БЄЛОЗЬОРОВА Олена Михайлівна


 • доцент кафедри німецької та французької мов, кандидат філологічних наук,
 • Профіль у Google Scholar
 • ORCID iD: 0000-0002-6668-5685

Освіта

  • Диплом спеціаліста з відзнакою (2001 р., Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов)
  • Стипендіат Ґете-Інституту, ДААД, ОеАД, Міністерства освіти Австрії, Федерального міністерства з питань Європи, інтеграції та зовнішніх справ Республіки Австрія, Стипендії імені Стефана Цвейга.

  Захищені дисертації:

  • кандидатська «Дискурсивні властивості мовленнєвого акту натякання (на матеріалі сучасної німецької мови » (2007 р., науковий керівник – д.ф.н., проф. Лілія Ростиславівна Безугла).

  Професійна кар’єра:

  • 2002-2008 рр. — викладач кафедри німецької та французької мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • 2008-2011 рр. — старший викладач кафедри німецької та французької мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • з 2011 р. по теп. час — на посаді доцента кафедри німецької та французької Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • 2013 р. — присвоєне вчене звання доцента кафедри німецької та французької мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

  Курси, що викладає

  • "Німецька мова"

  Сфера наукових інтересів:
  когнітивна та прагмалінгвістика, історична прагмалінгвістика, літературознавство, перекладознавство, методика викладання іноземних мов.

  Публікації:

  1. Намек как дискурсивная импликатура // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 611. – С. 100-102.

  2. Адресатный аспект намека: на материале немецкого языка // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – №636. – С. 49-52.

  3. Иллокутивный потенциал намека (на материале немецкого языка) // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2006. – №726. – С. 104-107.

  4. Когнітивно-семантичні особливості конструювання натяку в німецькомовному дискурсі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2006. – № 741. – С. 35-38.

  5. Когнітивний сценарій натякання (на матеріалі німецької мови) // Проблеми романо-германської філології / збірник наукових праць. – Ужгород: ЛІРА, 2006. – С. 53-63.

  6. Тактика натякання як засіб реалізації дискурсивних стратегій // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2007. – № 773. – С. 107-111.

  7. Речевой акт намекания в непрямом дискурсе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2008. – № 881. – С. 20-25.

  8. Невербальні індикатори мовленнєвого акту натякання в сучасному німецькомовному діалогічному дискурсі. – Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2011. – № 972. – С. 11-16.

  9. Специфіка реалізації мовленнєвого акту натякання на грунті пресупозиції // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – №49 – С.24-27.

  10. Натяк як об’єкт концептуального аналізу // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (2). – С. 326-331.

  11. Семантичне акцентування предикації у мовленнєвому акті натякання (на матеріалі сучасної німецької мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – 2012. – № 24 (249). – С. 11-14.

  12. Анализ речевого акта намекания в свете когнитивной граматики Р. Ленекера. – Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2015. – № 1155. – С. 23-27.

  13. SprechaktedesAndeutensimdeutschsprachigenDiskurs: pragmatischeundkognitiveAnalysen (anBeispielenausdenWerkenmodernerdeutscherund österreichischerAutoren) // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів (матеріали літературо- та мовознавчого колоквіуму IIІ. Днів австрійської культури у Дрогобичі, 14 – 20 квітня 2013) // Упорядкування, наукова редакція Я. Лопушанського і Н. Дашко / Вступне слово Я. Лопушанського. – Т. 2. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 138 - 143.

  14. StefanZweigspazifistischesEngagementinZeitendesErstenWeltkrieges // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів (матеріали Міжнародної конференції «Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії» (Дрогобич, 6-9 квітня 2014 р.) // Упорядкування, наукова редакція Я. Лопушанського та О.Радченка / Вступне слово Я. Лопушанського. – Т. 3. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 95 - 99.

  15. Адресатний аспект і шкала «прозорості» мовленнєвих актів натякання. – Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. – 2015. – № 81. – С. 49-55.

  16. Когнітивна операція перспективізації у реалізації мовленнєвого акту натякання // Наукові записки. – Вип. 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 110-113.

  17. AndeutungenundverbaleTabus // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – т.5: Ювілейний збірник на пошану канд. пед. наук, доц. В. Лопушанського / О.М. Бєлозьорова. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 280-285.

  18. AndeutungalsImplikaturundimpliziterSprechakt // ORBISLINGUARUM. FestgabefürHubertOrłowskizum 80. Geburtstag. – 46/2017. – UniversytetWrocławski. – Dresden: NeisseVerlag, 2017. – S. 143-150.

  19. Andeutung als Euphemisierungsstrategie für verbale Tabus // Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft I. Linguistische Treffen in Wroclaw,Vol. 13. - UniversytetWrocławski. – Dresden: NeisseVerlag, 2017. – S. 25-34.

  20. Einsatzvonpoetisch-literarischenTextenimDaF-Unterricht: AnregungenundWerkzeuge (amBeispielderLyrikflugblätterdesLiteraturkreisesPODIUM) / О.М. Бєлозьорова, К.Гуща // Наукові записки. – Вип. 165. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Вид-во «КОД», 2018. – С. 424-431.

  21. Andeutung als Implikatur und impliziter Sprechakt // ORBIS LINGUARUM. Festgabe für Hubert Orlowski zum 80. Geburtstag. – 46/2017. – Universytet Wroclawski. – Dresden: Neisse Verlag, 2017. – S. 143-150.

  22. Dichtung im Dienste des DaF-Unterrichts. Praxisorientierte Einsätze von Lyrikflugblättern literarischer Gruppe aus Österreich – Literaturkreis PODIUM / Olena Byelozyorova, Krzysztof Huszcza // ORBIS LINGUARUM. Vol. 47. – Universytet Wroclawski. – Dresden-Wroclaw: Neisse Verlag, 2018. – S. 105-116.

  Навчальна література

  1.Бєлозьорова О.М. Світ історії: навчальні матеріали для студентів історичного факультету. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2003. – 44 с.

  2.Корінь С.М., Бєлозьорова О.М. Німецька для істориків: навчальні матеріали. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – 56 с.

  3.Бєлозьорова О.М. Мій фах – історія: навчальні матеріали з німецької мови для студентів ІІ курсу історичного факультету заочного відділення.– Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 68 с.

  4.Корень С.Н., Гоголева А.В., Белозерова Е.М., Спесивцева Н.Н., Онацкая Л.В. Немецкий язык. 9 класс: Ответы к сборнику заданий государственной итоговой аттестации. – Х.: Ранок-НТ, 2010. – 160 с.

  5.Гоголєва Г.В., Бєлозьорова О.М. Німецька мова. 11 клас: Відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації. – Х.: Ранок-НТ, 2010. – 64 с.

  6. Бєлозьорова О.М. Німецька мова. Тематичні картки. – Х.: Ранок, 2006. – 12 папок.

  7.Корень С.Н., Гоголева А.В., Белозерова Е.М., Спесивцева Н.Н., Онацкая Л.В. Немецкий язык. 9 класс: Ответы к сборнику заданий государственной итоговой аттестации. – Х.: Ранок-НТ, 2011. – 96 с.

  8. Бєлозьорова О.М. «Німецька мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи» (Рекомендовано МОН України лист від 04.03.2011 р. № 1/11-1815). - Х.: Ранок, 2011. – 80 с.

  9. Бєлозьорова О.М. «Німецька мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Відповіді з коментарями» - Х.: Ранок, 2011. – 64 c.

  10.Бєлозьорова О.М. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Німецька мова. Типові тестові завдання. Збірник. // Бєлозьорова О. М./ Гоголєва Г. В., Панченко І.М. – К: Літера ЛТД, 2012. – 120 с.

  11.Бєлозьорова О.М., Маєвська Л.Д. FirmenmitNamen. Навчальні матеріали з німецької мови для студентів старших курсів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 139 с.

  12.Бєлозьорова О.М., Корінь С.М. Граматичний практикум. ІІІ рівень. — Х.:Ранок, 2013. — 320 с.

  13.Бєлозьорова О.М. 2 клас. Експрес-контрль. — Х.: Ранок, 2013. —96 с.

  14.Бєлозьорова О.М., Корінь С.М. DeutschfürHistoriker. — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. — 144 с. (Рекомендовано МОН України лист № 1/11-1132 від 05.02.2013 р.)

  15.Бєлозьорова Олена Михайлівна, Гоголєва Ганна Володимирівна,

  Панченко Ірина Михайлівна. Німецька мова: комплексне видання. (Зовнішнє незалежнеоцінювання).— К: Літера ЛТД, 2013. – 288 с.

  16.Бєлозьорова О.М. Deutsch. WitzigesVokabelheft. 1. Stufe. — Х.: Ранок, 2014. — 48 с.

  17.Бєлозьорова О.М. Німецька мова. 3 клас: відривні картки. Експрес-контроль. — Х.: Ранок, 2014. — 96 с.

  18.Бєлозьорова О.М. Deutsch. Das ABC-Schreibheft. 1 Stufe. — Х.: Вид-во «Ранок», 2014. — 80 с. (серія „Deutsch mit Spaß“)

  19.Бєлозьорова О.М. Deutsch. Arbeitsheft. 1. Stufe / О.М. Бєлозьорова. – Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 64 с. : іл. – (серія „DeutschmitSpaß“)

  20.Бєлозьорова О.М. Німецька мова. 1 рівень. Методичний посібник для вчителя / О.М. Бєлозьорова. – Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 160 с. : іл. – (серія „DeutschmitSpaß“)

  21.Німецька мова : комплексне видання / Г. В. Гоголєва, О. М. Бєлозьорова, І. М. Панченко. — К. : Літера ЛТД, 2015. — 304 с. — (Зовнішнє незалежне оцінювання).

  22.Сотникова С.І., Бєлозьорова О.М. Німецька мова. 7 клас : книга для вчителя (до підруч. «Німецька мова. 7 клас. H@llo, Freunde! для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. (друга іноземна мова, третій рік навчання)) / С. І. Сотникова, О.М. Бєлозьорова. – Х. : Вид-во «Ранок», 2016. – 240 с.

  23.Бєлозьорова О.М. Німецька мова. 4 клас: відривні картки. Експрес-контроль. — Х.: Ранок, 2015. — 80 с. : іл. – Серія «Експрес-контроль»).

  24.Бєлозьорова О.М. Німецька мова. 11 клас: Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації. – Х.: Вид-во «Ранок», 2017. – 80 с.

  25.Бєлозьорова О.М. Німецька мова. 9 клас: книга для читання (до підруч. «Німецька мова. 9 клас. Deutschlernenistsuper!“) / С. І. Сотникова, О.М. Бєлозьорова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 80 с.

  Контактна інформація

  Адреса: ауд. 8-29, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
  E-mail: belozerova@karazin.ua byelozyorova@yahoo.com