г., Скрипнік І.Ю., Черниш Т.В. Readingforpleasure / Навчальні матеріали з розвитку навичок читання й усного мовлення. – Харків: ХНУ. – 2006. – 118 с.

2. ОгнівенкоЗ.Г., СкрипнікІ.Ю., ЧернишТ.В. Born to be famous. Outstanding women of Great Britain / Навчальнийпосібник. – Харків. – 2008. – 220 с.

3. Скрипнік І.Ю., Фещенко О.В. Велика Британія. США. Україна / навчальний посібник з усної практики для студентів старших курсів факультету іноземних мов. – Харків: ХНУ. – 2011. – 132 с.

4. Рашевська Т.М., Скрипнік І.Ю., Шамаєва Ю.Ю., Фещенко О.В. Music. Cinema. Theatre. / навчальний посібник з усної практики для студентів старших курсів факультету іноземних мов. – Харків: ХНУ. – 2011.

5. Свердлова І.О., Скрипнік І.Ю. Englishverbalsincontext – Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов (гриф МОН України). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 152 с.

6. Черниш Т. В., Скрипнік І.Ю. English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого курсу денної та заочної форми навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 212 с.

7. Свердлова І.О., Рябих М.В., Скрипнік І.Ю., Рябих Л.М., Рубцова М.А., Рашевська Т.М. «ModalityinPatterns» – навчальний посібник із граматики. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 168 с.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: iryna.skrypnik@karazin.ua