СКРИПНІК Ірина Юріївна


Доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук

Освіта:

  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ), диплом з відзнакою

Захищені дисертації:

  • Кандидатська: «Соматичні фразеологізми із значенням інтерперсональних відносин: структурно-семантичні та функціональні характеристики» (2009 р.)

Професійна кар’єра:

  • 2007-2009 рр. – викладач кафедри методики та практики англійської мови, факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна;
  • 2009-2011 рр. – старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови ХНУ імені В.Н. Каразіна;
  • 2011 р. по теп.час – доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мовиХНУ імені В.Н. Каразіна.
  • 2017 – міжнародна кваліфікація CELTA

Сфера наукових інтересів:

фразеологія, методика викладання іноземних мов.

Курси, що викладає:

  • Курс практичної англійської мови для студентів 5 та 6 курсів (денне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (граматика та аналітичне читання);
  • Зіставна фразеологія для студентів 6 курсів (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови

Основні публікації:

Статті:

1. Скрипнік І.Ю. Інтертекстуальність як засіб стилістичного збагачення тексту // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць / За ред. В.Т. Сулима, С.Н. Денисенко. Ч. 1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 351-353

2. Скрыпник И.Ю. Оценочный компонент в семантике соматических фразеологизмов со значением интерперсональных отношений. – Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород : ТзОВ Папірус-Ф, 2008. – № 6. – С. 356-360.

3. Скрипнік І.Ю. Національна специфіка семантики тематичної групи «інтерперсональні відносини» в англійській та українській мовах (на матеріалі соматичної фразеології) / Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. – Филология. Социальные коммуникации. – Том 22 (61), № 4 (1). – Симферополь, 2009. – С. 255-261.

4. Скрипнік І.Ю. Ідеографічні характеристики соматичної фразеології англійської та української мов – Волинській національний університет імені Л.Українки. – Філологічні науки. – № 9. – Луцьк, 2010. – С. 389-392.

5. Скрипнік І.Ю. Національні відзнаки паремій, що характеризують весілля та його традиції (на матеріалі української, англійської та італійської мов) – Вісник Харківського національного університету – Харків. – 2010. – № 930. – С. 77-81

6. Skrypnik I. Interpersonal relationships in Ukrainian and English: similarities and discrepancies (on the material of the somatic phraseological units). / Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation. Ed. A. Pamies, D. Dobrovol’skij. – Band 27. – Schneider Verlag Hohengehren. – 2011. – p. 173-178.

7. Скрипнік І.Ю. Домашнє читання у сучасній системі освіти // Наукові записки кафедри педагогіки. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Випуск XXVIII. – Частина 2. – С. 175-184.

8. Скрипнік І.Ю. Родинні цінності у дзеркалі паремій: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1002. – Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 69. – С. 118–123

9. Скрипнік І.Ю. Паремії як один із засобів мовного відображення менталітету (на матеріалі української та англійської (американській варіант) мов) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія Філологічні науки. – 2013 – Вип. 116. – С. 490-495.

10. Скрипнік І.Ю. Етнічний стереотип як складова національної ідентичності / І.Ю. Скрипнік // Науково-практичний журнал Одеський Лінгвістичний Вісник. – 2015 – Вип. 6. – Том 2. – С. 85-88.

Участь у наукових конференціях

1. Скрипнік І.Ю Мовне втілення етнічних стереотипів / І.Ю. Скрипнік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі», 25-26 квітня 2014 року. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС». – С. 120-123.

2. Скрипнік І.Ю. Формування лінгвокультурологічної компетенції студентів на заняттях з домашнього читання / І.Ю. Скрипнік // Матеріали IV міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 25 квітня 2014 року. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – С. 148-149.

3. Скрипнік І.Ю., Черниш Т.В. Деякі аспекти викладання домашнього читання / І.Ю. Скрипнік, Т.В. Черниш // Матеріали VII науково-методичної конференції з міжнародною участю, 20 листопада 2014 року. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – С. 135-136.

4. Скрипнік І.Ю. Національні мовні варіанти: перспективи дослідження / І.Ю. Скрипнік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нове у філології сучасного світу», 12-13 червня 2015, Львів: «Логос», С. 108-111.

5. Скрыпник И.Ю., Черныш Т.В. Презентация как способ обучения иноязычному профессионально ориентированному говорению / Скрыпник И.Ю., Черныш Т.В. // Матеріали V міжнародної конференції "Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ", 17 квітня 2015, Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, С. 123-124.

6. Скрыпник И.Ю., Шамаева Ю.Ю. Когнитивно-дискурсивный подход к формированию межкультурной коммуникативной компетенции: лингводидактический аспект / И.Ю. Скрыпник, Ю.Ю. Шамаева // матеріали XVнаукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови», 5 лютого 2016 року – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016 – С. 184-185.

7. Скрипнік І.Ю., Шамаєва Ю.Ю. Фразові дієслова у системі навчання англійської мови / І.Ю. Скрипнік, Ю.Ю. Шамаєва // Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. – С. 199-201

Тези доповідей:

1. Скрипнік І.Ю., Шамаєва Ю.Ю. Розвиток емоційного інтелекту через навчання фразеології. «Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал»: матеріали VII Міжнародного наукового форуму. (Харків, 23 листопада, 2016). Харків, 2016. С. 72—74.

2. Скрипнік І. Ю., Шамаєва Ю. Ю. Проблема ассиметрии полушарий головного мозга: функционально-когнитивный аспект лингводидактики. «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»: матеріали X міжнародної науково–методичної конференції. (Харків, 20 квітня 2018). Харків, 2018. С.190—192

3. Скрипнік І. Ю., Шамаєва Ю. Ю. Полімодальність категорії ЕМОЦІЇ як матрична множинність оцінних інтерпретацій. «Сучасна германістика: наукові дискусії»: матеріали VIII Міжнародного наукового форуму. (Харків, 23 жовтня 2018). Харків, 2018. С. 126—128.

4. Скрипнік І.Ю., Шамаєва Ю.Ю. Нові підходи до вивчення фразеології. «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»: матеріали XVIII наукової конференції з міжнародною участю. (Харків, 1 лютого 2019). Харків, 2019. С. 151—153.

5. SkrypnikI.Iu., ShamaievaIu.Iu. EmotionalintelligencedevelopmentinTEFL/TESL: anecolinguodidacticdimension. «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»: матеріали ХІ Міжнародної науково-метод. конференції. (Харків, 18 квітня 2019). Харків, 2019. P. 142—144

Навчально-методичні посібники

1. Огнівенко З.Г., Скрипнік І.Ю., Черниш Т.В. Readingforpleasure / Навчальні матеріали з розвитку навичок читання й усного мовлення. – Харків: ХНУ. – 2006. – 118 с.

2. ОгнівенкоЗ.Г., СкрипнікІ.Ю., ЧернишТ.В. Born to be famous. Outstanding women of Great Britain / Навчальнийпосібник. – Харків. – 2008. – 220 с.

3. Скрипнік І.Ю., Фещенко О.В. Велика Британія. США. Україна / навчальний посібник з усної практики для студентів старших курсів факультету іноземних мов. – Харків: ХНУ. – 2011. – 132 с.

4. Рашевська Т.М., Скрипнік І.Ю., Шамаєва Ю.Ю., Фещенко О.В. Music. Cinema. Theatre. / навчальний посібник з усної практики для студентів старших курсів факультету іноземних мов. – Харків: ХНУ. – 2011.

5. Свердлова І.О., Скрипнік І.Ю. Englishverbalsincontext – Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов (гриф МОН України). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 152 с.

6. Черниш Т. В., Скрипнік І.Ю. English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого курсу денної та заочної форми навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 212 с.

7. Свердлова І.О., Рябих М.В., Скрипнік І.Ю., Рябих Л.М., Рубцова М.А., Рашевська Т.М. «ModalityinPatterns» – навчальний посібник із граматики. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 168 с.

8. Свердлова І.О., Скрипнік І.Ю., Набокова І.Ю. CompleteGuidetotheEnglishArticle: навчальний посібник з граматики, Харків, 2018. 132 с.

9. Черниш Т. В., Скрипнік І.Ю. EnglishforPsychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого та другого курсів денної та заочної форми навчання факультету психології, Харків, 2018. 384 с.

10. Меркантіні С., Скрипнік І.Ю. Dire, fare, baciare... Parlare, scrivere, tradurre con il cinema italiano. Adesso tocca a te!: навчальний посібник, Харків, 2019. 148 с.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: iryna.skrypnik@karazin.ua