Вчена рада

До складу вченої ради факультету входять за посадами:

1) декан;

2) заступники декана;

3) завідувачі кафедри.

До складу вченої ради факультету входять:

1) керівник профспілкової організації працівників факультету;

2) керівник профспілкової організації студентів факультету;

3) студентський декан факультету.

До складу вченої ради факультету входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників та обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням зборів трудових колективів структурних підрозділів з числа професорів, докторів наук, докторів філософії, що визначаються вченою радою факультету. Виборні представники обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням зборів трудових колективів структурних підрозділів відповідно до квот, що визначаються вченою радою факультету. Крім того, до складу вченої ради факультету входять виборні представники з числа студентів відповідно до квоти, що визначається вченою радою факультету, а також виборний представник з числа аспірантів та докторантів.

Вчену раду очолює її голова, якого вчена рада обирає таємним голосуванням з числа своїх членів, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради. Підставою припинення повноважень голови є вихід із складу вченої ради.

Вчена рада обирає заступника голови вченої ради відкритим голосуванням за пропозицією голови вченої ради з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради. Підставою припинення повноважень заступника голови є вихід із складу вченої ради.

Голова вченої ради керує роботою вченої ради, організовує планування її роботи і контроль виконання її рішень, підписує рішення вченої ради.

Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка входить до складу вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою або її переведення на іншу посаду. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників факультету, є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою, письмова заява цієї особи на ім’я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником інших працівників факультету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза університетом, письмова заява цієї особи на ім’я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником з числа студентів, аспірантів, докторантів факультету, є відрахування цієї особи з університету, письмова заява на ім’я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання. Підставою для припинення членства у вченій раді факультету керівника виборного органу профспілкової організації працівників факультету, керівника виборного органу профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів факультету, студентського декана є їхнє переобрання, відрахування цієї особи з університету або розірвання трудових відносин з університетом.

Організація засідань вченої ради факультету.

Чергові засідання вченої ради відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік. План роботи вченої ради формує її голова на підставі пропозицій структурних підрозділів, методичної комісії, Студентської ради, виборного органу профспілкової організації працівників факультету, виборного органу профспілкової організації студентів факультету. План роботи вченої ради складають на новий навчальний рік і затверджують рішенням вченої ради на останньому засіданні попереднього навчального року. До плану роботи можна вносити корективи. Засідання вченої ради факультету вважають правомочними, якщо на ньому присутні не менш 2/3 складу ради. Веде засідання вченої ради факультету її голова, а в разі його відсутності – заступник голови. Організаційне забезпечення проведення засідань вченої ради факультету здійснює секретар вченої ради. Вчена рада факультету ухвалює рішення відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування проводять у випадках, передбачених нормативно-правовими актами або за рішенням вченої ради.

Вчена рада факультету:

 • визначає перспективи розвитку факультету;
 • вирішує питання організації освітнього процесу на факультеті;
 • визначає загальні напрями наукової діяльності факультету;
 • обирає таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана факультету;
 • рекомендує таємним голосуванням осіб на посади завідувачів кафедр та професорів;
 • узгоджує кандидатури заступників декана факультету;
 • розглядає, враховуючи позиції органів студентського самоврядування факультету, освітні програми та навчальні плани, а також рекомендує їх до затвердження вченій раді університету;
 • схвалює та подає на затвердження ректору (проректору за напрямом діяльності) робочі навчальні плани;
 • затверджує програми навчальних дисциплін;
 • рекомендує таємним голосуванням науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників до присвоєння їм вчених та почесних звань;
 • розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету положення про факультет та його кафедри;
 • розглядає звіти науково-педагогічних працівників;
 • вносить ректору обґрунтоване подання про дострокове розірвання контракту із завідувачем кафедри;
 • розглядає питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;
 • розглядає пропозиції про структуру факультету, його перейменування, реорганізацію та ліквідацію його структурних підрозділів;
 • рекомендує науково-дослідні роботи до включення до тематичного плану наукових досліджень та розробок університету;
 • затверджує звіти про науково-дослідні роботи;
 • розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету результати атестації наукових працівників;
 • надає рекомендації вступникам до докторантури для розгляду на засіданні вченої ради університету;
 • розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету теми докторських дисертацій;
 • затверджує теми та наукових керівників дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету кандидатури наукових консультантів докторських дисертацій;
 • розглядає звіти аспірантів та докторантів;
 • розглядає і рекомендує до надання грифів навчальні, наукові та інші видання;
 • заслуховує і затверджує звіти про діяльність спеціалізованих рад;
 • рекомендує проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
 • заслуховує підсумки науково-дослідних робіт факультету за рік;
 • розглядає інші питання, що відносяться до її компетенції і не суперечать Статуту університету.
 • Склад вченої ради факультету іноземних мов:

  Голова: ВІРОТЧЕНКО Світлана: к.філ.н., доцент, декан факультету іноземних мов;

  Секретар: ПЄШКОВА Ольга Геннадіївна, старший викладач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша;

  АВДЄЄНКО Ірина Миколаївна, к.пед.наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, виконуюча обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи;

  ОГІЄНКО Катерина: викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації; виконуюча обов’язки заступника декана з організаційно-виховної роботи;

  КОТОВА Анна Володимирівна, к.пед.наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, Голова Науково-методичної ради факультету;

  РУДНЄВА Ірина Станіславівна, к.пед.наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри романо-германської філології;

  ОНІЩЕНКО Наталія Анатоліївна, к.філ.наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології, виконуюча обов’язки заступника декана з наукової роботи;

  МОРОЗОВА Ірина Ігорівна, к.філ.наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови;

  ГУСЄВА Ганна Георгіївна, к.філ.наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування;

  МАТВІЙЧУК Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування, виконуюча обов’язки заступника декана з міжнародного співробітництва;

  ЛАХМОТОВА Юлія Валеріївна, к.пед.наук, виконуюча обов’язки завідувача кафедри східних мов та міжкультурної комунікації;

  РЕБРІЙ Олександр: д.філ.н., професор, завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша;

  ШЕВЧЕНКО Ірина: д.філ.н., професор, завідувачка кафедри ділової іноземної мови та перекладу;

  РУБЦОВ Ігор Вікторович, старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови, керівника профспілкової організації працівників факультету;

  ПАРАМОНОВ Богдан, аспірант кафедри романо-германської філології;

  ВОРОНІНА Анна, студентка ІІІ курсу, керівник Студентської ради;

  КЛИМЕНКО Ксенія, студентка ІІ курсу, керівник профспілкової організації студентів факультету;

  ОСТАНІН Ростислав, студент ІІІ курсу;

  САДОВА Софія, студентка ІV курсу.