САМОХІНА Вікторія Опанасівна


Завідувач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор, академік НАН Вищої освіти України

Освіта:

 • 1981 р. – диплом з відзнакою ХДУ імені О. М. Горького (ХНУ імені В. Н. Каразіна);
 • 1985-1989 рр. – очна аспірантура на кафедрі перекладу та англійської мови ХДУ імені О. М. Горького (ХНУ імені В. Н. Каразіна).

Досвід роботи й особисті досягнення:

 • з 1994 р. – член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, студентського збірника наукових робіт, організатор і голова Міжнародних форумів (1-8), підготувала 12 кандидатів наук;
 • 1994 - 2004 рр. – заступник декана з наукової роботи;
 • 1981 -1985 рр. – викладач кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна.
 • 1987 р. – стажування в університеті м. Лідс (графство Йоркшир. Велика Британія);
 • 1989-1991 рр. – викладач кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • 1991-2010 рр. – доцент кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н.Каразіна;
 • 2004 -2010 рр. – докторант кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • з 2004 р. - завідувач кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • з 2011р. – доктор філологічних наук, професор, академік НАН вищої освіти України.

Захищені дисертації:

 • кандидатська: «Структурно-семантичні особливості та функції складних речень та приєднувальних конструкцій із сурядним зв’язком (у діалогічних єдностях сучасної англійської мови)» (Одеський державний університет імені І. І. Мечнікова, 1989 р.);

Громадська і науково-педагогічна діяльність:

 • Завідувач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (з 2004 року по теперішній час).
 • Керівник проекту "Англійська мова в освітньому процесі" у рамках стратегій розвитку Каразінського університету імені В. Н. Каразіна.
 • Заступник декана з наукової роботи факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (1994-2004 р.р.).
 • Член Ученої Ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (з 2005 року по теперішній час).
 • Член Ученої Ради факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (з 1994 року по теперішній час).
 • Член Спеціалізованої Ради з захисту докторських дисертацій (Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).
 • Член редколегії і мовний редактор міжнародного журналу "LEGE ARTIS" Language yesterday, today, tomorrow (Trnava, Slovakia), (Web of Science).
 • Член редколегій фахових наукових журналів України:

а) «Вісник ХНУ» (Серія Романо-германська філологія) (Харків);

б) «Когніція. Комунікація. Дискурс» (Харків);

в) «Філологічні трактати» (СумДу, Суми);

г) студентського наукового збірника факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

 • Організатор восьми міжнародних наукових Форумів «Сучасна англістика» і головний редактор збірки тез.
 • Член оргкомітету щорічних наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій викладачів, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Член лінгвістичного семінару факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Член ДЕК на факультеті іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна та голова ДЕК з захисту кваліфікаційних робіт магістрів та спеціалістів у Національному аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «ХАІ» та в університеті Банківської справи (м. Харків).
 • Підготувала 12 кандидатів наук. У 2019 р. здійснює наукове керівництво 6 аспірантами.
 • Має близько 300 наукових праць, з яких: 3 одноосібних та 6 колективних монографій (2008-2019 р.р.), стаття у наукометричній базі Web of Science (2017 р.), 28 навчальних посібників та підручників.
 • Читає лекційні теоретичні курси зі стилістики англійської мови, історії англійської літератури, спецкурси для студентів та аспірантів.
 • Отримала грант на виконання проекту з еколінгвістики (2018-2020 р.р.) у співавторстві.
 • Опонент на захисті докторських та кандидатських дисертацій.
 • Уклала договори про співпрацю з 14 вузами України.
 • Голова екзаменаційної комісії на вступних і комплексних іспитах до аспірантури.

Нагороди:

 • Відмінник освіти України, 2010 року;
 • Почесна Грамота Міністерства освіти науки України, 2004 року;
 • Грамоти Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2007 pоку та 2011 року;
 • Диплом III ступеня лауреата університетського конкурсу, 2005 року;
 • Медаль «20 років АНВО України», 2012 року.
 • Премія І ступеня і диплом ім. В.Н. Каразіна за високі досягнення в роботі, 2013 року та 2014 років.
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України, 2015 року.
 • Грамота Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за успіхи в науковій та педагогічній діяльності (2017 р.).
 • Медаль імені В.Н. Каразіна (2017 р.).
 • Медаль Академії наук Вищої Освіти України «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (2018 р.).
 • Почесна грамота НАН Вищої освіти України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм та активну громадську діяльність.

Курси, які викладає:

 • стилістика англійської мови,
 • історія англійської літератури,
 • спецкурс «Лінгвокультурологія гумору Великої Британії та США»,
 • спецкурс «Основи лінгвістичної теорії тексту й комунікації»,
 • лекційні курси з лінгвістики тексту, жанристики, теорії інтертекстуальності для аспірантів та здобувачів факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Основні публікації:

Монографії

 1. Проблеми типології англомовних жартів // Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів. – Колективна монографія / За ред. проф. С. О. Швачко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – С. 113 – 123.
 2. Современная англоязычная шутка. – Монография. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2008. – 356 c.
 3. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США: Монографія. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Х: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 360 с.
 4. Дидактична роль гумору в курсі стилістики англійської мови // Колективна монографія. Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземній мові у ВНЗ (За ред. В. Г. Пасинок). – Х: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 232 – 252.
 5. Интертекстуальность в диалогическом пространстве англоязычного художественного текста: монография / В.А. Самохина, В.В. Рыжкова. Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т», 2017. – 168 с.
 6. Еколінгвістичний комізм лікарняної клоунади / В.О. Самохіна, С.О. Тарасова // Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 436 p.
 7. Eco-carnivalization of the Joking Teacher (monograph)// Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph/ ed. by authors. – 2nd ed.– Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018.– P. 278-298

 8. Інтерпретація імпліцитної інформації категорії часу в пісенно драматичному дискурсі//Development of philological scienсes. Сhallenges of XXI century: Collective Monograph: Lublin: Izdevnieciba"Baltia Publ., 2018 – P.321-338 ( У співавт. з О.Ю. Бєляєвою).
 9. Екологія контакту в англомовному дискурсі:монографія/ В.О. Самохіна, О.В. Шпак – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 188с.
2019 рік (статті й тези):
 1. Самохіна В.О. Карнавалізація у фокусі лінгвокреативної діяльності Homo Artifex// Вісник ХНУ, сер. «іноземна філологія» Методика використання іноземних мов Вип. 88.– Харків, 2019. – С. 26-34.

 2. Самохіна В.А. Беляева О.Ю. Информация как средство выражения подтекстовой информации в коммуникативном пространстве женско-драматического дискурса // Вестник ЗНУ, Сер. «Філологічні науки». – Запоріжжя, 2018. №1 – С. 24-28.

 3. Самохіна В.О. Дмитренко Ю.О. Функції інтертекстуальних уключень // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. XVІІI наук. конф. з міжнар. участю. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С.145-147.

2018 рік (статті й тези):

 1. Samokhina V.O. Ecological Issues of Creative Approach to Teaching Foreign Languages at Ukrainian Universities // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. пр. / за заг. ред. д. філос. н. Жубри М. А. –Монреаль :CPM “ASF”, 2018 C. 76 – 78.

 2. Самохіна В.О. Морозова О.І. Легейда А.В. Analytical Reading: Fields of vision (підручник з аналітичного читання). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.– 180 с.

 3. Самохіна В.О. Карнавалізація як тренд соціального буття // VIII міжнародний науковий форум «Сучасна германістика: наук. дискусії». Тези доп. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна,2018. С. 128-130.

 4. Самохина В.А. Тонкости педагогического дискурса //Мат-ли VI наук.конф. з міжнар. участю «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів».– Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.– С.85-86.

 5. Самохіна В.О. Діалогізм у межах карнавальної рефлексії // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези.доп. XVII Наук. конф. з міжн. участю. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.– С. 151-152.

 6. Самохіна В.О. Екологічні настанови мовлення // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»): тези.доп. IV Міжнар. наук.конф.– Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.– С.115-116.

 7. Самохіна В.О. Карнавальний діалогізм сучасного комунікативного простору / В.О. Самохіна // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. Вип. 56. – Ч.2. – Київ, 2017. – С.167-178.

 8. Самохіна В.О., Кузнєцова О.В. Ідіодискурс як прояв лінгвокреативного мислення автора в карнавальній свідомості (на матеріалі художніх текстів американського письменника Дейва Баррі) / В.О. Самохіна О.В., Кузнєцова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – 2017. – Вип. 16. – С. 207-217.

 9. Samokhina V. Anthroponymic world in the text of the Anglophone joke / V. Samokhina, V. Pasynok // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2017, vol. II (2), December 2017, p. 284-355.

 10. Samokhina V.O. Dialogism within the frames of carnival reflection // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика.» – Вип. 30. – Херсон : Видавництво Херсонського Національного університету, 2017. р. 83-90.

 11. Samokhina V.O. Pedagogical linguoecology // X Міжнар. наук.-метод. конф.– «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ».– 20 квітня 2018р.– Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна 2018.

 12. Самохіна В.О. Рецензія на монографію Е.С. Чекарєвої " Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)//Наук. вісник Міжнар. гуман. ун-ту. Сер. Філологія. Зб. наук. праць. Вип. 29. – Т.1. – Одеса, 2018. – С. 157-158.

2017 рік (статті й тези):

 1. Самохина В.А. Карнавальная рефлексия в комическом идиодискурсе / В.А. Самохина // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво / (Екоцентризм : культура і природа) : Тези доповідей ІІІ Міжнар. наук. конф. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С.89-91.
 2. Самохина В.А., Дмитренко Ю.А. Интерактивное пиратство в науке / В.А. Самохина, Ю.А. Дмитренко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. XVI наук. конф. з міжнар. участю. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С.117-118.
 3. Самохина В.А., Дмитренко Ю.А. Прецедентные феномены : трудности восприятия / В.А. Самохина, Ю.А. Дмитренко // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноз. мови на сучасному етапі : шляхи інтеграції школи та ВНЗ. – Мат-ли ІХ Міжнар. науково-методичної конф. – Харків, 28.04.2017. – Х. – 2017. – С.61-62.
 4. Самохіна В.О. Карнавальне світовідчуття у сучасному номосі / В.О. Самохіна // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. XVI наук. конф. з міжнар. участю. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С.119-120.
 5. Самохіна В.О. Лінгвокреативність автора в карнавальній свідомості // Світ мови – світ у мові: мат-ли IV Міжнар. наук.конф.(м. Київ, 26-27 жовтня 2017р.; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова): тези доп./ уклад. Т.В. Слива; за заг. ред. Ю.В. Кравцової.– Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017.– С.161-163.
 6. Самохіна В.О., Бєляєва О.Ю. Інтерпретативне вираження категорії інформативності у британському пісенно-драматичному дискурсі/ О.Ю. Бєляєва, В.О. Самохіна // Журнал «Філологічні трактати». Серія «Мовознавство». – Т.9. – №. 3. – Суми, 2017.– С.7-13
 7. Самохіна В.О., Пасинок В.Г. Суб’єктивний антропоцентризм vs оціночність у комунікативній діяльності / В.О. Самохіна, В.Г. Пасинок // Наук. вісник Міжнар. гуман. ун-ту. Сер. Філологія. Зб. наук. праць. Вип. 27. – Т.2. – Одеса, 2017. – С. 116-120.
 8. Самохіна В.О., Пасинок В.Г., Морозова О.І. Еколінгвістичний підхід до аналізу іноземних мов та педагогічного процесу їх навчання в українських вишах // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: мат-ли I Всеукраїнської наук.-практ.конф, м. Суми, 23-14 листопада 2017 р./ за ред. В.А. Глущенко. – Суми: Сумський держ. ун-т, 2017.– С. 128-131.
2016 рік (статті й тези):
 1. Самохина В.А. Креативная личность Linguisticus-шутника, или ученые-лингвисты смеются / В.А. Самохина// Когниция, коммуникация, дискурс. – 2016. – № 12. – С. 84-97.
 2. Самохіна В. О. Феномен адресата в комунікативному просторі комічного / В.О. Самохіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. - 2016. - Вип. 84. - С. 99–107.
 3. Самохіна В.О. Синергія контакту / В. О. Самохіна, О.В. Шпак // Нова Філологія. – № 68. – Запоріжжя, 2016. – С. 189-196.
 4. Самохіна В.О. Інтертекстуальність у вимірах діалогізму і діалектичної логіки / В.О. Самохіна // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація. 2016 – рік англ. мови : Тези доп. XV наук. конф. з міжн. участю. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 176-177.
 5. Самохина В.А. Лингвист-шутящий как языковая личность // В.А. Самохина // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : мат-ли І Міжн. наук.-практ. конф. (19.20 травня 2016 р.) : зб. тез / упор. І.Я. Гладкова, В.В. Богдан. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 230-232.
 6. Самохина В.А. Лингвисты смеются / В.А. Самохина // Худ. феномени в історії світової літератури : перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доп. ІІ Міжн. наук. конф. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 72-73.
 7. Самохіна В.О. Феномен інтертекстуальності як поліфонії текстів // В.О. Самохіна // Мови професійної комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : мат-ли ІІ-ї Міжнар. наук-практ. конф. 21 квітня 2016 р. – НТУУ «КПІ». – К. : Кафедра. – С. 70-72.
 8. Самохина В.А. Карнавал как эмоциональная экспрессия игры / В.А. Самохина // Сьомий міжнар. наук. форум : Сучасна іноз. філологія : дослідн. потенціал. Тези доп. у 2-х ч. / за ред. проф. В.О. Самохіної. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С.61-63.
Інші публікації:
 1. Самохина В.А. Шекспировская феноменология как интертекстовая реальность // Записки з романо-германської філології. – Вип. 1(34), – 2015. – Ювілейний, присвячений 65-річчю д-ра ф. н., проф. Колегаєвої І.М. – Одеса : КП ОМД. – 2015. – С. 151-157.
 2. Самохіна В.О. Комічне у постмодерністських художніх текстах XX-XXI ст. // Наук. зап. Бердянського державного педагогічного університету. Філол. науки : [зб. н. ст.]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В. – 2015. – Вип. VII. –C. 248-255.
 3. Самохіна В.О. Функціональна варіативність англомовного наративного жарту // Одеський лінгвістичний вісник. Наук-практ. журнал. – Вип. 6 Спец. випуск з нагоди ювілею В. Я. Мізецької : – Одеса, 2015. – С. 98-102.
 4. Самохіна В.О., Тарасова С.О. Cognitive patterns as elements of comic in genre of hospital clowning // British Journal of Science, Education and Culture. – 2015. –№ 1(5) – входить до бази Scopus. – C. 130-134.
 5. Самохіна В.О. Діалектико-діалогічна сутність феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів // Вісник ХНУ. – Сер. Романо-германська філологія. – Вип. 81. – Х., 2015. – С. 21-28.
 6. Самохина В. А. Реализация коммуникативной категории «контакт» в юмористическом дискурсе // Вiсник ХНУ. – Сер. Романо-германская филология. – № 1102. – 2014. – С. 125-132.
 7. Самохiна В.О Гумористична комунiкацiя як компонент iгрової діяльності // Наук. вісник міжнародного гуманітарного університету – Сер. Філологія. – Зб.н.пр. – Вип. 8. – Т. 1. – Одеса, 2014. – С. 170-174.
 8. Самохіна В.О., Тарасова С. О. Reframing of comic in genre of hospital clowning // Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference. – Australia, Melbourne. – Vol. II. – 2014. – P. 408-410.
 9. Самохіна В. О. Англомовний жарт як компонент дискурсу // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, держ. пед. університет імені В. Вінниченко. – Кіровоград, 2013. – Вип. 118. – С. 31–36
 10. Самохіна В. О. Комунікативна аналітика / Навчальний посібник для студентів першого курсу. — X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. — 2013. — 67 с. (У співавт. з І. О. Гоголь та К. О. Верич).
 11. Самохина В. А. Текстуальный и дискурсивный аспекты современной англоязычной шутки // Когниция, коммуникация, дискурс. – Электронный журнал. – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина. – 2012. – № 5. – С. 52-73.
 12. Самохіна В. О. Жарт: когніція, комунікація, текст // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 972. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – С. 119-128.
 13. Самохина В. А. Дискурсивная манифестация юмора // Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики. – Сб. научн. тр. – Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. – С. 256-260.
 14. Самохіна В. О. Функціонально-комунікативний простір англомовного жарту // Вісник Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 56. – Вид-во ЖДУ імені І. Франка. – Житомир, 2011. – С. 23-27.
 15. Самохина В. А. Теоретико-методологические предпосылки анализа текста англоязычной шутки // Методи аналізу тексту: Збірник наукових праць. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 269-278.
 16. Самохина В. А. Инконгруэнтность как когнитивный механизм комического // Вісник ХНУ. – Сер. Романо-германська філологія. – № 838. – Х., 2009. – С. 33-40.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-04

E-mail: phileng@karazin.ua