Наукова робота кафедри романської філології та перекладу


Наукова робота кафедри романської філології та перекладу ведеться в межах науково-дослідної теми «Художні феномени в історії та сучасності».

Науковці кафедри досліджують особливості функціонування національної моделі світу у творчому доробку письменників франкомовної, іспаномовної та італомовної літературної традиції; описують специфіку лінгвокогнітивних механізмів формування образного простору франкомовного, іспаномовного та італомовного художнього тексту у світлі когнітивно-дискурсологічного та лінгвопоетологічного підходів; встановлюють особливості актуалізації системи художніх концептів у просторі віршованих текстів різних літературно-стильових напрямів французької, іспанської та італійської поезії ХІХ-ХХІ століть.

Розробка теми ведеться спільно з науковцями Інституту філософії та психології (Франція), Мессінського, Міланського, Палермського, Пармського університетів (Італія), Університету Кадіса (Іспанія), з якими Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна має угоди про співробітництво.

Активну участь у розробці теми беруть студенти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти. Результати їх досліджень обговорюються на наукових студентських конференціях різного рівня, оприлюднюються у вигляді наукових статей у збірниках наукових праць, є представленими на захистах курсових, кваліфікаційних робіт, захистах дисертацій.

Окремі дослідники кафедри займаються розробками в галузі методики викладання іноземних мов (французької, іспанської, італійської).