Навчальна робота кафедри романської філології та перекладу, якість освіти


Освітні програми

Навчання студентів здійснюється за освітніми програмами «Французька мова та література і переклад та англійська мова», «Переклад (іспанська та англійська мови)» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти денної форми навчання; освітніми програмами «Французька мова та література і переклад», «Переклад (іспанська)» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти заочної форми навчання; освітньою програмою 035 Філологія (спеціалізація Література зарубіжних країн) за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти денної та заочної форм навчання. Також викладачі кафедри забезпечують викладання другої іноземної мови (французької, іспанської, італійської) за освітньою програмою «Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти денної форми навчання

Студенти, що навчаються за освітніми програмами «Французька мова та література і переклад та англійська мова», «Переклад (іспанська та англійська мови)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти денної форми навчання, отримують грунтовні знання двох іноземних мов: французької та англійської, іспанської та англійської. За бажанням студенти мають можливість вивчати третю іноземну мову (французьку, німецьку, іспанську, китайську, італійську, арабську або японську), у разі складання державного іспиту з цієї дисципліни випускники отримують додаткову кваліфікацію з третьої мови.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітніх програм: http://foreign-languages.karazin.ua/academics/education_standards

Термін навчання

Навчання за першим (бакалаврським) рівнем здійснюється 3 роки і 10 місяців, включає 240 кредитів ЄКТС, що розподілені на 8 семестрів (30 кредитів кожний).

Навчання за другим (магістерським) рівнем здійснюється 1 рік і 4 місяці, включає 90 кредитів ЄКТС, що розподілені на 3 семестри (30 кредитів кожний).

Мова навчання

Мова навчання за освітньою програмою «Французька мова та література і переклад та англійська мова» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти денної форми навчання - французька, англійська, українська; за освітньою програмою «Французька мова та література і переклад» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти заочної форми навчання - французька, українська.

Мова навчання за освітньою програмою «Переклад (іспанська та англійська мови)» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти денної форми навчання - іспанська, англійська, українська; за освітньою програмою «Переклад (іспанська)» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти заочної форми навчання - іспанська, українська.

Особливості навчання

Під час навчання студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання проходять теоретичну та практичну підготовку за фахом шляхом вивчення навчальних дисциплін загального та професійного циклів. Практична підготовка здійснюється також через проходження педагогічної та перекладацької практик. Педагогічну практику студенти проходять на базі середніх навчальних закладів м. Харкова та в європейських закладах середньої освіти, з якими є угоди про співробітництво. Базами проходження перекладацької практики виступають Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та організації й підприємства м. Харкова, які передбачають перекладацьку діяльність з французької, іспанської, англійської мови й з якими є угоди про співробітництво. Науково-дослідна підготовка забезпечується участю студентів у проєктах Наукового товариства студентів факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, вивченням спеціальних дисциплін, написанням і захистом курсової роботи.

Під час навчання студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання проходять теоретичну та практичну підготовку за спеціалізацією шляхом вивчення навчальних дисциплін загального та професійного циклів. Практично-професійна підготовка здійснюється також через проходження асистентської, перекладацької та переддипломної практик. Практики проходять на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та в установах, з якими діють угоди про співпрацю. Науково-дослідна підготовка забезпечується участю студентів у проєктах Наукового товариства студентів факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, участю у всеукраїнських та світових наукових проєктах, написанням і захистом кваліфікаційної роботи.

Оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС, національною чотирирівневою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та дворівневою шкалою («зараховано», «незараховано»).

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється на основі угод про співпрацю між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та закладами вищої освіти України.

Міжнародна академічна мобільність здійснюється на основі угод про співпрацю між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та закордонними закладами вищої освіти-партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти здійснюється на підставі законодавства України.