ЧЕРКАШИНА Тетяна Юріївна


Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романо-германської філології

 • Член Всеукраїнської асоціації викладачів французької мови
 • Член Італійської асоціації українських студій
 • Голова організаційного комітету Міжнародної наукової конференції "Художні феномени в історії та сучасності"
 • Голова організаційного комітету Всеукраїнської наукової студентської конференції "Романські мови та цивілізація"
 • Заступник головного редактора міжнародного наукового видання Accents and Paradoxes of Modern Philology
 • Член робочої групи ОПП "Французька мова та література і переклад та англійська мова" другого (магістерського) рівня вищої освіти
 • Член робочої групи ОНП "Філологія (германські мови, література зарубіжних країн та перекладознавство)" третього (доктор філософії) рівня вищої освіти
 • Керівник наукової теми "Західнороманські літератури: поетика, національні особливості, міжкультурна взаємодія"

Освіта та професійний шлях:

1997-2002 - Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (спеціаліст)

2001-2002 - магістратура Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

2003-2006 - аспірантура Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

2007 - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

2009-2015 - докторантура Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

2012 - отримання вченого звання доцента кафедри романо-германської філології

2015 - захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка

2006-2015 - доцент кафедри романо-германської філології факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

2015-2022 - професор кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

2018-2022 - завідуюча кафедрою романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

2022-2024 - професор кафедри романо-германської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

2022-2024 - гостьовий професор департаменту мов і літератур Падуанського університету

Сфера наукових інтересів:

франкомовна автобіографічна література, українська спогадова література, поетика нефікційного твору, сучасний літературний процес

Підвищення кваліфікації:

 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, сертифікат, Технології дистанційного навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти (2020).
 • Стажування в Палермському університеті (Палермо, Італія) за програмою міжнародної академічної мобільності Erasmus+ (2021, 2022).
 • Стажування в Мессінському університеті (Мессіна, Італія) за програмою міжнародної академічної мобільності Erasmus+ (2022).
 • Проходження курсу вивчення італійської мови як іноземної (рівень А1) в Лінгвістичному центрі Університету Наполі Л'Орієнталє (Неаполь, Італія) (2022).
 • Проходження курсу вивчення італійської мови як іноземної (рівні А2-В2) в Лінгвістичному центрі Падуанського університету (Падуя, Італія) (2022-2023) та сертифікація з італійської мови як іноземної рівня В2 (2023).

Курси, що викладає:

 • Вступ до літературознавства
 • Основи літературної компаративістики
 • Вступ до романської філології
 • Сучасна література франкомовних країн
 • Сучасний літературний процес
 • Сучасні філологічні концепції
 • Французько-український художній переклад

Основні публікації (усього більше 130):

Монографії:

 1. Наративні виміри художньо-біографічної прози. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2009. 200 с.
 2. Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія. Харків: Факт, 2014. 380 с.
 3. Література non fiction: теоретичний вимір. Київ: ВД Дмитра Бураго, 2018. 272 с.
 4. Географія і текст: літературний вимір. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. 212 с.
Навчальні видання:
 1. Література франкомовних країн: тексти лекцій для магістрантів спеціальності «Мова та література (французька)». Луганськ: Альма-матер, 2007. 180 с.
 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури спеціальності «Мова та література (французька)» з дисципліни «Основи лінгвоаналізу». Луганськ: Альма-матер, 2007. 76 с.
 3. Романське мовознавство: тексти лекцій для студентів магістратури спеціальності «Мова та література (французька)». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. 146 с.
 4. Вступ до романської філології: підручник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. 160 с.
 5. Зарубіжна література межі ХІХ-ХХ та ХХ століття: підручник. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2023. 1357 с. (у співавт.)
Статті:
 1. Пошук власної ідентичності в автобіографічній романістиці Амелі Нотомб. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжня: Гельветика, 2020. № 1. Ч. ІІ. С. 167-172. DOI https://doi.org/10.26661/2414-9594-2020-1-2-23 (фахове видання категорії Б)
 2. The Ukrainian Autobiographical Essay: the History of Development. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2021. Вип. 47. Т. 3. С. 62-65. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.47-3.15 (фахове видання категорії Б)
 3. У пошуках слова: лінгвостилістичні особливості жіночого письма М. Дюрас. Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 16. С. 251-258. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.16.46 (фахове видання категорії Б)
 4. Lexicographic Portrait of the Italian Approximative Quasi and its Synonyms. Theory and Practice in Language Studies. 2022. Vol. 12, No. 2, pp. 309-318. DOI https://doi.org/10.17507/tpls.1202.12 (Scopus)
 5. Я / Інший в автобіографічному гіперромані Амелі Нотомб. InNy/InNość we współczesnej literaturze europejskiej. Redakcja naukowa: Ludmiła Mnich Oksana Blashkiv Walentyna Krupowies. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2022. P. 149-160. (розділ зарубіжної колективної монографії)
 6. Густативи як засіб міжкультурного пізнання в романі Токійська наречена Амелі Нотомб. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 25. Том 2. С. 204-210.DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.25.2.37 (фахове видання категорії Б)
 7. Kharkiv of the 1920s–1930s in Ukrainian Autobiographies of the Twentieth Century. AvtobiografiЯ. 2022. Vol. 11. P. 271-292. DOI https://doi.org/10.25430/2281-6992/v11-013 (стаття в зарубіжному фаховому виданні)
 8. Гастрономічний дискурс сучасного франкомовного роману. Закарпатські філологічні студії. 2023. Вип. 28. Т. 1. С. 224-229. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.28.1.41 (фахове видання категорії Б)
 9. Originality of chronotope palette of Amelie Nothomb works. Amazonia Investiga. 2023. Vol. 12(63), pp. 21-30. DOI https://doi.org/10.34069/AI/2023.63.03.2 (Web of Science)

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: tetiana.cherkashyna@karazin.ua