Olena RADCHENKO


Senior Lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation

Education:

 • 1988–1993 — Specialist Degree in Applied Linguistics, School of Philology, O.M. Gorky Kharkiv State University (now V.N. Karazin Kharkiv National University)

Professional Career:

 • 1993–2001 — lecturer at the Department of Foreign Languages, NTU ;
 • 2001–2016 — senior lecturer at the Department of Foreign Languages, NTU ;
 • 2016 – to the present day — senior lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation.

Research Interests:
Innovative and Internet technologies in teaching and learning English.

http://orcid.org/0000-0001-8895-3567

Teaching:

 • English as a Second Foreign language (ESL) for first and fourth-year students of the School of Economics and International Economic Relations and Tourism.

Main Publications:

 1. Radchenko, O. I., and Mokh, Y. A. (2016). Igrovyeformy uchebnoy deyatel'nostikak sredstvo eye aktivizatsii na zanyatiyakh po inostrannomu yazyku [ The Role-Play Activitiesfor Stepping Up Foreign Language Teaching]. Proceedings of the XXIV International Scientific and Practical Conference “Information Technology: Science, Engineering, Technology, Education and Health”. 18-20 May, 2016, Kharkiv.
 2. Radchenko, O. I., and Mokh, Y. A. (2015). Preimushchestva metoda proektov nad traditsionnymi metodami obucheniya inostrannomu yazyk [The Advantages of the Project Method over the Traditional Methods of Foreign Language Teaching]. Proceedings of the XXIII International Scientific and Practical Conference “Information Technology: Science, Engineering, Technology, Education and Health”. 20-22 May, 2015, Kharkiv.
 3. Radchenko, O. I., and Mokh, Y. A. (2015).Organizacija raboty v malyh gruppah na zanjatijah po inostrannomu jazyku [ Activity Management in Small Groups at Foreign Language Classes]. Proceedings of the XXIII International Scientificand Practical Conference “Information Technology: Science, Engineering, Technology, Education and Health”. 20-22 May, 2015, Kharkiv.
 4. Radchenko, O. I., and Basov, V.V.(2015).Distantsionnoe obuchenie [ Distance Learning]. Proceedings of the XXIII International Scientific and Practical Conference “Information Technology: Science, Engineering, Technology, Education and Health”. 20-22 May, 2015, Kharkiv.
Teaching Manuals:
 1. Radchenko, O.I., Tychina, N.V., and Kolesnikova, G.I (2012). English. Part II: textbook for the extra-mural students of all specialities. – Kh.:Pidruchnyk NTU “KPI’, 2012.- 252p.
 2. Radchenko, O.I., and Kovtyn, O.O. Distance Learning English Course for IT students. Kharkov: NTU “KPI”, 2004. Available http://cde.kpi.kharkov.ua/

Contact Information

Address: room. 2-2, 1 Myronosytska St., Kharkiv, 61002
Phone: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua