СТАРЦЕВА Наталія Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Освіта:

·1988закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького, факультет іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та література» - філолог, викладач англійської мови, перекладач

·2001 – закінчила ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Фінанси та Кредит» - економіст.

Професійна кар’єра:

Загальний науково-педагогічний стаж уХарківському національному університеті імені В.Н. Каразіна26 років.

·1990–1993 – аспірантура;

·1994–2001 – викладач англійської мови кафедри англійської мови Харківського державного університету імені О.М. Горького

·2001–2005 – старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

·2005 р. по т.ч. – доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Науковіінтереси:

лінгвокогнітивні та лінгвокультурні дослідження концептів, міжкультурна комунікація, психолінгвістика.

Викладає курси:

·Іноземна мова

·Ділова іноземна мова.

·Іноземна мова професійного спілкування.

·Іноземна мова за фахом

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GLaHCacAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0003-0264-913X

https://www.researchgate.net/profile/Natalya_Startseva3

Основні публікації:

1.Старцева Н.Н.Концептуальноепредставлениебизнесcферы в английскойязыковойкартине мира / Н.Н. Старцева // Вісник Харків. нац. ун-туімені В.Н. Каразіна. – 2004. – № 636. – С.119–124.

2.Старцева Н.Н. Инновационные процессы в сфере бизнеса и формы их выражения в языке / Н.Н. Старцева // Вісник Харків. нац. ун-туімені В.Н. Каразіна. – 2005. – № 667. – С.103–106.

3.Старцева Н.Н. К вопросу о категорииЦЕННОСТЬ: подходы к исследованию. Когнитивно-лингвистический анализ / Н.Н. Старцева // Вісник Харків. нац. ун-туімені В.Н. Каразіна. – 2006. – № 741, вип. 50. – С.26–31.

4.Старцева Н.Н. Концепты Труд – Дело – Бизнес в английской и русскойязыковых картинах мира / Н.Н. Старцева, И.Р. Сапрун // Вісник Харків. нац. ун-туімені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 837. – С.27–33.

5.Старцева Н.Н. Психолингвистическийподход к анализулингвокультурногоконцепта БИЗНЕС / Н.Н. Старцева // Вісник Харків. нац. ун-туімені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 897. – С.42–48.

6.Старцева Н.Н. Концепт BUSINESS и глобализация национальных концептуальных пространств/ Н.Н. Старцева // Вісник Харків. нац. ун-туімені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 973. – С. 143–149.

7.Старцева Н.Н. Лингвокогнитивный анализ концепта БИЗНЕСМЕН / Н.Н. Старцева, И.Р. Сапрун // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 726, вип. 1072. – С. 40–47.

8.Сапрун И.Р. Лексико-семантическая репрезентация концептов бизнесдеятельность и субъектбизнесдеятельностив английской языковой картине мира / И.Р. Сапрун, Н.Н. Старцева // Наукові записки Кіровоградського державного університету. – 2013. – Вип. 116. – C.486–490.

9.Старцева Н.Н. Лексико-семантические особенности представления концепта БИЗНЕС в деловом английском языке / Н.Н. Старцева // Актуальныепроблемы преподаванияделовогоиностранногоязыка : тезисы материалов IМеждунар. науч.-практ. конф. (23-24 октября 2009 г.). – Горловка : ГГИИЯ, 2009.

10. Сапрун И.Р. К вопросу о номинативном поле концепта БИЗНЕС / И.Р. Сапрун, Н.Н. Старцева // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : Тези матеріалів V наукової конференціїз міжнар. участю (19 березня 2016). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 96–99.

11.Старцева Н.Н. Обучение реферированию студентов 3-5 курсов экономических специальностей и МЭО / Н.Н. Старцева, И.Р. Сапрун // Сучасні підходи до навчання іноземних мов: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : Тези матеріалів II Міжнар. наук.-метод. конф. (23 березня 2012 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012.

12.Сапрун И.Р. Использование мультимедийных средств обучения английскому языку студентов экономических специальностей / И.Р. Сапрун, Н.Н. Старцева // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1125,вип. 79. – С. 110–116.

Навчально-методичні видання:

1. Старцева Н.М.Банківські та фінансові організації. Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів 3 курсу економічного факультету. – Х.: ХНУ, 2002. – 129с.

2.Старцева Н.М. Типи організації бізнесу та реалізації. Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Х.: ХНУ, 2004. – 96с.

3. Старцева Н.М.Контракти та ділові папери. Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей.– Х.: ХНУ, 2013.–175 с.

Контактнаінформація:

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002 Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua