АВДЄЄНКО Ірина Миколаївна


       • Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування;

       • Заступник декана з науково-методичної роботи;

       • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2862-7131;

       • GOOGLE SCHOLAR:

       • https://scholar.google.com/citations?user=jwBOFn8AAAAJ&hl=uk

        • RESEARCH GATE:

        https://www.researchgate.net/profile/Avdieienko-Iryna

        Членство:

        • Вчена рада факультету іноземних мов;

        • Всеукраїнська асоціація з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО);

        • Всеукраїнська професійна асоціація викладачів англійської мови TESOL-Ukraine.

        • Комісія з прийому аспірантських іспитів з англійської мови;

        • Комісія з проведення вступного іспиту з англійської мови до магістратури.

        Освіта:

        • 2002 р. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, прикладна лінгвістика;

        • 2019 р. – стажування в університеті Коменського у Братиславі (Словаччина);

        • 2019 р. – підвищення кваліфікації у Варненському університеті менеджменту (Болгарія);

        • 2020 р. – підвищення кваліфікації у Тартуському університеті (Естонія) – дистанційно;

        • 2020 р. – підвищення кваліфікації в Інституті Науково-дослідного Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародної фундаціії науковців та освітян (Польща) – дистанційно.

        • 2021 р. – підвищення кваліфікації у Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) (Туреччина).

        Захищені дисертації:

        • Кандидатська «Розвиток культури здоров’я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу» (2016 р., науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бойчук Юрій Дмитрович)

        Професійна кар’єра:

        • з 2002 р. – методист вищої категорії

        • 2005–2012 рр. – викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

        • 2012–2016 рр. старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

        • з 2016–2022 рр. доцент кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

        • з 2022 р. – доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

        Викладає курси:

        • Практичний курс англійської мови для студентів юридичного факультету

        Сфера наукових інтересів:

        • методика викладання англійської мови на немовних факультетах, педагогіка, культура здоров’я


        Основні публікації:

        Колективна монографія:

        1. Авдєєнко І.М. Культура здоров’я студентів та середовищний підхід до її розвитку в умовах вищого навчального закладу / Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С.Г., 2017. С.289-293.

        2. Iryna M. Avdieienko, Anastasiya S. Ptushka, Oksana Yu. Bieliayeva. Lexico-semantic variants of stative verbs in continuous forms of modern English./ Contemporary Issues in Philology. Innovative Methods of Teaching Foreign Languages : monograph : in 2 vol. / edit. O. L. Ilienko ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Tesol-Ukraine. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2021. – Р.198-203


        Навчальні посібники:

        1. English for the Students of Chemistry: навчальний посібник / Л. Л. Ляшенко, І. С. Курсова, І. М. Авдєєнко. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 120 с.

        2. English for Geologists: навчальний посібник / Н. І. Черкашина, В. О. Ужик, І. М. Авдєєнко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 332 с. (з грифом МОН України)

        3. Preparation Tasks for Masters’ Exam: навчальний посібник / Н. І. Черкашина, І. М. Авдєєнко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. –128 с.

        4. English for Law Students: навчальний посібник / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 120 с.

        1. Get talking!-2: навчально-методичний посібник / за ред. Полоцької О.О. / Є.О. Червінко, Е.Ф. Бєляєва, Л.М. Зубкова, І.С. Холмогорцева, Д.В. Стрельченко, Ю.Ф. Шарун, І.М. Авдєєнко, І.А. Ткаля, Н.В. Бевз, Г.Г. Гусєва. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 172 c.


        Web of Science:

        1. Iryna Avdieienko Perspectives on Study Abroad Students through Passing FCE Test: Listening Problems / Kostikova I., Holubnycha L., Miasoiedova S., Moroz T., Ptushka A./ Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, Vol.12 (1). – Romania,2020. – P.120-134.

        2. Iryna Avdieienko, Anna Kotova, Victorya Serdyuk, , Olena Lenska, Orina Ivaniga. Integration of Content and Language Integrated Learning Elements in the Education of Nonlinguistic Specialty Students by Means of Information Technologies. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2021. Volume I. – P. 316–326.

        Фахові статті:

        1. Авдєєнко І. М. Сучасні підходи до розуміння поняття «культура здоров’я» / І. М. Авдєєнко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – С. 165–169.

        2. Авдєєнко І. М. Можливості гуманітарної підготовки студентів вищих навчальних закладів у вихованні культури здоров’я / І. М. Авдєєнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1. – С. 201–207.

        3. Авдєєнко І. М. Педагогічні засади формування валеологічного світогляду особистості / І. М. Авдєєнко // Вісник Черкаського нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – 2012. – № 37. – С. 14–18.

        4. Авдєєнко І. М. Суть та структура валеологічного світогляду студентської молоді / І. М. Авдєєнко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. – Вип. 34. – С. 15–23.

        5. Авдєєнко І. М. Педагогічні умови розвитку культури здоров’я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу / Ю. Д. Бойчук, І. М. Авдєєнко, А. В. Турчинов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологія : наук. журн. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 141–149.

        6. Авдєєнко І.М. Вплив освітнього середовища навчального закладу на розвиток культури здоров’я // науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» №5 (148), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2017. – С.105-110

        7. Авдєєнко І.М. Розходження в мовленнєвій поведінці сучасних чоловіків і жінок/ Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії» ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 2019. С.78-81

        8. Авдєєнко І.М. Відображення сексистських форм мовлення (на матеріалі англійської мови) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадськогоі / Серія: Філологія. Соціальні комунікації Том 30 (69) № 4 2019 Частина 2 Видавничий дім «Гельветика» 2019, С.1-5

        9. Віротченко С. А., Авдєєнко І. М. Комунікативно-прагматичні характеристики новорічної промови президента (на матеріалі української, англійської та китайської мов). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Сер. «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов», 2022. Вип. 95. С.7-12

        10. Shamaieva Iu., Chornovol-Tkachenko R., Avdieienko I.Teaching mindfulness to ell students as a social-emotional learning wartime coping strategy: a multimodality perspective. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Сер. «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов», 2022. Вип. 95. С.114-118


        Статті зі студентами та аспірантами:

        1. Коломиєць М. О., Авдєєнко І. М. The Question of the Death Penalty // Матеріали V міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 50-52

        2. Пешко Я. В., Авдєєнко І. М. Personal Non-property Human Rights in Ukraine // Матеріали VI міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 44-46

        3. Биканова Д. О, Авдєєнко І. М. Modern Challenges of International Law Education // Матеріали VII міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018 . – С.15-18

        4. D.Bykanova, I. AvdieienkoContemporary challenges of professional education in the area of international lawYoung researchers in the global world: vistas and challenges: proceedings of the IVth forum for young researches,– KHARKIV, O. M. Beketov NUUE, Харків, 2018

        5. Навроцька Ю. О., Авдєєнко І.М. The Scope of Arbitrability Through the Rules of Ukraine’s // Матеріали VII міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С.61-63

        6. Bykanova D.A., Avdieienko I.M. International Fight against Domestic Violence in the Modern Age Матеріали VIIІ міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна Харків, 2019. – С.17-21

        7. Levenets N.V., Avdieienko I.M. Theoretical Approaches to Understanding Existentional Fulfillment: the Concept and the Structure Матеріали VIII міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна Харків, 2019. – С.60-64

        8. Lytvyshko Y., Avdieienko I.M. The role of Media in Promoting Cultural Values: Analysis on the Basis of the USA Press (the Washington Post) Матеріали VIII міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна Харків, 2019. – С.70-72

        9. Proskurina N. Y., Avdieienko I.M. Features of an Artitistic Image of the “Masculine World” in D. Lessing’s Novel “The Story of General Dann, Mara’s Daughter, Griot and Snow Dog” Матеріали VIII міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна Харків, 2019. – С.100-103

        10. Bykanova D.A., Avdieienko I.M. Domestic Violence as Grave Violation of Human Rights Young Researchers in the Global World : Vistas and Challenges : Book of Papers of the International Forum for Young Researchers, Kharkiv, / O. M. Beketov National University of Urban Econомy in Kharkiv, TESOL-Ukraine [and oth.]. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2019, P.12-14

        11. Bykanova D.A., Avdieienko I.M., Titov I. B. The Concept of Stalking in International Law /Матеріали IХ міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна Харків, 2020. – С. 55-59

        12. Bykanova D.A., Avdieienko I.M., Titov I. B. Gender mainstreaming – Swedish success story for European policy-makers and Ukraine / Матеріали Х міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна Харків, 2020.

        13. Shulga D.O., Avdieienko I.M. Some risks of legalization of cryptocurrency in Ukraine/ Матеріали Х міжнародної студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна Харків, 2020.

        14. Bykanova D.A., Avdieienko I.M., Titov I. B. Arguments for fighting the propagation of hate speech on the internet by means of international law. // Матеріали XI всеукраїнської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century. Clil in Action”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022 р.,C.12-19.

        15. Shulga D.O., Avdieienko I.M., Khabarova T.V.Digitalization of the process of the administrative services provision. Матеріали XI всеукраїнської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century. Clil in Action” , Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022 р., С.61-65


        Участь у конференціях:

        1. Авдєєнко І. М. Виховання культури здоров’я студентів у процесі вивчення англійської мови / І. М. Авдєєнко, О. І. Скриль // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : Матеріали ІІ Міжнар. конф. (Харків, 23 березня 2012 р.) : тези конф. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 11–12.

        2. Авдєєнко І. М. Гуманізація та гуманітаризація як засади валеологізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах / І. М. Авдєєнко // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : Х Міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 5 – 7 квітня 2012 р.) : тези конф. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 43–45.

        3. Авдєєнко І. М. Проблеми збереження здоров’я студентів вищих навчальних закладів / І. М. Авдєєнко // Педагогіка здоров’я : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди (Харків, 7 квітня 2012 р.) : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – С. 11–15.

        4. Авдєєнко І. М. Формування валеологічного світогляду на заняттях з іноземної мови / І. М. Авдєєнко, О. І. Скриль // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали V Міжнар. наук.-метод. конф. (Харків, 22 листопада 2012 р.) : тези конф. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 16–17.

        5. Авдєєнко І. М. Важливість особистісно-гуманного підходу в роботі викладача англійської мови / І. М. Авдєєнко, О. І. Скриль // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : Матеріали ІІІ Міжнар. конф. (Харків, 12 квітня 2013 р.) : тези конф. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 152–154

        6. Авдєєнко І. М. Сучасні інноваційні технології виховання студентів у вищій школі / І. М. Авдєєнко // Перспективні напрями педагогічних і психологічних наук : зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 1–2 березня 2013 р.) : тези конф. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 92–94.

        7. Авдєєнко І. М. Формування культури здоров’я студентської молоді як провідне завдання вищої освіти / І. М. Авдєєнко // Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали ХІІ наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 10 – 11 листопада 2015 р.). – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – С. 5–6.

        8. Авдєєнко І. М. Роль мотивації у вивченні іноземної мови // Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару «Механізми формування мотивації до навчання іноземних мов» – Харків : ХНАДУ, 2015. – С. 5-8

        9. Авдєєнко І. М., Скриль О. І., Розвиток творчої самостійності студентів немовних факультетів у процесі навчання іноземній мові / І. М. Авдєєнко, О. І. Скриль // Збірник матеріалів VІІІ міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 15-16

        10. Авдєєнко І. М. Аналітико-рефлексивний компонент культури здоров’я студентів/ І. М. Авдєєнко // Здоров’я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету / за заг.ред. О.О. Єжогової. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 142–144.

        11. Авдєєнко І. М Науково-методологічні підходи до розвитку культури здоров'я студентів у ВНЗ Збірник наук.праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогіка здоров’я”. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.14-18

        12. Авдєєнко І. М., Сапарбаєва А. Проблеми навчання студентів-іноземців на факультеті іноземних мов // Збірник матеріалів ІX міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. –С. 13-14

        13. Avdieienko, І. Kholmohortseva On Peculiarities of Choosing Supplementary Texts in ESP Classroom //ELT in Ukraine: New Ways to Success : Book of Convention Papers / Comp.A. Radu, Eds. A. Radu, L. Kuznetsova. – Lviv : ПП «Марусич», 2018. – С.64-66

        14. Найдіна Є.С., Авдєєнко І.М. Повторення та варіювання як структурні елементи гумористичного наративу// Каразінські читання: Людина.Мова. Комунікація. :Тези доповідей ХVII наукової конференціїз міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 119-120

        15. Авдєєнко І.М.Ціннісно-мотиваційний компонент культури здоров’я студентів / Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції / за загальною редакцією акад. І. Ф. Прокопенка. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С. 21-23

        16. Авдєєнко І.М., Шалух Камаль Психологічні бар’єри при вивченні іноземної мови Збірник матеріалів Х міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018. – C.11-13

        17. Kholmohortseva Iryna, Avdieienko Iryna Implementation of Place-Based Learning Principles with ESP Students Thinking Globally – Teaching Locally: Book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention. April 9-10, 2019 yr. / Publishing House I. Ivanchenka, 2019 P.59-61

        18. Iryna Avdieienko, Martina Šipošová Communicative Language Teaching Збірник матеріалів XІ міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2019 C.12-13

        19. Avdieienko I. M., Kotova A. V., Shamaieva I. I. Main types of non-linguistic speciality students’ self-study / Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 19 грудня 2019 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди

        20. Avdieienko I. M. Advantages and disadvantages of using literature in the process of teaching foreign language /Bieliayeva O. Yu., Serdiuk V. M./ Матеріали ІX всеукраїнської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21th century”, Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна Харків, 2020 С.501-505

        21. Авдєєнко І.М Специфіка навчання англійській мові іноземних студентів /Уур Наталія /Збірник матеріалів XII Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2020.С.9-10

        22. Avdieienko I. Formation of vibration accelerations in the vertical direction in the cargo trolley travel wheel / Slepuzhnikov E/ Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platform, 2020. P.13-14

        23. Avdieienko I. The main cause of wear of the flanges of the running wheels of the bridge crane and crane track / Slepuzhnikov E/ Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (Vol. 5), Bucureşti, România: Platforma europeană a științei, 2020, P.9-10

        24. Авдєєнко І.М., Уур Наталія. Викладання англійської мови іноземним студентам немовних факультетів в умовах дистанційного навчання. Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-методичної конференції “Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С.8-10.

       Контактна інформація

       Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
       Телефон: (057) 707-53-50
       E-mail: engldpt@karazin.ua