Аспірантура і докторантура


Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки докторів філософії поширюється в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.

Фахівець рівня доктор філософії за спеціальністю філологія;

спеціалізації: германські мови, література зарубіжних країн, перекладознавство
галузь науки 035 - філологія освітнього рівня: III (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

кваліфікації:

доктор філософії у галузі філологія, спеціалізація – «германські мови», доктор філософії у галузі філологія, спеціалізація – «література зарубіжних країн»,

доктор філософії у галузі філологія, спеціалізація – «перекладознавство»

з узагальненим об'єктом діяльності: вища освіта, наука, перекладознавство, літературно-видавнича галузь, сфера державного управління.

Нормативний термін навчання (денна форма): чотири роки.

З метою забезпечення якості освітньої та наукової складових підготовки докторів філософії в аспірантурі передбачається впровадження і реалізація комплексної системи, що поєднує взаємопов'язану сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх елементів:

– публікація наукових статей з обраної проблематики дослідження, що відображають результати наукових пошуків аспіранта та написані згідно з вимогами ДАК України; публікація статей у провідних українських та зарубіжних виданнях, що включені до Міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, Іndех Сореrnісus, Web оf Sсіеnсе тощо) та мають високий імпакт-фактор, засвідчують відповідний рівень та актуальність виконаних досліджень;

– поглиблення теоретичних знань у галузі філологічних наук та набуття практичних навичок та вмінь під час вивчення навчальних дисциплін уможливлює підвищення якості власних наукових досліджень аспіранта, а також передбачає обов'язкові публікації тематичних статей за проблематикою його дослідження, що включають елементи дослідницьких та комунікаційних компетентностей, одержаних під час вивчення зазначених дисциплін тощо;

– проведення власних аналітичних досліджень є підґрунтям забезпечення якісної складової одержання наукових результатів, що будуть покладені в основу підготовки дисертації, зокрема при виконанні відповідного етапу комплексних науково-дослідних держбюджетних тем філологічного факультету;

– апробація результатів науково-дослідницької роботи під час проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій за відповідними тематиками, обговорення матеріалів дослідження на наукових та науково-методичних семінарах і круглих столах із залученням провідних фахівців зі спеціальності, опублікування тез виступів і написання статей за напрямом дисертаційної роботи (відповідно до чинних вимог, затверджених МОНУкраїни;

–зовнішнє рецензування і конкурсний відбір статей до друку, що здійснюють провідні фахові видання, у тому числі ті, що видаються в ХНУ ім. В.Н. Каразіна, а також наукові журнали, які включені до Міжнародних наукометричних базах даних, що забезпечує реалізацію принципів впровадження системи якісної перевірки наукового рівня виконаних досліджень, обґрунтованості зроблених висновків та авторських пропозицій щодо вирішення наявних проблем;

–перевірка наукових статей та дисертаційної роботи на наявність плагіату забезпечує дотримання стандартів і вимог щодо самостійності виконання наукового дослідження, індивідуального внеску у вирішення конкретної наукової задачі, а також у теоретичні і / або експериментальні результати, важливі для розвитку наукової галузі науки тощо;

– підготовка і захист звіту з асистентської педагогічної практики; підведення підсумків практики відбувається відкрито і оцінюєьтся з урахуванням своєчасності подання необхідних документів, якості підготовленого звіту, загального відзиву та результатів анкетування судентів. Підсумки асистентської педагогічної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на засіданнях Вченої ради філологічного факультету;

– проміжна та підсумкова атестації аспірантів. Під час вивчення навчальних дисциплін перевірка засвоєних знань і успішності аспірантів здійснюється із використанням рейтингової системи оцінювання. Підсумкова атестація передбачає прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії; присвоєння вченого звання доктор філософії за спеціальністю здійснює відповідна спеціалізована вчена рада університету;

–загальний позитивний висновок щодо дисертації засвідчує, що вона має теоретичну та практичну цінність, виконана на належному рівні, являє собою закінчене самостійне наукове дослідження, в якому одержано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу суттєвого значення для певної галузі науки; або в якому отримані нові науково обґрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

Результатами виконання ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю Філологія є присвоєння їм відповідної академічної кваліфікації згідно Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 за № 327. Враховуючи реальні потреби ринку праці, випускники аспірантури мають такі перспективи працевлаштування:

1.Посади асистента, викладача, доцента кафедри вищого навчального закладу (викладання теоретичних і практичних філологічних дисциплін).

2.Посади філолога-дослідника, філолога, літературознавця, перекладознавець, молодшого наукового та наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта науково-дослідницької установи, як-то: Інститути мови і літератури НАН України.

3.Посади редактора наукового, редактора літературного в літературно-видавничій галузі, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах та фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

4.Посада філолога-аналітика або перекладознавець в сфері професійної зайнятості у структурних підрозділах, що опікуються питаннями освіти, науки і культури, молоді, сім'ї, релігії тощо.

5.Посада консультанта і перекладознавець в апараті державної влади, виконкому в системі державного управління та місцевого самоврядування (Міністерства, відомства, державні адміністрації тощо), Державної служби зайнятості, Служби безпеки України тощо.


Підготовка фахівців освітнього рівня доктор філософії за спеціальністю 035 «Філологія»:

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зі спеціальності філологія (спеціалізації: українська мова, російська мова, українська література, російська література, германські мови, література зарубіжних країн, перекладознавство)

Робочі навчальні плани (2022-2023)

Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Документи керівника проектної групи

Додатки: Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток: Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Робочі програми навчальних дисциплін

Анотації до навчальних дисциплін

Науково-методичні комплекси